Teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai:

Nacionaliniai teisės aktai:

Įstatymas:

Poįstatyminiai aktai:

 • 2015 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-679 „Dėl reikalavimo pereinamuoju laikotarpiu patikslinti kiekvieno genetiškai modifikuotų organizmų leidimo ar pranešimo geografinę taikymo sritį, išbraukiant Lietuvos Respublikos teritoriją“. Aktuali redakcija
 • 2015 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-210 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką, vežamų per ją į kitas Europos Sąjungos šalis, taip pat vežamų tranzitu žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos bei tokių augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos krovinių, kuriuose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, kontrolės ir stebėsenos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. Aktuali redakcija
 • 2014 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-919 „Dėl genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų kontrolės bei pasėlių, augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų, kuriose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėsenos ir žemės ūkio ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-515 pripažinimo netekusiu galios“. Aktuali redakcija
 • 2012 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-873 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką ir riboto naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aktuali redakcija
 • 2012 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-726 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aktuali redakcija
 • 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. D1-841/V-869/3D-894/B1-348 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aktuali redakcija
 • 2007 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 3D-504/D1-608 „Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija
 • 2007 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-1 „Dėl Ketinamų Lietuvoje auginti genetiškai modifikuotų augalų pasėlių deklaravimo ir informacijos apie juos teikimo taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija
 • 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-225 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, pateikimo į rinką tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aktuali redakcija

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymai:

 • 2018 rugsėjo 25 d. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-537 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A1-170 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų atsiradimo rizikos šalių ir kultūrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Aktuali redakcija
 • 2017 spalio 11 d. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-545 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A1-170 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų atsiradimo rizikos šalių ir kultūrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Aktuali redakcija
 • 2016 rugsėjo 2 d. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-513 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. A1-170 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų atsiradimo rizikos šalių ir kultūrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Aktuali redakcija
 • 2015 m. kovo 26 d. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-170 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų atsiradimo rizikos šalių ir kultūrų sąrašo patvirtinimo“. Aktuali redakcija
 • 2012 m. sausio 6 d. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-6 „Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų bei tų pasėlių ir siuntų, kurie galėjo būti genetiškai modifikuoti, kontrolės ir stebėsenos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aktuali redakcija
 • 2011 m. spalio 24 d. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-325 „Dėl Mėginių ėmimo laboratoriniams genetinės modifikacijos tyrimams metodikos patvirtinimo“. Aktuali redakcija

Rekomendacijos:

Europos sambūvio biuro parengtos rekomendacijos:

2010 m. liepos 13 d. Europos Komisijos rekomendacija „Dėl Nacionalinių sambūvio priemonių, kuriomis siekiama išvengti netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir ekologiškose kultūrose, rengimo gairių“ (2010/C 200/01)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-08