Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėjas (koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2020-09-29

Skelbimo Nr.: 45270

Skelbimo data: 2020-09-15

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėjas (koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 

2020 m. rugsėjo 9 d.

 

įsakymas Nr.: 40P-47

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŽEMĖS TVARKYMO IR MELIORACIJOS SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Politikos formavimas.

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

11. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

 

 

 

 

 

 

12. Pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Valstybės žemės fondo“ veiklą, įgyvendinant valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos srityse.

13. Pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose.

14. Pagal kompetenciją dalyvauja Žemės ūkio ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ir darbo grupių, taip pat Žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje.

15. Pagal kompetencija dalyvauja rengiant ilgalaikes žemės tvarkymo ir administravimo strategijas ir koordinuoja jų įgyvendinimą; koordinuoja žemės tvarkymo ir administravimo darbus, organizuoja šių darbų kontrolę.

 

 

 

 

 

 

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

17.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

18.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

18.2. organizuotumas – 4;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

18.4. analizė ir pagrindimas – 5;

18.5. komunikacija – 4.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

19.1. informacijos valdymas – 4.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

20.1. veiklos planavimas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt  priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2391 038, jurate.rusteikiene@zum.lt