Augalininkystės ir žaliųjų technologijų vyriausiasis specialistas (koeficientas 10,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2023-02-03

Skelbimo Nr.: 54732

Skelbimo data: 2023-01-20

Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Augalininkystės ir žaliųjų technologijų vyriausiasis specialistas (koeficientas 10,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

 

2022 m. rugsėjo 29 d.

 

Įsakymu Nr. 40P-41

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

AUGALININKYSTĖS IR ŽALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. administracinis reglamentavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. Tvarios žemės ūkio gamybos, biokuro ir biodujų gamybos ir panaudojimo veiklos reglamentavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. Žemės ūkio veikloje naudojamų gazolių įsigijimo veiklos, atsinaujinančių išteklių energetikos reglamentavimas.

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

10. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

17. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

 

18. Koordinuoja žemės ūkio statinių ir infrastruktūros, biokuro panaudojimo, energetinio efektyvumo, žemės ūkio veikloje naudojamų gazolių įsigijimo reglamentavimo darbus, organizuoja šių darbų kontrolę.

19. Pagal kompetenciją rengia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, susitikimams, informaciniams leidiniams.

20. Pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

21. Pagal kompetenciją teikia išvadas dėl pateiktų derinti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų.

22. Pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromų komisijų ar darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje.

 

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – žemės ūkis (arba);

24.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

24.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.5. darbo patirtis – žemės ūkio srities patirtis ;

24.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

25.2. organizuotumas – 3;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. analizė ir pagrindimas – 4;

25.5. komunikacija – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. informacijos valdymas – 3.

 

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt  priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2391 038, [email protected]