Pereinamasis laikotarpis 2021-2022 m.

2020 m. gruodžio 23 d. patvirtintas Pereinamojo laikotarpio reglamentas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr.(ES) 2020/2220).

Juo Lietuvai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (toliau – KPP) įgyvendinimui dviejų metų pereinamuoju laikotarpiu (2021–2022 m.) skiriama 578,9 mln. Eur:

  • 434 mln. Eur – iš Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021–2027 m. strateginio plano (toliau - Strateginis planas) finansinio voko EŽŪFKP[1] dalies (iš viso – 532 mln. Eur su nacionalinių lėšų dalimi);
  • 139,9 mln. Eur EURI[2] lėšų. EURI lėšos skiriamos kaip papildomi ištekliai 2021–2022 m. Nors EURI lėšoms nacionalinio kofinansavimo nereikia, tačiau ministerijai pavyko sutarti su LR Finansų ministerija bei LR Vyriausybe dėl papildomų nacionalinių lėšų – 39,9 mln. Eur, dėl to EURI biudžetas išaugo iki 179,8 mln. Eur.

Reglamente nustatytos šios privalomos finansinės proporcijos:

1. EŽŪFKP 2021–2022 m. lėšoms (434 mln. Eur):

  • Bent 30 proc. turi būti skiriama „žaliosioms“ priemonėms (agro-aplinkosauga, ekologinis ūkininkavimas, išmokos vietovėms, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, miško plotų plėtra, aplinkai ir klimatui palankios investicijos), išlaikant KPP pasiektą lygį (t. y., 33,26 proc.);
  • Bent 5 proc. (2014-2022 m. skiriamų EŽŪFKP lėšų) turi būti skiriama LEADER programai.

 
2. EURI lėšoms (139,9 mln. EUR):

  • Bent 37 proc. (51,8 mln. Eur) turi būti skiriama priemonėms, skirtoms aplinkai ir klimatui, gyvūnų gerovei, LEADER programai;
  • Bent 55 proc. (76,95 mln. Eur) turi būti skiriama priemonėms, kuriomis skatinama ekonominė ir socialinė plėtra kaimo vietovėse, atsparus, tvarus ir skaitmeninis ekonomikos gaivinimas, visų pirma,   trumposios maisto tiekimo grandinės ir vietos rinkos, ūkių modernizavimas, inovacijas, gamybos mechanizmų ir įrangos skaitmeninimas, tikslusis ir pažangusis ūkininkavimas, atsinaujinanti energija, žiedinė ir bioekonomika, prieiga prie aukštos kokybės IRT plėtros kaime, darbo saugos sąlygų).

 
Ministerijos priėmė sprendimą:

  • 33,36 proc. skirti šioms „žaliosioms priemonėms“: „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms“, „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“,  „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Natura 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“;
  • 5 proc. 2014–2022 m. EŽŪFKP lėšų skiriama LEADER;
  • 45 proc. EURI lėšų skirti priemonėms „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „LEADER“ priemonėms;
  • 55 proc. EURI lėšų skirti ūkių modernizavimui pagal veiklos sritį „Investicijos į materialųjį turtą“.

Formuojant pasiūlymą taip pat buvo atsižvelgiama į priemonėse esančius ir prognozuojamus lėšų likučius, priemonių aktualumą, pobūdį, planuojamus keitimus, ,,Žaliojo kurso“ ir su juo susijusių dokumentų keliamus iššūkius, LRV programą ir siekiant užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą.

______________

[1] EŽŪFKP - Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

[2] EURI- Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-19 krizės paremti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27