2013 metais skirta valstybės parama

„Paramos kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų veiklai teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 (Žin., 2006, Nr. 48-1752; 2013, Nr. 48-2389) numatyta, kad kaimo bendruomenės gali siekti paramos kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti, pritaikant kaimo gyventojų poreikiams; kaimo bendruomenės verslumo projektams įgyvendinti kaimo bendruomenei priklausančiose patalpose; kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų materialinei techninei bazei stiprinti ir (arba) sukurti. Paramos dydis pagal pirmas dvi veiklos sritis yra 25 tūkst. Lt, o pagal trečiąją veiklos sritį 10 tūkst. Lt ir numatyta kompensuoti   90 proc. visų tinkamų išlaidų. Paramos pagal pirmąją ir antrąją veiklos sritis galėjo siekti tik kaimo bendruomenės, o pagal trečiąją veiklos sritį į paramą galėjo pretenduoti kaimo bendruomenės ir kaimo bendruomenių asociacijos. 

Šiais metais yra gauti 305 kaimo bendruomenių projektai, iš kurių vertinimo metu 246 pripažinti tinkamais finansuoti ir prašoma paramos suma yra 3824,041 tūkst. Lt. Likusieji 59 projektai pripažinti netinkamais finansuoti dėl neatitikimo tinkamumo kriterijams, kurie taikomi projektams ir pareiškėjams. Dėl lėšų stygiaus ne visi projektai galėjo būti finansuoti dėl to vadovaujantis Taisyklėmis parama skiriama, tik geriausiai įvertintų projektų daliai, kuriai pakanka valstybės biudžeto lėšų. Šiais metais paramos lėšų pakanka 142 projektams, kuriems finansuoti skirta 2566,308 tūkst. Lt.“

2013-08-09

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-01