Fitosanitarinis registras

Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro aprašymas

Lietuvos Respublikos fitosanitarinis registras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1111 „Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo“.

Registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija;

Registro tvarkytojai – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ Žemės ūkio duomenų centras.

 

Registro objektas – fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, jų padaliniai, kurie yra profesionalūs šių veiklų vykdytojai, kaip apibrėžta 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 2 straipsnio 9 punkte:

  • vykdantys augalų, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina, sodinimą ir auginimą, dauginimą (veisimą), įvežimą iš ne Europos Sąjungos valstybių, vežimą Europos Sąjungos teritorija ir išvežimą iš jos teritorijos, sandėliavimą, pakavimą, perdirbimą, rinkimą, supirkimą bei tiekimą Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) ne Europos Sąjungos valstybių rinkoms, įskaitant ir tiekimą rinkoms pagal nuotolinės prekybos sutartis (pvz., žiniatinklinė prekyba);
  • vykdantys augalinių produktų arba kitų objektų, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina, gaminimą, įvežimą iš ne Europos Sąjungos valstybių, vežimą Europos Sąjungos teritorija ir išvežimą iš jos teritorijos, sandėliavimą, pakavimą, perdirbimą, rinkimą, supirkimą bei tiekimą Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) ne Europos Sąjungos valstybių rinkoms, įskaitant ir tiekimą rinkoms pagal nuotolinės prekybos sutartis (pvz., žiniatinklinė prekyba);
  • prašantieji registro tvarkytojos Valstybinės augalininkystės tarnybos išduoti Reglamento (ES) 2016/2031 100, 101 ir 102 straipsniuose nurodytus sertifikatus;
  • ketinantieji naudoti oficialius patvirtinimus dėl augalų, augalinių produktų arba kitų objektų sveikatos (pvz., surašyti augalų pasus, ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) medieną, nustatytus Europos Komisijos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 105 straipsnį jai suteiktus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus);
  • planuojantys vykdyti Reglamento (ES) 2019/829 2 straipsnio d punkte nurodytą veiklą, susijusią su oficialių tyrimų, mokslo ar švietimo tikslais, bandymais, veislių atranka ar selekcija, kai naudojami kenkėjai, augalai, augaliniai produktai ar kiti objektai, kuriems įvežti į Europos Sąjungą ir jos saugomas zonas, vežti, laikyti, dauginti ar naudoti Europos Sąjungoje reikalingas leidimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/829 4–7 straipsniuose.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10