Kvietimas teikti paraiškas pagal „Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles“

Galioja iki

2021-04-30

Informuojame, kad nuo 2021 m. balandžio 19 d. iki 30 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-235 (toliau – taisyklės).  Laikinoji valstybės pagalba teikiama viščiukų broilerių ir kalakutų, auginamų mėsai, augintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, siekiant išsaugoti paukščių gamybos potencialą esant rinkos veikimo sutrikdymams.

Pagalbos priemonei 2021 m.  I pusmečiui numatyta 3,7 mln. Eur lėšų.

Tinkami pareiškėjai, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai;

2) kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau - ŪGR) 2021 m. nuo kovo 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos (imtinai) registruota ne mažiau kaip 100 broilerių arba 20 kalakutų (imami to laikotarpio paskutinio registravimo ŪGR duomenys);

3) nėra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

4) pateikė paraišką laikinai valstybės pagalbai gauti pagal šių taisyklių nuostatas ir 2021 m. nėra gavęs bei įsipareigoja nesikreipti pagalbos pagal laikinosios valstybės pagalbos taisykles, parengtas pagal Komunikato 3.12 skirsnį;

5) paukščių laikytojai (įskaitant ir su paukščių laikytoju Reglamento Nr. 702/2014 I priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte); arba jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. buvo laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo jos nebelaikomos sunkumų patiriančiomis.

Šis reikalavimas netaikomas labai mažoms arba mažoms įmonėms (kaip apibrėžta Reglamento Nr. 702/2014 I priedo 2 straipsnyje), kurios 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo sunkumų patiriančios įmonės, su sąlyga, kad joms pagal nacionalinę teisę netaikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir kad jos negavo sanavimo pagalbos, o jei ją gavo, grąžino paskolą ar baigėsi jų garantijos galiojimas suteikiant pagalbą pagal taisykles, arba negavo restruktūrizavimo pagalbos, o jei ją gavo, suteikiant pagalbą pagal taisykles, restruktūrizavimo planas joms nebetaikomas.

Nuostolių kompensavimas:

1) pagalba paukščių laikytojams mokama už ŪGR registruotus paukščius (broilerius, kalakutus) – už tą skaičių, kurį paukščių laikytojas registravo ŪGR nuo 2021 m. kovo 1 d. iki paraiškos gauti pagalbą pagal taisykles pateikimo dienos imtinai (imami to laikotarpio paskutinio registravimo ŪGR duomenys);

2) pagalbos dydis – 0,5 Eur už broilerį; 4 Eur už kalakutą.

Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai 2021 m. balandžio 19–30 d. laikotarpiu. Paraiškos, pateiktos po paraiškų priėmimo termino, nepriimamos. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, pateikia dokumentus ir duomenis, įrodančius jo tinkamumą gauti pagalbą pagal taisykles.

 

Taisyklės paskelbtos Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų registre nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa435ff09ce711eb9fecb5ecd3bd711c

 

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected], Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Valujevičius, tel. (8 5) 247 6524, el. p. [email protected], Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės vyriausioji specialistė Vilma Rudokaitė tel. (8 5) 239 1342, el. p. [email protected] .