1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas 9,70) (karjeros valstybės tarnautojas)

Galioja iki

2020-07-27

Skelbimo Nr.: 44833

Skelbimo data: 2020-07-13

 

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas 9,70) (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės  6 d. įsakymu Nr. 40P-21

 

1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau — skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga siekiant koordinuoti darbus, susijusius su Tiesioginės paramos schemų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartų (toliau – GAAB) įgyvendinimu ir koordinavimu, jos teisinės bazės tobulinimu, sprendžiant kompetencijos ribose problemas, susijusias su paramos tiesioginėmis išmokomis skyrimu ir žemės ūkio paskirties žemės GAAB užtikrinimu, taip pat atstovaujant Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų darbo organuose. Užtikrinti rengiamų dokumentų atitikimą ES teisės aktams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje, kuri apima teisės aktų,  reglamentuojančių tiesioginę paramą žemės ūkiui, rengimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tiesioginės paramos schemų ir būtiniausių paramos gavėjams taikomų GAAB įgyvendinimą;

4.2. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengiant analitinius dokumentus ir išvadas;

4.3. išmanyti ūkininkavimo specifiką Lietuvoje, naudojamų žemės ūkio technologijų poveikį klimatui ir aplinkai;

4.4. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir (arba) ES paramos fondų administravimo srityse;

4.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.8. kompetencijos ribose sugebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių Tiesioginių išmokų ir GAAB administravimą, analizę bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.9.  išmanyti ES institucijų darbo organų veiklą;

4.10. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.                                              

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja esamus ir rengia naujų teisės aktų, reglamentuojančių Tiesioginės paramos schemų ir GAAB reikalavimų įgyvendinimą, projektus, užtikrina jų atitikimą ES teisės aktų nuostatoms;

5.2.  pagal kompetenciją koordinuoja institucijų darbus, susijusius su pasėlių deklaravimo darbų vykdymo tobulinimu, sprendžia problemas, susijusias su paramos tiesioginėmis išmokomis skyrimu ir GAAB įgyvendinimu;

5.3.  analizuoja ir apibendrina informaciją apie žemės ūkio valdose vykstančius žemės sklypų panaudojimo ir struktūros pokyčius, esamas ūkininkavimo sistemas, rengia pasiūlymus ir išvadas dėl žemės ūkio naudmenų tinkamumo paramai tiesioginėms išmokoms gauti nacionalinių standartų dėl geresnio vandens, dirvožemio, anglies sankaupų, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio problemų sprendimo ir būtiniausios žemės priežiūros taisyklių kontekste;

5.4.  kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su Tiesioginės paramos žemės ūkio subjektams skyrimu bei paramos administravimo metodais ES šalyse, pritaiko gerąją patirtį rengiant teisės aktus, reglamentuojančius Tiesioginės paramos skyrimą šalyje, keičiasi Tiesioginių paramos schemų įgyvendinimo patirtimi su kitų šalių ekspertais;

5.5. rengia pasiūlymus dėl ES Bendrosios žemės ūkio politikos reformos nuostatų dėl „žaliosios architektūros“ įgyvendinimo, sprendžia žemės ūkio paskirties žemės efektyvaus panaudojimo problemas;

5.6. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus dėl jų vykdomos žemės ūkio veiklos atitikimo GAAB ir ES tiesioginių išmokų reikalavimams;

5.7. bendradarbiauja su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine augalininkystės tarnyba prie ŽŪM, bei savivaldybėmis Tiesioginės paramos schemų ir GAAB įgyvendinimo ir taikymo klausimais;

5.8. bendradarbiauja su Statistikos departamentu prie LRV, užtikrinant reikiamų statistikai duomenų teikimą apie dirbamos žemės panaudojimą, taip pat analizuojant žemės ūkio statistinių duomenų poreikį bei paskirstant reikiamą informaciją atitinkamiems ministerijos padaliniams;

5.9. nagrinėja piliečių ir žemdirbių prašymus bei skundus dėl ūkininkavimo praktikos atitikties GAAB reikalavimams, tiesioginių išmokų skyrimo, taip pat žemdirbių ir jų savivaldos organizacijų pareiškimus, pasiūlymus dėl pasėlių deklaravimo darbų tobulinimo, rengia atitinkamų teisės aktų pakeitimų projektus;

5.10. bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, sprendžiant efektyvų paramai skirtų lėšų panaudojimą;

5.11. organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais, siekiant efektyvaus ES lėšų panaudojimo;

5.12. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir atstovauja ES institucijų darbo organuose ES Bendrosios žemės ūkio politikos reformos Tiesioginės paramos žemės ūkiui teikimo klausimais;

5.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.14.  rengia pasiūlymus dėl lėšų poreikio tiesioginėms išmokoms mokėti;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentai elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą adresu: https://www.testavimas.vtd.lt priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2391 058 aurelija.lateniene@zum.lt