Strateginio planavimo departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) (koeficientas 14,50)

Galioja iki

2022-10-12

Skelbimo Nr.: 53365

Skelbimo data: 2022-09-28

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Strateginio planavimo departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas  (karjeros valstybės tarnautojas) (koeficientas 14,50)

Pareigybės aprašymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 

2022 m. rugpjūčio 10 d.

 

įsakymas Nr.: 40P-30

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO

STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Sprendimų įgyvendinimas.

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Ministerijos planavimo ir nacionalinių dokumentų rengimas ir stebėsena, programų ir projektų valdymo proceso organizavimas ir koordinavimas bei kokybės sistemų diegimas ir priežiūra, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms įgyvendinimo Žemės ūkio ministro valdymo srityje planavimas bei  žemės ūkio rizikos valdymo priemonių įgyvendinimas.

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

14. Organizuoja ministerijos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos rengimą, teikia metinę veiklos ataskaitą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir skelbia ministerijos interneto svetainėje.

15. Organizuoja stebėsenos, vertinimo duomenų kaupimą ir analizę bei stebėsenos ir vertinimo rodiklių nustatymą.

16. Koordinuoja rizikos valdymo fondų kūrimo ir veiklos bei draudimo tobulinimo klausimus ir teikia pasiūlymus dėl naujų rizikos valdymo priemonių.

17. Organizuoja ir koordinuoja žemės ūkio civilinės saugos, nacionalinio saugumo, ekstremalių situacijų, mobilizacinių priemonių rengimą bei vykdymą.

18. Organizuoja ir koordinuoja ministro valdymo srities Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijos prioritetinių darbų įgyvendinimą, koordinuoja kokybės vadybos sistemų diegimą ir priežiūrą.

19. Atstovauja ministerijai NATO civilinio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimo komiteto Jungtinės sveikatos, žemės ūkio ir maisto grupės veikloje.

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.4. darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

21.5. darbo patirties trukmė – 3 metai.

 

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

22.1. kalba – anglų;

22.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

23.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

24.2. organizuotumas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

24.4. analizė ir pagrindimas – 5;

24.5. komunikacija – 4.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. strateginis požiūris – 2;

25.2. veiklos valdymas – 3;

25.3. lyderystė – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. informacijos valdymas – 4.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. veiklos planavimas – 4.

 

 

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt  priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2391 038, [email protected]