Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras

Teisinis pagrindimas

 • Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2004, Nr. 73-2541);
 • 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (OL 2005 L 35, p. 1) (toliau - Reglamentas);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 1361 „Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo„ (Žin., 2005, Nr. 149-5430);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 185 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo„ pakeitimo„ (Žin., 2006, Nr. 25-839).
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-606 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo„ (Žin., 2006, Nr. 5-173);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-607 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo„ (Žin., 2006, Nr. 5-175).

Registro tvarkymo įstaigos

 1. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga - Žemės ūkio ministerija;
 2. Registro tvarkymo įstaiga - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pašarų registre turi būti patvirtinti šie ūkio subjektai

 1. Gaminantys ir (arba) tiekiantys į apyvartą pašarų priedus, kuriems taikomas 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 arba produktus, kuriems taikoma 1982 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 82/471/EEB ir nurodytus Reglamento IV priedo 1 skyriuje, suteikiant kodą:
  1. gaminantys ir tiekiantys į apyvartą pašarų priedus - PPG;
  2. tiekiantys į apyvartą pašarų priedus - PPT;
 2. Gaminantys ir (arba) tiekiantys į apyvartą premiksus, pagamintus naudojant pašarų priedus, nurodytus Reglamento IV priedo 2 skyriuje, suteikiant kodą:
  1. gaminantys ir tiekiantys į apyvartą premiksus - PG;
  2. tiekiantys į apyvartą premiksus - PT;
 3. Gaminantys tiekimui į apyvartą arba gaminantys išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus, naudodami pašarų priedus arba premiksus, nurodytus Reglamento IV priedo 3 skyriuje, suteikiant kodą:
  1. gaminantys tiekimui į apyvartą kombinuotuosius pašarus - KPG;
  2. gaminantys išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus - KPS.

Ūkio subjektai, teikdami prašymą patvirtinimui gauti, dokumentus ir duomenis apie pašarų veiklos reikalavimų atitikimą pirmiausia turi suderinti su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ūkio subjektus patvirtina neribotam laikui, suteikia jiems indentifikavimo numerį ir įtraukia į registrą. Prašymo formą galima rasti interneto inklalapyje http://vmvt.lt/ .

Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąraše turi būti įregistruoti šie ūkio subjektai:

 1. Užsiimantys pirmine pašarų gamyba:
  1. augalininkyste (auginimas, derliaus nuėmimas, valymas, natūralus džiovinimas, silosavimas, pakavimas, laikymas) ir augalininkystės produktų tiekimu į apyvartą, kai atitinka Reglamento I priedo reikalavimus;
  2. gyvūnų maisto pramonei auginimu, kai atitinka Reglamento III priedo reikalavimus;
 2. Gaminantys ir (ar) tiekiantys į apyvartą pašarines žaliavas, kai atitinka Reglamento II priedo reikalavimus;
 3. Gaminantys tiekti į apyvartą kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų arba premiksų, kurių sudėtyje yra pašarų priedų, nurodytų Reglamento IV priedo 3 skyriuje, kai atitinka Reglamento II priedo reikalavimus;
 4. Tiekiantys į apyvartą pašarus, kai atitinka Prekinių pašarų laikymo sąlygų ir veterinarinių bei higieninių reikalavimų jų gamybos ir sandėliavimo patalpoms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 319 (Žin., 2000, Nr. 103-3267) (toliau - Veterinariniai ir higieniniai reikalavimai), III, IV, VI, VII skyrių nuostatas;
 5. Gaminantys savo reikmėms kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų arba premiksų, kurių sudėtyje yra pašarų priedų, nurodytų Reglamento IV priedo 3 skyriuje, ir tiekiantys į apyvartą gyvulininkystės produktus, kai atitinka Reglamento II priedo reikalavimus;
 6. Gaminantys ir (ar) tiekiantys į apyvartą pašarų priedus, išskyrus nurodytuosius Reglamento IV priedo 1 skyriuje, kai atitinka šio Reglamento II priedo reikalavimus;
 7. Gaminantys ir (ar) tiekiantys į apyvartą premiksus be pašarų priedų, nurodytų Reglamento IV priedo 2 skyriuje, kai atitinka šio Reglamento II priedo reikalavimus;
 8. Gabenantys pašarus, kurie atitinka Veterinarinių ir higieninių reikalavimų IV skyriaus nuostatas;
 9. Laikantys pašarus, kurie atitinka Veterinarinių ir higieninių reikalavimų VI ir VII skyrių nuostatas;
 10. Importuojantys pašarus iš trečiųjų šalių, kurios įtrauktos į trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti pašarus, sąrašą, sudarytą pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarų ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, 48 straipsnį, kai atitinka Reglamento importuojamų pašarų rūšies reikalavimus;
 11. Eksportuojantys pašarus į trečiąsias šalis, kai atitinka Reglamento ar tos šalies nustatytus reikalavimus.

Ūkio subjektai, norintys įsiregistruoti Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąraše ir gauti įregistravimo numerį, turi atitikti Reglamento nustatytus produkcijos gamybos, kokybės, kontrolės, sandėliavimo, gabenimo, apskaitos, pašarų saugos reikalavimus. Prašymo formą ir atmintinė apie reikalavimus galima rasti interneto puslapyje http://vmvt.lt/

 • Registrą tvarko: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: http://vmvt.lt/
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11