Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti – ir ekologiškai ūkininkaujantiems

Kad pagal kokybės sistemas pagaminta produkcija lengviau skintųsi kelią į rinką, Žemės ūkio ministerija jos gamintojams siūlo 100 tūkstančių eurų paramą. Iki gegužės 20 d. jie kviečiami teikti paraiškas pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles. Šiemet tokią pagalbą galės gauti ir ekologinės produkcijos gamintojai.

  • Pagalbos dydis gali siekti iki 100 proc. projekto išlaidų, priklausomai nuo kompensuojamų išlaidų rūšies.
  • Bendra vienai įmonei suteikta nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma negali būti didesnė kaip 25 tūkst. Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.

Ši valstybės pagalba teikiama žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba siekiama pripažinti Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu, pirminei gamybai ir perdirbimui.

Kokios išlaidos gali būti remiamos?

Pagalba teikiama saugomų kilmės vietos nuorodų ar saugomų geografinių nuorodų, garantuoto tradicinio gaminio (saugomos nuorodos), registravimo paraiškų parengimo išlaidoms atlyginti bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) gaminamų žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijoms parengti.

Taip pat atlyginamos kokybiškų produktų sertifikavimo įstaigos atliekamos sertifikavimo bei vykdomos priežiūros išlaidos, kontrolės institucijos vykdomos įregistruotų į Saugomų nuorodų registrus produktų kontrolės išlaidos, etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, prekinės pakuotės gamybos bei etiketės spausdinimo išlaidos.

Šios išlaidos kompensuojamos gamintojams, perdirbantiems kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus – labai mažoms įmonėms iki 60 proc., o kitoms įmonėms iki 50 proc. patirtų išlaidų.  

Kas gali gauti paramą?

Pagalbą gali gauti pareiškėjai, kurie vykdo veiklą pirminės gamybos sektoriuje, bei tie, kurie perdirba kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus.

Pareiškėjais gali būti ir asociacijos, kurių nariai gamina produktus, tačiau galutiniai nereikšmingos pagalbos gavėjai – nariai, kurie verčiasi kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų pirmine gamyba ir jų prekiniu paruošimu.

Kaip teikti paraiškas?

Paramos paraiška bei pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai, juos siunčiant el. paštu [email protected]

Papildomą informaciją teikia Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio paramos departamento Nacionalinės paramos skyrius tel. (8 5)  252 6815 ir Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės ir kooperacijos skyrius tel. (8 5) 239 1282.

Daugiau informacijos apie paramą (ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra (nma.lt)

Taisyklės ir paraiškos forma yra čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/96707560c1fa11ec8d9390588bf2de65

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-28