Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Finansuoti atstovavimą ir mokėti mokesčius asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose“

Galioja iki

2023-03-03

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Finansuoti atstovavimą ir mokėti mokesčius asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES  ir kitose tarptautinėse organizacijose

 

Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas pagal 2023 m. nacionalinės paramos priemonę „Finansuoti atstovavimą ir mokėti mokesčius asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES  ir kitose tarptautinėse organizacijose“.

Paraiškos paramai gauti renkamos 2023 m. vasario 9 –  kovo 3 d.

Paraiškos renkamos pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-266, kurios kartu su paraiškos forma skelbiamos Teisės aktų registre.

Nacionalinės paramos finansavimu remiama Lietuvos Respublikoje registruotų asociacijų narystė ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant padėti asociacijoms atstovauti savo narių ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, interesus ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose dalyvaujant ES ir (arba) tarptautinių teisės aktų peržiūroje, palaikyti ir plėtoti ryšius su ES ir (arba) kitomis tarptautinėmis institucijomis bei kitų šalių panašiomis organizacijomis formuojant bendras pozicijas, darant įtaką ir skatinant sektorių plėtrą bei viešinant savo veiklą.

Šiai priemonei 2023 m. kvietimui skirta 326 000 Eur paramos lėšų.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos Respublikoje registruotos asociacijos, vienijančios fizinius ir (ar) juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio, miškų ūkio ir (arba) alternatyviąja veikla, taip pat įgyvendinančios Europos žaliojo kurso (klimato kaitos, agrarinės aplinkosaugos, tvaraus vartojimo ir požiūrio į maisto sistemas, dirvožemio vandens ir oro taršos mažinimo ir kt.) nuostatas, ir esančios ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų narės arba dalyvaujančios ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje bei savo veiklos įstatuose arba kituose jiems prilyginamuose dokumentuose nurodančios veiklą, susijusią su dalyvavimu ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų veikloje.

 

Pareiškėjai ir projektai turi atitikti šias tinkamumo sąlygas:

 • paraišką teikia subjektas, atitinkantis galimo pareiškėjo apibūdinimą;
 • asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir asociacijų atstovavimo jose finansavimo projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla;
 • išlaidos, kurioms finansuoti prašoma lėšų, nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų nacionalinių ir ES programų;
 • pareiškėjas prašo finansuoti Europos Sąjungos arba kitos tarptautinės organizacijos narystės mokesčio mokėjimo ir (arba) atstovavimo toje organizacijoje išlaidas. Pareiškėjas, išskyrus skėtines organizacijas, gali prašyti finansuoti minėtas išlaidas tik dėl vienos organizacijos. Jeigu pareiškėjas yra skėtinė organizacija, jis gali prašyti finansuoti minėtas išlaidas dėl daugiau nei vienos organizacijos (skėtinės organizacijos apibūdinimas pateiktas Taisyklių 5.4 papunktyje);
 • pareiškėjas turi ne trumpesnę kaip 1 metų patirtį, susijusią su dalyvavimu ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų veikloje;
 • pareiškėjo samdomieji darbuotojai, atsakingi už atstovavimo ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose veiklą, turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su numatomomis atlikti pareigomis, ir moka anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • einamaisiais metais tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
   

Paramos intensyvumas:

 • dalyvavimo ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų organizuojamuose renginiuose išlaidoms ir dalyvavimo renginiuose mokesčių, informacinių renginių organizavimo, asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčių išlaidoms − iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • darbuotojų, atsakingų už atstovavimo ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose veiklą, samdymo išlaidoms − iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Bendra vienam pareiškėjui skiriama suma iš einamaisiais metais priemonei skirtų lėšų negali būti didesnė nei 50 000 Eur.  Jeigu pareiškėjas yra skėtinė organizacija, skiriama suma iš einamaisiais metais priemonei skirtų lėšų negali būti didesnė nei 60 000 Eur.

Paraiškos paramai gauti ir pridedamų dokumentų vertinimas atliekamas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) nustatyta tvarka.

Jei atlikus paraiškų vertinimą visoms paraiškoms finansuoti lėšų nepakanka ir tinkamų finansuoti paraiškų prašoma paramos suma viršija skirtą priemonei paramos sumą, paramos suma, išskyrus asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokestį, proporcingai mažinama visiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams.

Dokumentai teikiami:

 • spausdintine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius). Per kurjerį pateikti dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę nustatyto laikotarpio dieną;
 • elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai el. p. [email protected]
   

Paraiškų rinkimą vykdo Agentūros Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyrius (adresas:  Blindžių g. 17, 08111 Vilnius).

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected].