Teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl norminių teisės aktų, kurių stebėsena turi būti atlikta, sąrašo patvirtinimo„ (Žin., 2009, Nr. 103-4322)patvirtintas norminių teisės aktų, kurių stebėsena turi būti atlikta, sąrašąs. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 404 „Dėl norminių teisės aktų stebėsenos„ (Žin., 2009, Nr. 59-2294), stebėsenos metu turi būti įvertinta, ar šie teisės aktai atitinka teisinio reguliavimo tikslus, ar neatsirado nenumatytų neigiamų padarinių, kitų sprendimų ar sąlygų, kurios turėtų įtakos tolesniam teisės akto galiojimui ir taikymui.

Žemės ūkio ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 924 buvo pavesta atlikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) stebėseną. Su atliktos stebėsenos pažyma galima susipažinti čia.

Už šio teisės akto stebėseną atsakingas asmuo:

Linas Lapinskas
Teisės departamento Bendrojo teisės skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. 239 1033,
El. p. [email protected]

2011 metais atlikta teisinio reguliavimo stebėsena šių teisės aktų atžvilgiu:

Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355 (Žin., 2009, Nr. 61-2442)

(vykdytojai – Teisės departamento Bendrasis teisės skyrius ir Pirmasis teisės skyrius; vykdymo terminas – III ketvirtis);

Atsakingas asmuo:

Linas Lapinskas
Teisės departamento Bendrojo teisės skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. 239 1033
El. p. [email protected]

Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 (Žin., 2006, Nr. 48-1752; 2011, Nr. 46-2196)

(vykdytojas – Teisės departamento Antrasis teisės Skyrius; vykdymo terminas – IV ketvirtis).

Atsakingas asmuo:

Giedrė Kornijenkienė
Teisės departamento Antrojo teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. 239 1048
El. p. [email protected]

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2012 metais neatliekama.

2013 metais atliekama teisinio reguliavimo stebėsena šio teisės akto atžvilgiu:

Grūdų, naudojamų etilo alkoholio gamybai, apskaitos ir sandėliavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3D-601 (Žin., 2004, Nr. 163-5963)

Vykdytojai – Teisės departamento Bendrasis teisės skyrius ir Žemės ir maisto ūkio departamento Perdirbtų produktų skyrius. Vykdymo terminas – 2013 m. II ketvirtis.

Atsakingi asmenys:

Linas Lapinskas
Teisės departamento Bendrojo teisės skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. 239 1033
El. p. [email protected]

Dainius Stravinskas
Žemės ir maisto ūkio departamento Perdirbtų produktų skyriaus vedėjas
Tel. 239 1137
El. p. [email protected]

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2014 metais neatliekama.

Žemės ūkio ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena 2015 metais neatliekama.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12