Komisijos ir darbo grupės

 

 • Darbo grupė, skirta užtikrinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano intervencinių priemonių tiesioginių išmokų įgyvendinimo taisyklių parengimą dėl trumpų tiekimo grandinių vystymo Lietuvoje, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 3D-593 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
  • Darbo grupės tikslas – aptarti ir suderinti rengiamų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano intervencinių priemonių – tiesioginių išmokų (ir kitų su plotais susijusių priemonių) įgyvendinimo taisyklių  nuostatas.  

 

 • Darbo grupė, skirta pasirengti įgyvendinti  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano intervencines priemones, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 3D-663 „Dėl darbo grupės, skirtos  pasirengti įgyvendinti  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencines priemones, sudarymo“.
  • Darbo grupės tikslas – parengti tinkamą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano administravimo tvarką bei projektų, kuriems teikiama investicinė ir sektorinė parama, administravimo ir finansavimo tvarką .

 

 • Darbo grupė dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano "Naujos kartos Lietuva" investicijos "ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas" įgyvendinimo, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 3D-532 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
  • Darbo grupės tikslas – parengti investicijos įgyvendinimo veiksmų planą, teisės aktų projektus ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus įgyvendinti investiciją "ŠESD absorbcinių pajėgumų didinimas".

 

 • Darbo grupė dėl trumpų tiekimo grandinių vystymo Lietuvoje, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-167 „Dėl darbo grupės trumpoms tiekimo grandinėms vystyti sudarymo“
  • Darbo grupės tikslas – nagrinėti kliūtis ir sunkumus bei spręsti problemas, kurios trukdo pasiekti didesnį trumpųjų tiekimo grandinių plėtros mastą tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų bei perdirbėjų.

 

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kolegija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-84 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kolegijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.
  • Šios kolegijos veikla - pagal savo kompetenciją ministro prašymu teikti jam pasiūlymus bei patarti kitais žemės ūkio ministro valdymo srityje iškylančiais svarbiais klausimais.

 

 • Terminijos komisija teikti terminų straipsnius (jų rinkinius) Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 3D-458 „Dėl Terminijos komisijos teikti terminų straipsnius (jų rinkinius) Valstybinei lietuvių kalbos komisijai sudarymo“ (žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-800 redakcija).
 • Šios komisijos veikla – įgyvendindama Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą, vadovaudamasi jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, pagal nustatytas procedūras teikia Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių teisės aktų projektų terminus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai – Terminų banko duomenų tvarkytojai. Terminijos komisiją sudaro specialistai, paskirti iš ministerijos struktūrinių padalinių, rengiančių teisės aktus, ir iš ministerijos valdymo srities įstaigų. Komisija yra atsakinga už rengiamų teisės aktų terminų derinimą su Valstybine lietuvių kalbos komisija, tvarkymą ir įtraukimą į Terminų banką.
   
 • Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.
 • Šios komisijos veikla – svarsto pateiktus prašymus sertifikuoti tautinio paveldo produktus ar tradicinių amatų mokymo programas, tradicinius amatininkus pripažinti tradicinių amatų meistrais; vertina teikiamus sertifikuoti produktus pagal žemės ūkio ministro patvirtintus tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijus ir tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvos etninei kultūrai vertinimo rodiklius; vertina tradicinių amatininkų atitiktį tradicinių amatų meistro kvalifikacijos reikalavimams; teikia žemės ūkio ministrui siūlymus sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus, papildyti ir (ar) pakeisti Tradicinių amatų klasifikaciją, premijuoti sėkmingiausiai dirbančius tradicinius amatininkus ir tradicinių amatų centrą.

 

 • Pagalbos veislininkystei komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-360 „Dėl Pagalbos veislininkystei komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-846 redakcija).
 • Šios komisijos veikla - užtikrina efektyvų ir teisingą pagalbos gyvulių veislininkystei paskirstymą ir sprendžia probleminius pagalbos teikimo ir jos naudojimo klausimus.

 

 • Projektų, finansuojamų iš tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo arba valstybės biudžeto lėšų, vykdymo ir valdymo bei dalyvavimo tarptautinėse organizacijose koordinavimo Žemės ūkio ministerijoje komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2011 m. balandžio  12 d. įsakymu Nr. 3D-316 „Dėl projektų, finansuojamų iš tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo arba valstybės biudžeto lėšų, vykdymo ir valdymo bei dalyvavimo tarptautinėse organizacijose koordinavimo Žemės ūkio ministerijoje“.
 • Šios komisijos veikla priimti sprendimus dėl tikslingumo ministerijai įsitraukti į projektus ar tarptautines organizacijas bei spręsti su projektų įgyvendinimu ar naryste tarptautinėse organizacijose susijusius klausimus.

 

 • Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-701 „Dėl paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.   
 • Šios komisijos veikla – svarsto tradicinių amatininkų, pameistrių ir tradicinių amatų meistrų pateiktas paraiškas individualiai ar edukacinei valstybės stipendijai gauti ir teikia žemės ūkio ministrui siūlymus skirti ir (arba) neskirti stipendijas tradiciniams amatininkams ar tradicinių amatų meistrams.

 

 • Komisija papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-711 „Dėl Komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti sudarymo“.
 • Šios komisijos veikla - nagrinėja papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminius klausimus, susijusius su papildomomis nacionalinėmis tiesioginėmis išmokomis, ir priima sprendimus.

 

 • Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose veiklos priežiūros komisija, sudaryta žemės ūkio ministro 2021 m.  lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-767 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 ,,Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose veiklos priežiūros komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • Šios komisijos veikla – sprendžia klausimus dėl valstybės valdomų įmonių tikslų, strategijų ir jų įgyvendinimo priežiūros bei poveikio priemonių taikymo valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose tvarkos, dėl ministerijos tinkamo atstovavimo valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose, vienasmenių ar kolegialių organų formavimo, įgaliotinių ir koordinatorių paskyrimo, teikia pasiūlymus Viešojo valdymo tobulinimo grupei dėl valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumo ir kt.

 

 • Žemės ūkio ir maisto produktų prioritetinių rinkų nustatymo, renginių užsienio valstybėse organizavimo bei dalyvavimo juose koordinavimo darbo grupė, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-43 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų prioritetinių rinkų nustatymo, renginių užsienio valstybėse organizavimo bei dalyvavimo juose koordinavimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.
 • Šios darbo grupės veikla atrinkti ir tvirtinti užsienio valstybėse vyksiančius renginius, kuriuose dalyvaujant bus skiriama pagalba, nustatyti biudžetą ir paramos intensyvumą konkrečiam renginiui užsienio valstybėje, nagrinėti pateiktas finansavimo paraiškas remti dalyvavimą renginiuose užsienio valstybėse, teikti siūlymus dėl finansavimo paraiškose nurodytoms priemonėms skyrimo ar neskyrimo.
   
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-774 "Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.
 • Šios darbo grupės veikla – remdamasi nustatytais kriterijais atrenka sėkmingiausius, originaliausius ir kitais teigiamais aspektais išsiskiriančius KPP 2014–2020 m. projektus, užtikrina keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, skatina gerųjų KPP pavyzdžių sklaidą.

 

 • Lietuvos žemės ūkio eksporto skatinimo patarėjų taryba, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-238 „Dėl Lietuvos žemės ūkio eksporto skatinimo patarėjų tarybos nuostatų patvirtinimo“.
 • Šios Tarybos veikla – patariamaisiais sprendimais prisidėti prie ilgalaikės, tęstinės bei tvarios lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų, kaip socioekonomiškai svarbios ūkinės vertės kūrimo srities, politikos formavimo ir įgyvendinimo.

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-04