Galvijų identifikavimas ir jautienos ir veršienos ženklinimas

Galvijų identifikavimas ir jautienos ir veršienos ženklinimas

1997 m. ES buvo priimtas teisės aktas, padėjęs pagrindus galvijų identifikavimo ir registravimo sistemos bei jautienos, veršienos ir jų faršo žymėjimo įdiegimui. Tarybos reglamentą Nr. 820/97/EB paskatino išleisti kilęs galvijų kempinligės protrūkis (galvijų spongiforminė encefalopatija). Buvo prieita išvados, kad reikalinga viešinti jautienos gamybos ir marketingo sąlygas, siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą jautienos produktais. Tai buvo įgyvendinama registruojant galvijų judėjimą, taikant efektyvesnę galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą ir objektyvią produktų žymėjimo sistemą. 2000 liepos 17 d. buvo išleistas naujas Tarybos reglamentas Nr. 1760/2000/EB, pakeičiantis prieš tai minėtą reglamentą.

Galvijų identifikavimo sistemos pagrindai išdėstyti 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiame galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą, reglamentuojančią jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20141213&qid=1490277715468&from=EN)  I antraštinėje dalyje, kurios esmė, kad visi galvijai, gimę po 1998 sausio 1 d. ir galvijai, kurie įvežami į ES privalomai turi būti suženklinti ausų įsagais abiejose ausyse. Abu įsagai turi turėti tą patį unikalų kodą, kuris suteikia galimybę identifikuoti kiekvieno gyvulio gimimo vietą, šalies narės kompetentinga institucija turi sukurti kompiuterinę gyvulių duomenų bazę, kiekvienam gyvuliui, gimusiam po 1998 sausio 1 d. per 14 dienų nuo jo gimimo turi būti išrašytas pasas, visi augintojai privalo turėti savo ūkio galvijų registrą. Gamintojai privalo per 7 dienas informuoti atsakingą instituciją apie visus galvijų judėjimus iš ūkio arba į ūkį ir apie ūkyje gimusius arba kritusius galvijus. Nuo 2000 sausio 1 d. informaciją privalo būti pateikta. Išsamiau skyrelyje ,,Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas“.

Jautienos ir jos produktų ženklinimas. Vadovaujantis 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000, nustatančio galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą, reglamentuojančio jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20141213&qid=1490277715468&from=EN) II antraštine dalimi, visa į rinką galutiniam vartotojui teikiama jautiena ir veršiena nuo turi būti paženklinta, įvardijant konkretaus galvijo, iš kurio pagaminta mėsa, identifikavimo numerį, šalies, kurioje galvijas gimė ir buvo paskerstas, pavadinimą bei skerdyklos ar kitos įmonės (mėsos perdirbimo, išpjaustymo ir t. t.) veterinarinio patvirtinimo numerį. Tokio ženklinimo tikslas – užtikrinti atsekamumą nuo mėsos iki konkretaus galvijo, sustiprinant vartotojų pasitikėjimą realizuojamos jautienos ir veršienos kokybe ir kilme.

Visos su jautienos, veršienos bei jų produktų gamyba ar realizavimu susijusios įmonės turi taikyti jautienos ženklinimo reikalavimus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (www.vmvt.lt) atsakinga už į rinką tiekiamos jautienos ir veršienos ženklinimo kontrolę, taip pat ji tvirtina etikečių aprašymus dėl papildomų ženklinimo rekvizitų naudojimo ženklinimo metu (pvz., apie auginimo, šėrimo būdus ir kt.) bei vykdo tokio papildomo laisvanoriško ženklinimo užtikrinimo kontrolę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19