Teisės aktai

Programos įgyvendinimą reglamentuoja šie teisės aktai:

  • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/791, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa;
  • Tarybos reglamentas (ES) 2016/795, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės;
  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (EB) 2017/39 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1308/2013 taikymo taisyklių, susijusių su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms teikti;
  • Komisijos deleguotasis reglamentas (EB) 2017/40, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms, ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014;
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ (Aktuali redakcija);
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Aktuali redakcija).
  • ES vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa: vertinimo gairės valstybėms narėms.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-02