Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras

Tai yra vienas iš seniausių mūsų šalies registrų. Traktoriai Lietuvoje buvo pradėti registruoti 1964 metais. Nuo to laiko šią techniką visada registravo rajoninės žemės ūkio valdymo grandys: žemės ūkio valdybos, rajonų valdybų žemės ūkio skyriai, apskričių viršininkų administracijų kaimo reikalų departamentų rajonų žemės ūkio skyriai, savivaldybių administracijų žemės ūkio skyriai. Traktoriai, jų priekabos ir savaeigės mašinos buvo registruojamos pagal žemės ūkio ministro patvirtintas taisykles. Kiekvienas rajonas tvarkė savo rajono registracijos duomenis, išdavė registravimo dokumentus ir valstybinius numerius. Registro centrinė duomenų bazė nebuvo kaupiama, tik svarbiausi duomenys buvo perduodami Žemės ūkio ministerijai.

2006 metais registras buvo modernizuotas ir pertvarkytas pagal šiuolaikinius teisės aktų reikalavimus.

Teisinis pagrindas

Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys registro steigimą ir susijė su registro tvarkymu:

 • Vietos savivaldos įstatymas, kurio 8 straipsnio 28 punktas nustato, kad traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra yra viena iš savivaldybėms perduotų valstybės funkcijų;
 • Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, kurio 19 straipsnis, be kita ko, nustato, kad motorinės transporto  priemonės,  priekabos ir puspriekabės registruojamos  Lietuvos  Respublikos  kelių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio  mašinų  ir  jų  priekabų  registre.   Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir  žemės  ūkio  mašinų ir jų priekabų registrą tvarko vadovaujančioji   registro   tvarkymo   įstaiga   -   Žemės  ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos - valstybės įmonė Žemės ūkio  informacijos  ir  kaimo  verslo  centras  ir  savivaldybės;
 • Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247;
 • Atlyginimo už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų vienetą, pažymas, registro išrašus ir metinio abonentinio mokesčio dydžių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 4 d. nutarimu Nr. 4;
 • Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės (toliau - registravimo taisyklės), patvirtintos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384;
 • Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų saugos nuostatai, patvirtinti žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 1d. įsakymu Nr. 3D-40.

Registro paskirtis ir objektai

Registro paskirtis - registruoti traktorius, savaeiges žemės ūkio ir kitas savaeiges mašinas, taip pat jų priekabas ir puspriekabes, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims duomenis ir dokumentus apie registro objektus. Registravimo taisyklės patikslina registro nuostatuose nurodytą registruojamą techniką ir nustato, kad registruojami:

 • traktoriai;
 • savaeigės žemės ūkio mašinos - savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai; 
 • savaeigės mašinos - ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai,  savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai,  kelių frezeriai, asfalto klotuvai,  plentvoliai,  vikšriniai vamzdžių klotuvai,  poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės,  miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos,  motorinės rogės,  keturračiai motociklai ir kitos savaeigės mašinos;
 • priekabos ir puspriekabės - traktorių priekabos, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais.

Toliau visa ši technika, jeigu nenurodomi konkretūs pavadinimai, vadinama traktoriais.

Registro tvarkymo įstaigos ir jų funkcijos

Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Žemės ūkio ministerija, kuri koordinuoja registro tvarkymo įstaigų darbą, tvirtina registravimo taisykles ir kitus teisės aktus, užtikrina, kad registras būtų tvarkomas laikantis teisės aktų reikalavimų bei vykdo kitas funkcijas. Registro tvarkymo įstaiga - valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vykdo šias svarbiausias funkcijas: organizuoja registro sąveiką su kitais registrais, eksploatuoja registro duomenų rinkimo ir saugojimo sistemą, užtikrina, kad funkcionuotų registro duomenų bazė, teikia registro duomenis duomenų gavėjams. Traktorius registruoja registro tvarkymo įstaigos - savivaldybių administracijos.

Registravimo tvarka ir registro duomenys

Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, savivaldybių specialistai tikrina ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas.  Įregistravus traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą. Registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Pagrindiniai registre kaupiami traktoriaus techniniai eksploataciniai duomenys yra šie: pavadinimas, modelis, markė, kategorija, masė, variklio galia, vėliausios (atliktos) techninės apžiūros data, naudojimo ūkinei veiklai sritis ir kt. Be šių techninių duomenų ir duomenų apie savininką kaupiami registravimo procedūros duomenys (registravimo data, pirmosios registracijos Lietuvoje data,  savivaldybės, kurioje eksploatuojamas traktorius kodas ir kt.). Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais. Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas privalo kreiptis į savivaldybės administraciją.

Registras keičiasi duomenimis su šiais kitais registrais: Gyventojų registru, Juridinių asmenų registru, Hipotekos registru, Turto arešto aktų registru, Ieškomų transporto priemonių registru, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniu registru.

Mokestis už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą: miesto savivaldybėse 7,6 eur., rajono savivaldybėse 6,8 eur., traktoriaus priekabos techninę apžiūrą: miesto savivaldybėse 5,9 eur., rajono savivaldybėse 5,5eur.

Pastabos:

1. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą Birštono, Druskininkų, Marijampolės, Neringos, Visagino, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių, Rietavo savivaldybėse imama 4.546.2 ar 4.547.2 papunktyje nurodyta valstybės rinkliava .

2. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

3. Už

 • kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava.
 • traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą 4,2eur.
 • traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą 10 eur.
 • traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą 17 eur.,
 • traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą 7,5eur.,
 • traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre 15 eur.

Taršos mokesčio tvarka

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3158.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų tarifai nurodyti šio įstatymo 6 priede.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai nurodyti šio įstatymo 7 priede.

 

Registro duomenų teikimas

Registro duomenys teikiami registro nuostatų nustatyta tvarka. Dėl registro duomenų gavimo reikia kreiptis į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro   Žemės ūkio technikos registro skyrių, tel. 266 5881, 266 0610 arba  faksu 852 660609. Populiariausias registro duomenų teikimo būdas yra juridinė galią turinčių pažymų išdavimas. Šiomis pažymomis plačiai naudojasi traktorių savininkai, siekdami gauti bankų paskolas ir tuo tikslu įkeisdami traktorius. Norint gauti minėtą pažymą, reikia užpildyti ir pateikti prašymą, kurio forma pateikta minėtos įmonės internetiniame puslapyje http://www.vic.lt . Prašymas siunčiamas paštu jo formoje nurodytu adresu arba faksu: 852 660609.

Duomenys skirti skelbti internete

Registrą tvarko: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras www.vic.lt 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-26