Informacija apie paraiškų rinkimą

ParaMOS PARAIŠkų pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų

PROGRAMOS priemones PRIĖMIMO 2021 metais GRAFIKAS

 

Priemonės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1.

ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA

 

 

1.1

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

2021-05-03

2021-06-30

1.2

Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

 

 

2.

KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS

 

 

 2.1

Parama, skirta padėti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

 

 

3.

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS

 

 

3.1

Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose

2021-04-01

2021-12-31

4.

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

 

 

4.1

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

 

 

4.2

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

 

 

4.3

Parama investicijoms į  žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:

 

 

4.3.2

Parama žemės ūkio vandentvarkai

 

 

4.3.3

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

 

 

4.4

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:

 

 

4.4.1

Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas

2021-02-15

2021-03-31

4.4.2

Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą

 

 

5.

GAIVALINIŲ NELAIMIŲ IR KATASTROFINIŲ ĮVYKIŲ PAVEIKTO ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POTENCIALO ATKŪRIMAS IR ATITINKAMOS PREVENCINĖS VEIKLOS VYKDYMAS

2021-03-01

2021-04-30

6.

ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA

 

 

6.1

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

 

 

6.2

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

 

 

6.3

Parama smulkiesiems ūkiams

 

 

6.4

Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:

 

 

6.4.1

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

 

 

6.4.2

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

 

 

7.

PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE

 

 

7.2

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:

 

 

7.2.1

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

 

 

7.2.2

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

 

 

7.2.3

Parama vietiniams keliams

 

 

7.3

Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai

 

 

7.6

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį:

 

 

7.6.1

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

 

 

7.6.2

Tradicinių amatų centrų plėtra

2021-04-01

2021-06-30

8.

INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

 

 

8.1

Miško veisimas

2021-03-01

2021-05-28

2021-09-10

2021-11-12

8.3–4

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

2021-05-03

2021-06-30

8.5

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2021-07-01

2021-08-31

2021-11-15

2021-12-28

8.6

Investicijos į miškininkystės technologijas

 

 

9.

GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS

 

 

9.1

Gamintojų grupių ir organizacijų įsteigimas žemės ūkio sektoriuje

 

 

10.

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*

 

 

10.1

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

 

 

10.2

Specifinių pievų tvarkymas

 

 

10.3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

 

 

10.4

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 

 

10.5

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

 

 

10.6

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

 

 

10.7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

 

 

10.8

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

 

 

10.9

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas

 

 

10.10

Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema

 

 

10.11

Dirvožemio apsauga

 

 

10.12

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas

 

 

10.13

Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje

 

 

10.14

Ražienų laukai per žiemą

 

 

10.15

Tarpinių pasėlių auginimas ariamoje žemėje

 

 

10.16

Ražienų laukai per žiemą

 

 

11.

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS

 

 

11.1

2015–2016 m. paraiškos (parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo)

 

 

11.2

2015–2016 m. paraiškos (parama ekologiniam ūkininkavimui)

 

 

12.

SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS

 

 

12.1

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

 

 

12.2

Parama „Natura 2000“ miškuose

 

 

13.

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ

 

 

13.2

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

 

 

13.3

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

 

 

16.

BENDRADARBIAVIMAS

 

 

16.1

 

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(projektų paraiškų teikimas)

2021-03-01

2021-12-31

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (galimybių studijų teikimas)

2021-06-01

2021-07-30

16.3

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

 

 

16.4

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

 

 

17.

RIZIKOS VALDYMAS

 

 

17.1

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos:

 

 

17.1.1

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

2021-03-01

2021-06-30

2021-09-01

2021-12-31

17.1.2

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

2021-02-15

2021-12-31

19.

LEADER PROGRAMA

 

 

19.1

Parengiamoji parama

 

 

19.2

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS

 

 

19.3

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas:

 

 

19.3.1

Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)

2021-02-15

2021-03-15

2021-06-15

2021-07-15

2021-10-15

2021-11-15

19.3.2

Teritorinio bendradarbiavimo projektai

2021-02-15

2021-03-15

2021-06-15

2021-07-15

2021-10-15

2021-11-15

19.3.3

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2021-02-15

2021-03-15

2021-06-15

2021-07-15

2021-10-15

2021-11-15

19.4

Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui

 

 

20.

TECHNINĖ PAGALBA

 

 

20.2

Parama Lietuvos kaimo tinklo narių projektams įgyvendinti

 

 

 

Projektai, skirti renginių  komunikacijos priemonėms įgyvendinti

 

 

 

Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti

2021-03-01

2021-03-31

2021-07-01

2021-07-30

2021-11-03

2021-11-30

21.

Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-14