Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registras

Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo“.

Registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija;

Registro tvarkytojai – VĮ Žemės ūkio duomenų centras ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Registro objektaspatvirtinti ir registruoti pašarų ūkio subjektai, kaip nurodyta Pašarų įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Pašarų ūkio subjektai patvirtinami ir (arba) registruojami, jų patvirtinimas ir (arba) registravimas sustabdomas, pakeičiamas arba atšaukiamas Reglamente (EB) Nr. 183/2005 ir Ūkio subjektų, kurie verčiasi su pašarais susijusia veikla, patvirtinimo taisyklėse arba Ūkio subjektų, kurie verčiasi su pašarais susijusia veikla, registravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Pašarų įstatymo 6 straipsnyje nurodyta, kad pašarų ūkio subjektai turi būti patvirtinti, jeigu:

1) gamina ir (arba) tiekia rinkai pašarų priedus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 ir kurie nurodyti Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 1 skyriuje;

2) gamina ir (arba) tiekia rinkai premiksus, pagamintus naudojant pašarų priedus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje;

3) gamina tiekti rinkai arba savo reikmėms kombinuotuosius pašarus, naudodami pašarų priedus arba premiksus, kurių sudėtyje yra pašarų priedų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje;

4) tiekia rinkai kaip pašarus ar pašarines žaliavas produktus, kurie susidaro (gaunami) vykdant šią veiklą:

a) nevalyto augalinio aliejaus, išskyrus tą, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 852/2004, apdorojimą;

b) oleocheminę riebalų rūgščių gamybą;

c) biodyzelino gamybą;

d) riebalų maišymą;

5) gamina specialiuosius pašarus, kuriuose viršijamas Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje nurodytų pašarų priedų nustatytas didžiausias kiekis visaverčiuose pašaruose daugiau negu 100 kartų, o kokcidiostatikų ir histomonostatų atveju – daugiau negu 5 kartus;

6) detoksikuoja Reglamento (EB) 767/2009 VIII priedo 1 punkte nurodytus pašarus;

7) gamina, saugo, veža ar tiekia rinkai vaistinius pašarus ir tarpinius produktus.

Pašarų ūkio subjektai, vykdantys kitą negu 1 ar 3 punktuose nurodytą pašarų tvarkymo veiklą, turi būti registruoti.

Patvirtinimo ir (arba) registravimo reikalavimas netaikomas ūkio subjektams, kurie:

1) gamina pašarus savo maistiniams gyvūnams, laikomiems asmeninėms reikmėms, arba savo nemaistiniams gyvūnams šerti;

2) laiko maistinius gyvūnus asmeninėms reikmėms;

3) laiko nemaistinius gyvūnus;

4) užsiima pašarų tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veikla;

5) užsiima mažmenine prekyba gyvūnų augintinių ėdalu, išskyrus mažmeninę vaistinių pašarų ir pašarų, kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių produktų, prekybą.

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10