Žemės ūkio paskolų garantijų fondas plečia paslaugų ratą

Data

2019 11 19

Įvertinimas
1
cow-1357202_1920.jpg

Pakeitus UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ veiklą reglamentuojantį Vyriausybės nutarimą ir garantijų teikimo nuostatus, nuo  lapkričio 15 d. įsigaliojo naujos bendrovės veiklos sritys bei paslaugų teikimo sąlygos.

Naujasis veiklą reglamentuojantis nutarimas aiškiau apibrėžia klientų ratą – garantijos gali būti teikiamos už Lietuvos Respublikoje veikiantiems ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, teikiamas finansines paslaugas. Ūkio subjektų veikla turi būti vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje (ne didesnėse nei 6 tūkst. gyventojų turinčiose vietovėse), teisinė registravimo forma gali būti bet kokia (ūkininko ūkis, įmonė, žemės ūkio bendrovė, žemės ūkio kooperatyvas ir pan.), taip pat žemės ūkio subjektas turi būti įregistravęs žemės ūkio valdą. Garantijos taip pat teikiamos už mieste veikiantiems ūkio subjektams teikiamas finansavimo paslaugas, jeigu jų veikla susijusi su maisto ūkiu ar žuvininkyste.

Garantijos gali būti teikiamos už ūkio subjektų imamas paskolas investicijoms, paskolas ar kredito linijas apyvartinėms lėšoms papildyti ir biologiniam turtui įsigyti, taip pat už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas. Lizingo paslaugos su garantija nuo šiol gali būti teikiamos įsigyjant tiek naują, tiek naudotą gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius (pvz. žemės ūkio, miškų ūkio techniką, įvairius įrengimus, technologines linijas ir pan.). Teikiamos garantijos dydis visoms finansavimo formoms suvienodintas – iki 80 proc. finansuojamos sumos, maksimali finansuojama suma – 1,16 mln. Eur.

Nuo lapkričio 15 d. įsigaliojantis nutarimas bendrovei taip pat suteikia teisę valstybės garantijas teikti už piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo (faktoringo) paslaugas. Šiai finansavimo rūšiai taikomos tokios pačios garantijų teikimo sąlygos, tačiau faktoringo garantijų teikimo sąlygos pirmiausia turi būti apspręstos sutartyse dėl garantijų teikimo, pasirašytose tarp bendrovės ir finansų įstaigų.

Finansinėms paslaugoms, kurioms teikiama valstybės garantija, gali būti taikomas dalies garantinės įmokos, kuri mokama už garantijos suteikimą, taip pat dalies finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimas pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas taisykles. Ši parama teikiama kaimo vietovėse veikiantiems ūkio subjektams, kurie, įgyvendindami projektus, nesinaudoja ES paramos lėšomis bei yra įregistravę žemės ūkio valdą.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo pakeitimus, fondo teikiamoms valstybės garantijoms taip pat pradedamas taikyti papildomas reikalavimas – garantijos gali būti teikiamos tik tokioms finansų įstaigoms, kurių paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys yra audituotas.

Visą atnaujintą informaciją apie Bendrovės veiklą galite rasti svetainėje internete www.garfondas.lt.