ES BJRS PS "Bioekonomika"-projektas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija dalyvauja projekte „ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika - žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija yra tarptautinio projekto „ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika – žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė“ partnerė. Projekto tikslas yra stiprinti bendrą kaimo plėtros programų poveikį.

2014 m. lapkričio 27 d. vykusiame Projektų, finansuojamų iš tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo arba valstybės biudžeto lėšų, vykdymo ir valdymo Žemės ūkio ministerijoje koordinavimo komisijos posėdyje buvo pritarta projekto paraiškos teikimui siekiant gauti techninę paramą iš Europos Komisijos pagal veiksmą „Stiprinti bendrą kaimo plėtros programų poveikį“. 2015 m. pateikus projekto paraišką techninei paramai gauti, 2016 m. atrinkta, kaip tinkama finansuoti.

Projekto pagrindinė partnerė yra Šiaurės Ministrų Taryba. Kiti projekto partneriai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Suomijos Respublikos žemės ūkio ir miškų ministerija, Švedijos žemės ūkio taryba. Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. Projekto vertė – 40 600,20 EUR.

Siekiant įgyvendinti projektą organizuojami tarptautiniai renginiai su Kaimo plėtros programų valdymo institucijomis aplink Baltijos jūrą, susitikimai nacionaliniame lygmenyje su Kaimo plėtros programos suinteresuotais partneriais bei kitos projekto veiklos.

Žemės ūkio ministerija įgyvendina projektą „ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis bioekonomika“. Šiuo projektu siekiama stiprinti šalių, išsidėsčiusių aplink Baltijos jūrą, įgyvendinamų Kaimo plėtros programų poveikį Baltijos jūros regionui. Tai ypač svarbu rengiantis ateinančio 2021-2027 m. laikotarpio Lietuvos kaimo plėtros programai. Projekto pagrindinė partnerė yra Šiaurės Ministrų Taryba. Kiti projekto partneriai be Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos yra Suomijos Respublikos žemės ūkio ir miškų ministerija ir Švedijos žemės ūkio taryba.

Žemės ūkio ministerija vadovauja ES Baltijos jūros regiono strategijos daliai, susijusiai su bioekonomikos poveikio stiprinimu kaimo vietovėse. Keletą kartų per metus vyksta ES BJRS-EŽŪFKP vadovaujančiųjų institucijų tinklo narių susitikimai. Toks susitikimas įvyko ir rugsėjo 27 d. Kaune tarptautinės konferencijos „Kaimo plėtra 2019: moksliniai tyrimai ir inovacijos bioekonomikos plėtrai” metu.

Susitikimo metu dalyvavo Estijos ir Lenkijos žemės ūkio ministerijų atstovai, bei Europos Komisijos Kaimo plėtros tinklo koordinatorė Kasia Panfil. Buvo išklausyti pranešimai apie Kaimo plėtros programų įgyvendinimo eigą bei pasiekimus remiant bioekonomikos projektus. Pastebėta, kad tiek Lietuva, tiek Estija jau išmokėjo daugiau kaip pusė 2014-2020 metų kaimo plėtros programų lėšų įvairiems projektams, Lenkija – apie trečdalį lėšų.

Susitikimo metu buvo pristatytas Lietuvos išleistas leidinys, skirtas bioekonomikos geriesiems pavyzdžiams. Pažymėta, kad šie pavyzdžiai rodo, kad galima puikiai plėtoti verslą kaime ne tik remiantis tradiciniu žemės ūkiu. Verslininkai taikydami inovatyvias technologijas puikiai plėtoja tvarius, bioekonomikos modeliu paremtus verslus kaime.

Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie būsimo finansinio laikotarpio 2021-2027 metams numatomas paramos priemones. Estai planuoja investicijas į materialų turtą remti taikant  finansinės inžinerijos priemones. Siekiant paskatinti viešųjų prekių ir paslaugų plėtrą kuriančius projektus, bus skiriamas didesnis paramos intensyvumas. Tai bus taikoma ir finansuojant bioekonomikos projektus.

EKPT atstovė pristatė informaciją apie Europos kaimo plėtros tinklą (ENRD) bei tinklo renginius. Taip pat buvo pristatytos EKPT rekomendacijos dėl bioekonomikos įgyvendinimo valstybėse narėse.

Leidinys "Bioekonomika Lietuvoje: naujos galimybės kaimui ir žemės ūkiui"

2020 metų rugsėjo 24 d. vykusios virtualios parodos „Inno panorama 2020" (organizatorius Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) metu, „Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika – žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė“ projekto grupė, organizavo tarptautinį nuotolinį seminarą, kurio metu buvo aptarta ES Baltijos jūros regiono strategija, problemos bei galimi sprendimai, apsikeista patirtimi ir žiniomis su kolegomis iš Estijos bei Latvijos, kaip ketinama integruoti bioekonomiką  rengiant Bendrosios žemės ūkio politikos strateginius planus po 2020 metų. Organizuotame seminare dalyvavo 20 dalyvių, gerąja tarptautine praktika bus pasinaudota integruojant bioekonimiką į 2021-2027 m. nacionalinę kaimo plėtros strategiją. Renginio akimirka

