Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 14,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2020-07-24

Skelbimo Nr.: 44831

Skelbimo data: 2020-07-10

 

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 14,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 40P-19 redakcija)

ŽEMĖS TVARKYMO IR MELIORACIJOS SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos, melioracijos, žemės ūkio technikos srityse ir koordinuoti bei kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą, padėti realizuoti Žemės ūkio ministerijai ir Skyriui iškeltus uždavinius ir deleguotas funkcijas; organizuoti Skyriaus darbą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas –koordinuojant žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos, melioracijos, žemės ūkio technikos srities darbus, organizuojant šių darbų vykdymo kontrolę, padedant efektyviai ir teisėtai įgyvendinti Žemės ūkio ministerijai ir Skyriui iškeltus uždavinius.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse;

4.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.3. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, priimti savarankiškus sprendimus ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.4. turėti aukštąjį universitetinį matavimų inžinerijos studijų krypties, statybų inžinerijos studijų krypties arba aplinkos inžinerijos studijų krypties (žemėtvarkos bakalauro arba žemėtvarkos magistro) išsilavinimą;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės tvarkymo ir administravimo srityje;

4.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.7. sugebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus ir savo veiklą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą;

5.2. koordinuoja ir kontroliuoja žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos, melioracijos, žemės ūkio technikos srityje darbų vykdymą;

5.3. pagal kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

         5.4. užtikrina, kad skyriaus rengiami ar nagrinėjami teisės aktų projektai, tvarkomieji ir kiti dokumentai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.5. pagal kompetenciją teikia išvadas dėl pateiktų derinti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų žemės reformos bei žemėtvarkos srityse;

5.6. pagal kompetenciją rengia valstybės pagalbos ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja nustatant valstybės politikos prioritetus žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos, melioracijos, žemės ūkio technikos srityje;

5.8. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

5.9. dalyvauja formuojant žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos ir žemėtvarkos, melioracijos srities darbų finansavimo politiką;

5.10. koordinuoja ir kontroliuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Valstybės žemės fondo“ veiklą, įgyvendinant valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos ir žemėtvarkos srityse;

5.11. koordinuoja teisinės bazės susijusios su žemės tvarkymu ir administravimu, žemės naudojimu,  žemės ūkio technika ir traktoriais suderinamumo su ES teise klausimus;

5.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja jų skundus, prašymus ir pranešimus;

5.13. pagal kompetenciją padeda žemės ūkio ministro valdymo sričiai priskirtoms institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms užmegzti ir plėtoti ryšius su užsienio partneriais;

5.14. pagal kuruojamas sritis rengia ir teikia siūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo atskirų sričių priemonėms ir programoms įgyvendinti, analizuoja šių lėšų panaudojimo tikslingumą;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.16. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

5.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį. 

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2391 058 aurelija.lateniene@zum.lt