Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 11,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2022-10-03

Skelbimo Nr.: 53223

Skelbimo data: 2022-09-19

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 11,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 40P-34 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. priežiūra ir kontrolė;

4.2. teisė.

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. Pažeidimų nagrinėjimo proceso reglamentavimo tobulinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. Pažeidimų administravimas;

6.2. Bendrieji teisės klausimai ir vidinė teisėkūra.

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

14. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

15. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

16. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

19. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

20. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

21. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

22. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

23. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

24. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

25. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

26. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

 

27. Padeda koordinuoti ir vykdo pažeidimų kontrolės, funkcijų peržiūros, teisės aktų stebėsenos funkcijas.

28. Dalyvauja Žemės ūkio ministerijai formuojant politiką žemės ūkio bendrovių, ūkininko ūkio bei juridinių ir fizinių asmenų bankroto srityse.

29. Pagal kompetenciją atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

30. Žemės ūkio ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu dalyvauja atliekant arba atlieka galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, dalyvauja teikiant arba teikia žemės ūkio ministrui ar ministerijos kancleriui tyrimų išvadas.

 

31. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

32. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

32.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

32.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

32.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

32.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

32.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

33. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

33.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

33.2. organizuotumas – 3;

33.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

33.4. analizė ir pagrindimas – 4;

33.5. komunikacija – 3.

34. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

34.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

35. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

35.1. teisės išmanymas – 3.

 

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt  priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 239 1038, [email protected]