BŽŪP po 2020 metų

2018 m. birželio 1 d. Europos Komisija (EK) paskelbė teisės aktų pasiūlymus dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. EK pasiūlymų rinkinys dėl BŽŪP ateities susideda iš 3 reglamentų:

  • Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų – apima tiesiogines išmokas, kaimo plėtrą ir sektorines programas vaisų ir daržovių, bitininkystės, vyno ir kituose sektoriuose;
  • Reglamentas dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos (Horizontalusis reglamentas) – nustatomos taisyklės dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir kontrolės sistemų, patvirtinimo procesų (metinio finansinio patvirtinimo ir metinio veiklos rezultatų patvirtinimo) ir atitikties patvirtinimo procedūros. Reglamentas taip pat apima nuostatas dėl bendrųjų principų, taikomų dėl patikrinimų ir nuobaudų, dėl tikrinimo, ar tenkinamos paramos sąlygos, ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos;
  • Reglamentas dėl žemės ūkio produktų bendro rinkos organizavimo (BRO) – išlaikoma dabartinio BRO reglamento (ES) Nr. 1308/2013 struktūra ir paliekamos pagrindinės jo nuostatos, o kartu iš dalies keičiamos kai kurios nuostatos atsižvelgiant į ekonomikos, aplinkos ir socialinius pokyčius, įvykusius po to reglamento įsigaliojimo 2014 m.

Supaprastinimas ir subsidiarumas yra vieni iš svarbiausių EK pasiūlymo dėl BŽŪP po 2020 m. aspektų, kuriuos numatoma įgyvendinti per naująjį BŽŪP įgyvendinimo modelį. Pagrindiniai naujojo BŽŪP įgyvendinimo modelio principai:

  • ES lygiu nustatyti 9 bendri tikslai, privalomi reikalavimai ir išsamus intervencinių priemonių rinkinys, paliekant gana daug lankstumo valstybėms narėms (VN) pačioms susidėlioti priemones tikslams pasiekti;
  • ES lygiu nustatyti bendri rezultatų rodikliai, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos vertinant naudojamų priemonių veiksmingumą;
  • Kiekviena VN, atlikusi išsamią stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę ir nustačiusi konkrečius savo poreikius, parengs vieną bendrą BŽŪP strateginį planą, apimantį tiesiogines išmokas, kaimo plėtrą ir sektorines programas (intervencijas). EK tvirtins BŽŪP Strateginius planus, kontroliuos jų įgyvendinimą. VN teiks EK veiklos rezultatų ataskaitas, kad parodytų pažangą, padarytą siekiant rezultatų rodiklių forma nustatytų tikslų. EK peržiūrės ataskaitas ir prireikus teiks rekomendacijas, kaip pagerinti veiklos rezultatus. Už kontrolę paramos gavėjo lygiu bus atsakingos pačios VN.

EK teigia, kad pašalinus ES lygmens tinkamumo kriterijus ir leidžiant valstybėms narėms nustatyti savo intervencinių priemonių elementus, įskaitant tinkamumo sąlygas, kurie labiausiai tinka atsižvelgiant į konkrečias jų aplinkybes, turėtų būtų pasiekta reikšmingo supaprastinimo.

EK pristatymas "BŽŪP po 2020: Supaprastinimas ir modernizavimas" anglų k. čia.

Daugiau informacijos apie BŽŪP po 2020 m., EK pasiūlymų rinkinį ir vykstančias diskusijas ES Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje čia (ES Tarybos interneto svetainė) ir čia (EK interneto svetainė).