Ryšių su visuomene skyriaus patarėjas (koeficientas 10,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2020-10-07

Skelbimo Nr.: 45304

Skelbimo data: 2020-09-23

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Ryšių su visuomene skyriaus patarėjas (koeficientas 10,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos     Respublikos žemės ūkio ministro 2013   m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52  

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 30 d.

įsakymo Nr. 40P-33 redakcija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. viešieji ryšiai.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. veiklos planavimas;

4.2. viešieji pirkimai.

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. Organizuoja viešinimo, informavimo projektus.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. Parodų, renginių organizavimas;

6.2. Su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų rengimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.

10. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.

11. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.

 

 

 

 

 

 

12. Pagal skyriaus kompetenciją rengia informavimo ir viešinimo strategijas, viešinimo planus,  ir kitus su skyriaus veiklos planavimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus. Pagal kompetenciją koordinuoja ir atlieka viešinimo funkcijas susijusias su Lietuvos kaimo plėtros programa bei viešinimo ir informavimo priemonių įgyvendinimu, rengia informaciją, būtiną ataskaitų EK rengimui.

13. Organizuoja sprendimų iniciavimą dėl skyriaus įgyvendinamų ,,Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos“ priemonių ir priimtų sprendimų vykdymą, rengia ataskaitas apie viešinimo ir informavimo įgyvendinimą;.

14. Pagal kompetenciją dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų procedūras, rengia su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus. Vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;.

15. Vykdo informacinių ir reprezentacinių leidinių bei priemonių rengimą, leidybą ir platinimą, rengia žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros sektoriaus renginius, spaudos konferencijas, parodas, Lietuvos žemės ūkio ekspozicijas tarptautinėse ir respublikinėse parodose, viešinimo projektus bei dalyvauja jų įgyvendinime, organizuoja kitus renginius.

 

 

 

 

 

 

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);

17.3. studijų kryptis – rinkodara (arba);

17.4. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

17.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.6. darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;

17.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

18.1. kalba – anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

19.1. komunikacija – 5;

19.2. analizė ir pagrindimas – 4;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

19.4. organizuotumas – 4;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

20.1. viešųjų ryšių išmanymas – 4;

20.2. viešųjų pirkimų išmanymas – 4;

20.3. veiklos planavimas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt  priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2391 038, jurate.rusteikiene@zum.lt