Patalpų nuomos Kauno mieste pirkimas

Galioja iki

2019-05-09

ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ NUOMOS PIRKIMO SKELBIMAS

1. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

2. Pirkimo objektas ir jo paskirtis – administracinės patalpos, reikalingos įstaigų funkcijoms atlikti.

3. Pavadinimas – administracinių patalpų nuoma (toliau – Pirkimas).

4. Sąvokos:

4.1. Pirkimo sąlygos – Administracinių patalpų nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas (toliau – Sąlygų aprašas).

4.2. Perkančioji organizacija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (Gedimino pr. 19, Vilnius; kodas 188675190) (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r., kodas 304894892) (toliau – Agentūra).

4.3. Kandidatas – turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti derybose dėl turto nuomos.

5. Administracinių patalpų buvimo vieta  – siūlomos išsinuomoti patalpos turi būti Kauno mieste. Patalpos turi būti nutolusios nuo Kauno Geležinkelio stoties, adresu M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas, ne daugiau kaip 3500 m spinduliu. Matavimas atliekamas vadovaujantis www.maps.lt atstumo matavimo įrankiu brėžiant tiesią liniją nuo pastato, kuriame siūlomos nuomoti patalpos artimiausio kampo (jeigu nėra galimybės pažymėti pastato kampo, atstumas skaičiuojamas nuo žymeklio, nurodančio patalpų adreso tašką) iki Kauno Geležinkelio stoties pastato artimiausio taško.

6. Kontaktiniai asmenys:

6.1. dėl Pirkimo objekto – Ministerijos vyresnioji patarėja Ernesta Buckienė, tel. Nr. 8 697 65 767, el. p. ernesta.buckiene@zum.lt;

6.2. dėl Pirkimo procedūros – Ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus patarėja Dalia Sereikaitė, tel. Nr. (8 5) 239 1209, el. p. dalia.sereikaite@zum.lt.

7. Pasiūlymus ir nekilnojamų daiktų dokumentus kandidatai turi pateikti: asmeniškai (patys kandidatai pristato), paštu ar per kurjerį adresu: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki 2019 m. gegužės 9 d. 9:00 val.

8. Kandidatų pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2019 m. gegužės 9 d. 9:00 val.

9. Kandidato pasiūlymas bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas kandidato ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“, ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidė), pavardę, datą ir antspaudu (jei turi).

10. Administracinių patalpų techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

10.1. Bendras pageidaujamų išsinuomoti administracinių patalpų (toliau – Patalpos) plotas (įskaitant bendrojo naudojimo patalpas) turi būti ne mažesnis kaip 4550 kv. m ir ne didesnis kaip 4950 kv. m Ploto pasiskirstymas pagal institucijas:

10.1.1. Ministerijai – ne mažiau kaip 3900 kv. m ir ne daugiau kaip 4200 kv. m;

10.1.2. Agentūrai – ne mažiau kaip 650 kv. m ir ne daugiau kaip 750 kv. m.

10.2. Patalpose reikia įrengti 330 darbo vietų (vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 kv. m darbo vietos ploto ir ne mažiau kaip 20 kub. m darbo erdvės). Darbo vietų pasiskirstymas pagal institucijas: Ministerijai – 280 darbo vietų; Agentūrai – 50 darbo vietų.

10.3. Patalpų vieta - siūlomos išsinuomoti Patalpos turi būti Kauno mieste. Patalpos turi būti nutolusios nuo Kauno Geležinkelio stoties, adresu M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas, ne daugiau kaip 3500 m spinduliu. Matavimas atliekamas vadovaujantis www.maps.lt atstumo matavimo įrankiu brėžiant tiesią liniją nuo pastato, kuriame siūlomos nuomoti Patalpos artimiausio kampo (jeigu nėra galimybės pažymėti pastato kampo, atstumas skaičiuojamas nuo žymeklio, nurodančio Patalpų adreso tašką) iki Kauno Geležinkelio stoties pastato artimiausio taško.

10.4. Patalpų nuomos terminas – 5 (penkeri) metai nuo Patalpų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos su galimybe Šalių rašytiniu susitarimu pratęsti Patalpų nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 5 (penkerių) metų.

10.5. Administracinės patalpos administracinių patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dieną turi būti pritaikytos Perkančiosios organizacijos poreikiams pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos tinkamomis naudoti. Administracinių patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo metu Nuomotojas turi pateikti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto kopiją.

10.6. Nuomotojas patalpas Nuomininkui turi perduoti ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 2 d. ir ne vėliau kaip 2020 m. vasario 28 d.

11. Pasiūlymą sudaro kandidato raštu pateiktų dokumentų visuma, t. y. siūlomų išnuomoti administracinių patalpų:

11.1. siūlomų išnuomoti Patalpų:

11.1.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.1.2. kadastro duomenų bylos kopija, patvirtinta Sąlygų apraše nustatyta tvarka;

11.1.3. techniniai, ekonominiai ir kiti duomenys (pagal reikalavimus patalpoms, nurodytus Sąlygų aprašo 2 priede „Techninė specifikacija“), užpildant Sąlygų aprašo 1 priede nurodytą pasiūlymo formą ir pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jei reikalaujama);

11.2. įgaliojimas, suteikiantis teisę Kandidatui pateikti pasiūlymą ir Patalpų dokumentus, derėtis dėl Patalpų nuomos ir (arba) sudaryti Pirkimo sutartį, kai Kandidatas nėra Patalpų savininkas;

11.3. nurodomos siūlomų nuomotis Patalpų apžiūrėjimo sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti patalpas, ir galimybės dirbti Perkančiosios organizacijos ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, taip pat Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl nuomojamų patalpų

apžiūrėjimo, pareigos, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas);

11.4. nurodomas siūlomų išnuomoti Patalpų pradinė nuomos kaina. Informacija turi būti pateikta taip, kaip nurodyta Sąlygų aprašo 1 priede. Patalpų pradinė nuomos kaina turi būti apskaičiuota pagal Sąlygų aprašo 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytus reikalavimus;

11.5. nurodomas terminas, nuo kada faktiškai bus galima naudotis nuomojamomis Patalpomis (nurodyta data negali būti ankstesnė ar vėlesnė nei Sąlygų aprašo 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodyta data);

11.6. raštiškas Kandidato patvirtinimas, kad išnuomoti siūlomos Patalpos nėra areštuotos, teisme nėra ginčų dėl jų, taip pat nėra kitų trečiųjų asmenų teisių ar pretenzijų į išnuomoti siūlomas Patalpas;

11.7. pastato energinio naudingumo sertifikato, išduoto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, kopija. Tuo atveju, kai pastatas, kuriame yra siūloma nuomoti Patalpas, yra naujai statomas arba pastatas rekonstruojamas ir energinio naudingumo sertifikatas dar neišduotas, pateikiama statinio projekto ar jo dalies kopija, o pastato energinio naudingumo sertifikato kopija pateikiama, pasirašant Administracinių patalpų priėmimo-perdavimo aktą;

11.8. Kandidato raštiškas patvirtinimas, kad derybų laimėjimo atveju, įrengs Patalpas pagal perkančiosios organizacijos poreikius ir pageidaujamą išplanavimą (jei reikalinga);

11.9.  nurodomos kitos Kandidato siūlomos pasiūlymo sąlygos ir apribojimai.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.

PRIDEDAMA:

 Patalpų nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos

Techninė specifikacija

Sutarties projektas

Atsakymai į dalyvių klausimus:

Atsakymas 1

Atsakymas 2