2017 m. lapkričio 23 – 24 dienomis Aleksandro Stulginskio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Kaimo plėtra 2017: iššūkiai bioekonomikai“. Jos metu prieita prie vieningos išvados – siekiant darnios pasaulio ekonomikos bei visuomenės raidos yra būtina sudaryti sąlygas spartesniam bioekonomikos vystymuisi. Tačiau kartu tai kelia naujų iššūkių mokslui, verslui, vartotojams bei politikos formuotojams. Bioekonomikos temomis diskutavo  įvairių Europos šalių, Azijos, Afrikos kontinentų mokslininkai, specialistai, verslo,  nevyriausybinių organizacijų bei Europos Komisijos atstovai. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento atstovai, įgyvendinantys projekto „Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika-žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė“ veiklas, taip pat skaitė pranešimus, dalyvavo diskusijose bei dalinosi savo įžvalgomis dėl  kaimo plėtros ir bioekonomikos sąsajų stiprinimo po 2020 metų.

Lapkričio 24 d. įvyko EŽŪFKP-Baltijos jūros tinklo vadovaujančiųjų institucijų antrasis susitikimas, kurio metu aptarta tinklo ateities darbai, tinkle nedalyvaujančiųjų šalių įtraukimas. Taip pat apsikeista pranešimais apie Kaimo plėtros programų įgyvendinimo pažangą Lietuvoje, Estijoje ir Švedijoje. Renginio akimirka

2017 m. spalio 26 d. Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama projektą „Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau - ES BJRS) politinė sritis bioekonomika – žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė “, organizavo seminarą, kurio tema - „ES BJRS įgyvendinimas. Bioekonomikos ir kaimo plėtros projektai“,  kuris vyko viename iš biodinaminį ūkį Lietuvoje vystančių ūkių, įsikūrusių  Rokiškio rajone. Biodinaminis ūkis tai – sertifikuota ūkininkavimo sistema, kuriai taikomi gerokai griežtesni standartai nei ekologiniams ūkiams. Todėl biodinamika laikoma aukščiausia ekologijos pakopa.

Susirinkę mokslininkai bei kiti su šia sritimi susiję ekspertai išklausė pranešimą, susijusį su ES BJRS ir politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo naujienoms, kurį skaitė Žemės ūkio ministerijos atstovas dr. D. Liutikas, o pranešimą „Bioekonomikos galimybių studijos įžvalgos žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje“, pristatė  Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Vilija Aleknevičienė. Vėliau vyko interaktyvi diskusija, moderuojama Žemės ūkio ministerijos atstovų dr. D.Liutiko ir J. Pugačiauskaitės- Butrimienės dėl  ES BJRS politinės srities „Bioekonomika“ ateities perspektyvų. Interaktyvios sesijos metu dalyviai pateikė pasiūlymus - kokiais veiksmais ir priemonėmis būtų galima prisidėti skatinant bioekonomiką (pvz. žinių sklaida, naujų technologijų kūrimu, tvaraus vartojimo skatinimu, tiksliniais moksliniais tyrimais, formaliuoju ir neformaliuoju švietimu, tikslingu politikos formavimu, paramos mechanizmų modeliavimu ir kt.). Diskutuojant apie tai, kokios priemonės ir instrumentai skatintų bioekonomiką kaimo plėtros programoje po 2020 m., dalyvių nuomone, tai galėtų būti: mokestinės lengvatos, tiksliniai paramos mechanizmai, žinių sklaida, klasterizacija, finansų inžinerija ir kt. Renginio akimirkos: 1, 2

Diskusijos metu sugeneruotos mintys ir įžvalgos bus naudingos ruošiantis kaimo plėtros programiniam laikotarpiui po 2020 metų.

2017 m. birželio 14 d. Vokietijoje, Berlyne, 8-ojo ES Baltijos jūros regiono strategijos metinio forumo metu, Žemės ūkio ministerijos atstovai organizavo seminarą „Kaimo plėtros programos ir Bioekonomikos plėtra“. Seminaro metu buvo analizuojamos Kaimo plėtros programos ir jų indėlis vystant Bioekonomiką Baltijos jūros regione taip pat buvo diskutuojama, kaip padidinti Kaimo plėtros programų veiksmingumą 2014–2020 m. bei laikotarpiui po 2020 m. Seminaro metu pranešimus skaitė Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato atstovė Maret Suuroja, Mikko Rahtola, Suomijos gamtinių išteklių instituto atstovas, Merle Saaliste, Estijos Kaimo reikalų ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė, Virginija Kargytė, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų, veterinarijos ir žemės ūkio universitetų tinklo atstovė. Renginio akimirkos

2017 m. balandžio 24 d. Suomijoje, Kirkonumyje, Žemės ūkio ministerijos atstovai surengė pirmąjį Baltijos jūros regiono tinklo – EŽŪFKP (angl. BSN-EAFRD) susitikimą. Susitikimo metu BSN-EAFRD tinklo dalyviai dalinosi patirtimi apie Kaimo plėtros programų įgyvendinimą,  nagrinėjo galimus scenarijus siekiant palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą, analizavo galimybes koordinavimui tarp kaimo plėtros programų užtikrinti. Renginio akimirka

Darius Liutikas, Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus patarėjas, tel.: 2391 023.

Dalia Miniataitė, Žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja, tel.: 2391 094.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11