Kiaulės

ES taisyklės dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo yra nustatytos Tarybos direktyvoje 2008/71 ir Komisijos sprendime 2000/678/EB (identifikavimo ženklai be individualaus identifikavimo su ūkio kodu kiekviename judėjimo etape, valdų registras, nacionalinių duomenų bazių įrašai apie kiaulių bandų judėjimą).

Pagal reglamento (ES) Nr. 1337/2013 5 straipsnio 1 punkto (i) dalį, kiaulienai užauginimo šalis (t. y. ,,Užauginta Lietuvoje“ ar ,,Užauginta Lenkijoje“ ar kt.) bus:

  • šalis, kurioje kiaulės buvo augintos paskutinius 4 mėnesius iki jų paskerdimo – jei skerstos didesnio nei 6 mėnesių amžiaus kiaulės;
  • šalis, kurioje nuo 30 kg buvo pradėtas priauginti jų svoris – jei skerstos mažesnio nei 6 mėnesių amžiaus ir ne mažesnio kaip 80 kg gyvojo svorio kiaulės;
  • šalis, kurioje kiaulės buvo augintos visą šį laikotarpį – jei skerstos mažesnio kaip 80 kg gyvojo svorio kiaulės.

Šios nurodytos 30 ir 80 kg gyvojo svorio ribos neturėtų būti suprantamos, kad reikia sverti kiekvieną kiaulę individualiai. Užtenka, kad būtų nustatomas vidutinis skersti atvežtos kiaulių bandos svoris ar kad būtų įvertinamas visų tų kiaulių svoris pagal atskirą važtaraštį, sąskaitą, siuntą, ar kad būtų nustatomas vienoje transporto priemonėje visų vežtų kiaulių svoris. Taip bendrai nustatant gyvąjį svorį, bus įvertintas ir kiaulių svorių biologiniai skirtumai.

Direktyva 2008/71 nereikalauja individualaus kiaulių identifikavimo, taip pat nereikalauja fiksuoti jų svorį ar amžių, todėl nėra įmanoma atsekti atskirų kiaulių ir fiksuoti atskirų kiaulių amžiaus ir svorio duomenų. Tačiau, auginimo laikotarpiai gali būti apskaičiuojami remiantis gamybos duomenis (pvz., pirktų paršelių svorio užfiksavimas, paros prieaugis, svoris skerdimo metu).

Galutinis svoris paprastai nustatomas skerdimo metu. Jei gyvasis svoris nėra nustatomas, jis gali būti apskaičiuotas nuo skerdenos svorio, pritaikant 0,78 koeficientą.

30 kg svoris apibūdina tokį kiaulių auginimo gamybos etapą, kai maždaug 10 savaičių amžiaus paršeliai yra perkeliami iš paršelių auginimo zonos į tolimesnę jų penėjimo vietą.

  • Kai užauginimo šalis ta, kurioje kiaulės buvo augintos paskutinius 4 mėnesius iki jų paskerdimo – jei skerstos didesnio nei 6 mėnesių amžiaus kiaulės

Pagal ES teisės aktus, nėra reikalavimo nuolat registruoti kiaulių amžių. Įprastai kiaulės pasiekia apie 120 kg gyvąjį svorį per 6 auginimo mėnesius. Tačiau, šis 120 kg svoris gali ir kisti, atsižvelgiant į šalyse narėse taikomas skirtingas gamybos (kiaulių šėrimo) sistemas ir kiaulių auginimo intensyvumą. Todėl jokių papildomų įrodymų apie kiaulių amžių nereiktų pateikti toms kiaulėms, kurių skerdenų svoris bus didesnis nei nustatytas leistinas (120 kg) ar orientacinis nacionalinis svoris. Kiaulių šėrimo ūkis, iš kurio kiaulės pristatomos į skerdyklą, daugumoje atvejų ir bus tas ūkis, kuriame tos kiaulės praleido savo paskutinius 4 auginimo mėnesius ir kuris galės pateikti įrodymus, kad kiaulės šį minimalų laikotarpį praleido toje pačioje šalyje. Užauginimo laikotarpis taip pat gali būti apskaičiuojamas remiantis šėrimo intensyvumo (priesvoriais) pagrindu, nuo pirktų paršelių svorio. Privaloma informacija maisto tiekimo grandinėje susieja kiaulę su ūkio vieta. Tai gali būti kontroliuojama, remiantis įrašais ūkių registre, kitose veikiančiose nacionalinėse duomenų bazėse, pagal kiaulių auginimo ūkio dokumentus (sąskaitos, sutartys).

  • Kai užauginimo šalis ta, kurioje pradėtas 30 kg paršeliams priauginti svoris – jei skerstos mažesnio nei 6 mėnesių amžiaus ir ne mažesnio kaip 80 kg gyvojo svorio kiaulės

Kiaulei, kuri skerdžiama nuo 80 kg svorio, bet mažesnio amžiaus nei 6 mėnesiai (nustoma pagal svorio ribas, aprašytas 1 atveju), užauginimo šalies patikrinimui reiktų koncentruotis tik į tą auginimo laikotarpį, nuo kurio ji jau yra pasiekusi 30 kg svorio ribą. 30 kg pradinis svoris nusakys penėjimo laikotarpio pradžią, kai paršeliai tolesniam penėjimui fiziškai perkeliami į kitą šėrimo ūkį (vietą).

Kiaulių šėrimo ūkis, iš kurio kiaulės pristatomos į skerdyklą, daugumoje atvejų ir bus tas ūkis, kuriame tos kiaulės praleido jas šeriant nuo jų 30 kg ar net mažesnio svorio. Privaloma informacija maisto tiekimo grandinėje susieja kiaulę su ūkio vieta. Tai gali būti kontroliuojama, remiantis įrašais ūkių registre, kitose veikiančiose nacionalinėse duomenų bazėse, pagal kiaulių auginimo ūkio dokumentus (sąskaitos, sutartys).

  • Kai užauginimo šalis ta, kurioje kiaulės buvo augintos visą laikotarpį – jei skerstos mažesnio kaip 80 kg gyvojo svorio kiaulės

Kiaulės, paskerstos mažesnio kaip 80 kg gyvojo svorio (arba 62 kg skerdenos svorio) maisto tiekimo grandinėje privaloma informacija yra susietos ūkio, kurioje ji buvo šeriama, vieta. Augintojas, pristatydamas kiaules į skerdyklą, turi pateikti įrodymus, remdamasis įrašais ūkio registre, pagal kiaulių auginimo ūkio dokumentus (sąskaitos, sutartys) apie tą šalį (ar tas valstybes nares), kurioje kiaulės buvo auginamos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19