Komisijos ir darbo grupės

 • Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-701 Dėl paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.
  • Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisija vertina paraiškas skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams (darbo reglamentas).

 • Tiesioginės paramos 2015-2020 metams schemų atrankos darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 3D-644 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
  • Šios darbo grupės veikla - priimti sprendimus, kurias tiesioginės paramos 2015-2020 m. schemas taikyti ir teikti siūlymus dėl tiesioginės paramos nuostatų įgyvendinimo.
 • Rekomendacijų dėl vietos projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, ir dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, teikimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-275 „Dėl rekomendacijų dėl vietos projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, ir dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, teikimo komisijos sudarymo“.
  • Šios komisijos veikla – teikia rekomendacijas dėl vietos projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, ir dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“.
 • Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.
  • Šios komisijos veikla – svarsto pateiktus prašymus sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicines muges, tradicinių amatų mokymo programas (toliau – objektas), tradicinius amatininkus pripažinti tradicinių amatų meistrais; nustato, ar sertifikuojami objektai, tradicinių amatų meistrai atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamus tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijus; įvertina objektų atitiktį lietuvių etninei kultūrai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro tvirtinamus tautinio paveldo produktų atitikties lietuvių etninei kultūrai vertinimo rodiklius; teikia siūlymus žemės ūkio ministrui pripažinti sertifikuojamus objektus kaip tautinio paveldo produktus, tradicinius amatininkus kaip tradicinių amatų meistrus ir išduoti atitikties patvirtinimo sertifikatus ir pažymėjimus ir kt.
 • Pasirengimo administruoti tiesioginės paramos schemas 2014–2020 metais darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3D-649 „Dėl pasirengimo administruoti 2014-2020 metais tiesioginės paramos schemas darbo grupės sudarymo ir jos darbo plano patvirtinimo“.
  • Šios darbo grupės veikla – pasirengimas administruoti tiesioginės paramos schemas 2014-2020 metais.
 • Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų koordinavimo ir probleminių klausimų nagrinėjimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3D-76 „Dėl Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų koordinavimo ir probleminių klausimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“ (žemės ūkio ministro 2013 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 3D-488 redakcija).
  • Šios komisijos veikla – koordinuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų vykdymą bei spręsti esminius ir probleminius klausimus, kylančius vietos savivaldos institucijoms atliekant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas. Komisija nesprendžia ir nenagrinėja asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų.
 • Pagalbos veislininkystei komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-360 „Dėl pagalbos veislininkystei komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.
  • Šios komisijos veikla - užtikrinti efektyvų ir teisingą pagalbos gyvulių veislininkystei paskirstymą ir spręsti probleminius pagalbos teikimo ir jos naudojimo klausimus.
 • Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose veiklos priežiūros komisija, sudaryta žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 20 21 d. įsakymu Nr. 3D-163 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 ,,Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose veiklos priežiūros komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.
  • Šios komisijos veikla – sprendžia klausimus dėl valstybės valdomų įmonių tikslų, strategijų ir jų įgyvendinimo priežiūros bei poveikio priemonių taikymo valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose tvarkos, dėl ministerijos tinkamo atstovavimo valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose, vienasmenių ar kolegialių organų formavimo, įgaliotinių ir koordinatorių paskyrimo, teikia pasiūlymus Viešojo valdymo tobulinimo grupei dėl valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumo ir kt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-21