VYKDOMA VALSTYBĖS TARNAUTOJO PARINKIMO PROCEDŪRA Į UAB „PIENO TYRIMAI“ VALDYBĄ

Galioja iki

2022-10-18

UAB „Pieno tyrimai“

Adresas: Radvilų Dvaro g. 31, 48331 Kaunas

Įmonės kodas: 233816290

Tel.: (8 37) 361 181, https://www.pieno-tyrimai.lt/  

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PARINKIMO Į  VALDYBOS NARIUS SKELBIMAS

 

Įmonės veiklos aprašymas

Įmonės pagrindinė veikla – viso šalyje superkamo pieno ir kontroliuojamų gyvulių pieno sudėties ir kokybės tyrimai bei gyvulių (pieninių) produktyvumo kontrolė.

Informacija apie kolegialų organą

UAB „Pieno tyrimai“ yra valstybės valdoma įmonė, kurios 100 proc. akcijų valdytoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Įmonėje yra sudaryta valdyba, susidedanti iš 4 narių, iš jų 2 atrinkti nepriklausomi nariai ir 2 nariai Žemės ūkio ministerijos parinkti karjeros valstybės tarnautojai.

          Įmonės valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.           

  Su karjeros valstybės tarnautoju, kuris išrinktas valdybos nariu per 5 darbo dienas, nuo jo informavimo apie išrinkimą į bendrovės valdybą dienos, pasirašoma veiklos kolegialiame organe sutartis, pagal kurią bus mokamas atlygis už darbą bendrovės valdyboje.

  Valdybos kadencija: karjeros valstybės tarnautojas būtų renkamas bendrovės valdybos nariu iki bendrovės valdybos kadencijos pabaigos 2024-10-27.

 

Parinkimo procedūra

Parinkimo vykdymas:

I atrankos etapas – valstybės tarnautojų pateiktų dokumentų tikrinimas, pateiktų dokumentų tikslinimas (esant poreikiui);

II atrankos etapas  – valstybės tarnautojų vertinimas pagal pateiktus dokumentus, pokalbiai su atrinktais valstybės tarnautojais, kurie atitinka keliamus reikalavimus (esant poreikiui);

III atrankos etapas – papildomas valstybės tarnautojų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);

IV atrankos etapas – karjeros valstybės tarnautojo patikra Specialiųjų tyrimų tarnyboje teisės aktų nustatyta tvarka;

V atrankos etapas – sprendimas dėl karjeros valstybės tarnautojo skyrimo bendrovės valdybos nariu.

Parinkimo procedūrą vykdys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija.

Valstybės tarnautojai, pretenduojantys į bendrovės valdybos narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Su įstatyme nustatytais bendraisiais reikalavimais galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/asr

Bendrieji reikalavimai

Karjeros valstybės tarnautojas, pretenduojantis į bendrovės valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
   

Specialieji reikalavimai karjeros valstybės tarnautojui

Karjeros valstybės tarnautojui, pretenduojančiam į valdymo kontrolės srities kompetenciją:

 • turėti ne mažesnę nei 3 metų juridinio asmens veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros patirtį bei žinių;
 • turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo žemės ūkio srityje patirtį arba ne mažesnę nei 3 metų ūkinės veiklos vykdymo žemės ūkio srityje patirtį;
 • išmanyti korporatyvinės valdysenos principus ir įmonių teisę;
 • išmanyti žemės ūkio politiką;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimų.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 • darbo patirtis juridinio asmens kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
 • patirtis formuojant ir įgyvendinant juridinio asmens strategiją;
 • žinios ir patirtis finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
 • gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu.

LDOKUMENTAI IR JŲ TEIKIMO BŪDAI

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatuojantys valstybės tarnautojai

 • Valstybės tarnautojo paraiška dalyvauti parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo priedas);
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Valstybės tarnautojo motyvacinis laiškas parinkimo komisijai;
 • Valstybės tarnautojo tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 • Valstybės tarnautojo pažymėjimo kopija;
 • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo būdas ir terminai

Dokumentai pateikiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriui elektroninio pašto adresais: [email protected], [email protected], nurodant „Valstybės tarnautojo parinkimo procedūra į UAB „Pieno tyrimai“ valdybos narius“.

Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei valstybės tarnautojas bus pripažintas tinkamu užimti bendrovės valdybos nario pareigas.

Dokumentai teikiami iki 2022 m. spalio 18 d. (20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo imtinai).

Teikiant dokumentus, būtina nurodyti, į kokią valdybos kompetencijų sritį kandidatuojama.

Kontaktiniai asmenys

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kišvinas, tel. (8 5) 239 1280, el. p. [email protected].

STYBĖS TARNAUTOJO PARINKIMO Į  VALDYBOS NARIUS SKELBIMAS

PAPILDOMA INFORMACIJA KANDIDATAMS

 

PRIEDAS. Valstybės tarnautojo paraiška dalyvauti parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracija.

 

 

                                                Skelbimo priedas

 

_________________________________________________________________

(kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

________________________________________

(telefono Nr., el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Turto ir viešųjų pirkimų skyriui

[email protected]

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PARAIŠKA DALYVAUTI PARINKIMO PROCEDŪROJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

2022 m. ______________________ ____ d.

(data)

 

Aš,________________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pareigos)

prašau leisti dalyvauti parinkimo procedūroje į UAB „Pieno tyrimai“ (juridinio asmens kodas 233816290) valdybą šioje paskelbtoje kompetencijų srityje – valdymo kontrolės srities kompetenciją.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis ir atitinku visus valstybės tarnautojams keliamus reikalavimus.

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad mano veikla nėra susijusi su UAB „Pieno tyrimai“, taip, kad einant valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas.

Patvirtinu, jog man yra žinoma ir sutinku, kad jeigu būsiu pripažintas tinkamu užimti UAB „Pieno tyrimai“ valdybos nario pareigas Žemės ūkio ministerija Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ši pateiktų apie mane turimą informaciją.

Pranešimus dėl parinkimo procedūros atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu

______________________________________________________________________________.

(elektroninio pašto adresas)

Kontaktinis mobilusis telefonas_____________________________________________

 

_____________________________________________________________________

(valstybės tarnautojo vardas, pavardė, parašas)

______________