Valstybės parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams

RENKAMOS PARAIŠKOS PARAMAI GAUTI PAGAL NACIONALINĖS PARAMOS PRIEMONĘ „PARAMA BUITINIŲ NUOTEKŲ (BIOLOGINIO) VALYMO ĮRENGINIŲ BANDOMIESIEMS PROJEKTAMS
 

Paraiškos pagal paramos priemonę ,,Parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams“ (toliau – Priemonė) priimamos nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. gegužės 29 d.

Šiam Priemonės paraiškų rinkimui skirta 120 000 Eur paramos lėšų.

Pagal šią Priemonę paramos gali kreiptis savivaldybių administracijos, kuriose gyventojų skaičius kaimo vietovėse sudaro ne daugiau kaip 6 000 (šešis tūkstančius) gyventojų.

Pagal Priemonę teikiamos paramos tikslas – įgyvendinant bandomuosius projektus namų ūkiuose, išbandyti naują / alternatyvų buitinių nuotekų tvarkymo sistemų įrengimo modelį kaimo gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra galimybės prisijungti prie centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų.

Remiama veikla – kaimo vietovėje esančių vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų savininkų ūkiuose (komerciniai, pramonės, paslaugų, viešieji statiniai negali būti įtraukti į projekto apimtį) individualių arba kelių namų ūkių reikmėms pritaikytų buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių įrengimas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, įskaitant PVM.

Paramos intensyvumas – iki 33 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, įskaitant PVM.

Projektas turi būti įgyvendinamas vientisoje teritorijoje, t. y. vienoje kaimo vietovėje, į projekto apimtį gali būti įtraukti aplinkiniai viensėdžių namų ūkiai.

Pareiškėjas užtikrina, kad projekte dalyvauja ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) ir ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) vientisos teritorijos namų ūkių.

Projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, kurioje nėra įrengtų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.

Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymu 3D-139 „Dėl Paramos buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Paraiškos forma skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) ir Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse (www.nma.lt, www.zum.lrv.lt).

Paraiškas paramai gauti priima NMA.

Paramos paraiška ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti.

Dokumentai (jų kopijos turi būti patvirtintos paramos paraišką teikiančio pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens parašu, nurodant, kad kopija tikra), kuriuos būtina pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška, nurodyti šių Taisyklių priede. 

Lydraštis, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius, užpildyta paramos paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens, ir pridedami dokumentai (susegti į bylą ir sunumeruoti) pateikiami vienu iš būdų:

- spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

- elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

Papildoma informacija teikiama NMA telefonu (8 5) 247 6524 arba trumpuoju numeriu 1841, taip pat el. būdu NMA interneto puslapyje pasirinkus nuorodą „Užduokite klausimą“ arba bendruoju el. pašto adresu info@nma.lt, taip pat paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Informaciją taip pat teikia ir Žemės ūkio ministerijos 2-asis Europos Sąjungos paramos skyrius, tel.: (8 5) 239 1265.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-24