Intervencinės priemonės

Europos Sąjungoje mėsos pasiūlai viršijus paklausą ar labai nukritus jos supirkimo kainai, atskiru ES Komisijos sprendimu gali būti taikomi intervenciniai galvijienos pirkimai ir galvijienos, kiaulienos bei avienos privatus sandėliavimas.

Intervencinių pirkimai. Intervencinių pirkimų tikslas – stabilizuoti rinkoje mėsos kainą ir užtikrinti gyvulių augintojų pajamas.

Mėsos sektoriuje įmanomas būtų tik galvijienos intervencinis pirkimas, tačiau ši rinkos reguliavimo priemonė dar nė sykio ES nebuvo aktyvuota, Lietuvai įstojus į ES 2004 metais.

Galvijienos intervencinį pirkimą, jo pradžią, gali skelbti tik ES Komisija, vadovaudamasi reglamento (ES) Nr. 1308/2013  13 str. (c) dalimi ir išleidžianti naują įgyvendinimo reglamentą, kai tam tikrą laikotarpį šalyje vidutinė rinkos kaina (dvi savaites vidutinė rinkos kaina už U, R ir O raumeningumo klasių, išreikštų per R3 kokybės klasę, kaina) yra mažesnė nei 85 proc. referencinės ribinės kainos, kuri nustatyta reglamento (ES) Nr. 1308/2013 7 str. (d) punkte ir kuri lygi 2.224 Eur už toną.

Į intervenciją galėtų būti perkamos tik suklasifikuotos, suženklintos šviežios atšaldytos vyriškos lyties galvijų, t. y. buliukų, bulių ir jaučių nuo 8 iki 24 mėn. amžiaus skerdenos, jų pusės arba jų priekiniai ir užpakaliniai ketvirčiai (KN kodai: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30 ir 0201 20 50), pagamintos ES. Skerdenos svoris negalėtų būti didesnis nei 340 kg.

Lietuvai nustatyti (regl. (ES) 1238/2016 III priedo II dalis) leidžiami į intervenciją supirkti galvijienos produktai yra šie:

  • Z kategorijos, t. y. vyriškos lyties galvijų nuo 8 iki 12 mėn. amžiaus skerdenos ir skerdenų pusės, kurių raumeningumo ir riebumo klasė R2 ir R3;
  • A kategorijos, t. y. bulių nuo 12 iki 24 mėn. amžiaus skerdenos ir skerdenų pusės, kurių raumeningumo ir riebumo klasė R2, R3, O2, O3.

ES Komisija įgyvendinimo reglamente nustato į intervenciją perkamos galvijienos kiekius ir intervencines supirkimo kainas, kurios gali būti nustatomos dviem būdais: iš anksto, arba konkurso būdu.

Paraiškas parduoti galvijieną į intervenciją galėtų teikti įregistruotos skerdyklos ar įregistruoti prekiautojai galvijais, įsipareigoję skersti galvijus savo sąskaita.

Pareiškėjas galėtų pateikti tik po vieną paraišką kiekvienai superkamai kategorijai, mažiausias paraiškoje nurodytas kiekis – 10 tonų.

Prie paraiškos turėtų būti pateikiamas užstatas – 300 Eur už toną.

Pareiškėjui tektų padengti galvijienos iškrovimo kaštus nurodytoje talpinti šaldykloje.

Sudarius pardavimo į intervenciją sutartis, galvijiena tampa ES Komisijos nuosavybe. Dėl šios galvijienos realizavimo sprendimus taip pat priima ES Komisija.

Produktai iš intervencijos realizuojami skelbiant jų pardavimo konkursus. Jeigu ūkio subjektas teiktų paraišką dalyvauti tokiame konkurse pirkti intervencinę galvijieną, jis turėtų būti pateikęs užstatą, lygų 60 Eur už toną.

Intervencinius pirkimus šalyje paskirta administruoti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Teisės aktai, reglamentuojantys galvijienos intervenciją:

  • 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiam sandėliavimui
  • Parama privačiam sandėliavimui. Vadovaujantis ES teisės aktais, parama galėtų būti skiriama galvijienos, kiaulienos ir avienos privačiam sandėliavimui. Parama privačiam sandėliavimui yra rinkos reguliavimo priemonė, padedanti subalansuoti jautienos, kiaulienos ar avienos pasiūlą ir paklausą vidaus rinkoje, kai mėsos gamintojai skatinami tam tikrą laikotarpį sandėliuoti skerdenas savo arba nuomojamuose šaldytuvuose, o skerdenos lieka gamintojo nuosavybė. Šios priemonės tikslas – tam tikrą laikotarpį netiekti mėsos į rinką, kad sumažėjus pasiūlai, pakiltų jos kaina. Šios priemonės dėka nesutrinka gyvulių skerdimo procesas.

ES Komisija, atsižvelgusi į rinkos kainą, gamybos kaštus ir kitas sąlygas, yra nustačiusi bazinę kainą, kuriai vyraujant vidaus rinkoje turėtų išlikti skerdenų pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. ES Komisija sprendžia, kokia kaina, kokiais kiekiais ir kokiam laikotarpiui, susidarius atitinkamoms sąlygoms, bus superkama mėsa.

Privatų sandėliavimą šalyje paskirta administruoti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Galvijienos privatus sandėliavimas galėtų būti pradėtas, kai galvijienos skerdenų R3 (R raumeningumo ir trečios riebumo klasės) kokybės klasių vidutinė kaina yra mažesnė kaip 103 proc. bazinės kainos, t. y. 2291 Eur/t (bazinė kaina už R3 kokybės klasių suaugusių bulių ir jaučių skerdenas – 2224 Eur/t) ir ES Komisijai priėmus atskirą sprendimą. Parama privačiam saugojimui gali būti suteikiama už suklasifikuotą, suženklintą, atitinkančią veterinarinius reikalavimus šviežią atšaldytą galvijieną.

Kiaulienos privatus sandėliavimas galėtų būti pradėtas, kai standartinės kokybės kiaulienos vidutinė kaina yra mažesnė kaip 103 proc. bazinės kainos (bazinė kaina už standartinės kokybės kiaulių skerdenas – 1509,39 Eur/t), bet sprendimą priima ES Komisija. Parama privačiam saugojimui gali būti suteikiama už suklasifikuotą, suženklintą, atitinkančią veterinarinius reikalavimus šviežią atšaldytą kiaulieną. Mėsa atiduodama saugoti šviežia atšaldyta, o toliau laikoma užšaldyta.

Paramos dydį už toną saugomos mėsos ES Komisija gali nustatyti iš anksto ir konkurso būdu, priimant paraiškas. ES Komisija nustato saugotinus produktus, saugotiną kiekį, paraiškų pateikimo laikotarpį, minimalų saugotiną kiekį paraiškai, saugojimo (nuo 2 iki 6 mėn.) laikotarpį, užstato dydį.

Teisės aktai, reglamentuojantys privatų sandėliavimą:

  • 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiam sandėliavimui (Konsoliduota versija)
  • 2011 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-248 "Dėl privataus kiaulienos sandėliavimo paramos administravimo taisyklių patvirtinimo" (Aktuali redakcija)
  • 2014 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-522 "Dėl privataus galvijienos sandėliavimo paramos administravimo taisyklių patvirtinimo" (Aktuali redakcija)
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19