VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinis direktorius (koeficientas 16,2) (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Galioja iki

2020-10-07

Skelbimo Nr.: 66709

Skelbimo data: 2020-09-23

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinis direktorius (koeficientas 16,2) (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2005 m. vasario 10 d.

 įsakymu Nr. 3P-16

(Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 40P-43 redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO

GENERALINIO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS 

         PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

             1. Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinis direktorius – valstybės įmonės vadovas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

              2. Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau - Įmonė) generalinio direktoriaus pareigybė reikalinga Įmonės veiklai organizuoti, programoms vykdyti, veikti Įmonės vardu esant santykiams su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

              3. Įmonės generalinis direktorius veikia valdymo srityje, užtikrindamas žemės ūkio informacinės sistemos sudedamųjų dalių – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių efektyvų funkcionavimą bei įgyvendindamas paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus, koordinuodamas operatyvios, apibendrintos informacijos kaupimą, apdorojimą ir teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Įmonės generalinis direktorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su įmonės darbo veikla;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirties ir ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo plėtros arba žemės tvarkymo srityje;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir kitų veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles bei procedūras;

4.7. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Power Point;

4.8. būti pareigingam, kūrybiškam, darbščiam, komunikabiliam, iniciatyviam.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮMONĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

 

5. Įmonės generalinio direktoriaus funkcijos:

5.1. vadovauja Įmonei, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Įmonės ir jos padalinių darbą ir atsako už įmonės veiklą, kad būtų pasiekti Įmonės tikslai ir tinkamai įgyvendinti Įmonei nustatyti uždaviniai bei vykdomos pavestos funkcijos;

5.2. atstovauja Įmonei valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teismuose, esant santykiams su kitais asmenimis, derybose su šalies ir užsienio veiklos partneriais;

5.3. atsako už įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka Įmonės vardu sudaro sandorius, reikalingus įmonės uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

5.4. užtikrina Įmonės piniginių lėšų, materialinių vertybių ir kito turto racionalų naudojimą, laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų;

5.5. priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, sudarydamas ar nutraukdamas darbo sutartis, nustato darbo užmokestį, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, juos skatina, skiria jiems pašalpas, priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo bei sprendžia kitus, su darbo santykiais susijusius klausimus;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia Įmonės duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;

5.7. skelbia viešą informaciją apie įmonės veiklą Įmonės įstatuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;

5.8. užtikrina tinkamą ir savalaikį Įmonei teisės aktais pavestų funkcijų įgyvendinimą;

5.9. atsako už Įmonės bei Įmonei patikėtų dokumentų ir kitos informacijos saugojimą;

5.10.  užtikrina asmens duomenų tvarkymo Įmonėje atitiktį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, kitiems teisės aktams;

5.11. pagal kompetenciją vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮMONĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVALDUMAS

         6. Šias pareigas einantis Įmonės generalinis direktorius tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui ir atskaitingas viceministrui ar ministerijos kancleriui pagal ministro nustatytas veiklos ir administravimo sritis.

 

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt  priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: Aurelija Latėnienė 2391 058, aurelija.lateniene@zum.lt