Ūkininkai kviečiami įsitraukti į trumpąsias tiekimo grandines

Data

2019 03 01

Įvertinimas
1
trumpa-maisto-tiekimo-grandine-uogininkyste-verslas-kaime-maistas-is-ukiu-gyvas-kaimas-kaimietis-610x405.png

Iki 120 tūkst. Eur – tiek vienam projektui galės gauti ūkininkai, nuo pirmadienio iki balandžio 19 d. teiksiantys paraiškas pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ ir atitikę keliamus reikalavimus. Iš viso skirta 2,9 mln. Eur lėšų.

Stebėkite priemonės pristatymą gyvai!

Svarbu tai, kad paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais. Parama galės būti suteikta mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimui, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamam žemės ūkio produktų propagavimui bei gamintojų integracijai į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys (ūkininkai),   privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir perdirbimu ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Pareiškėjai ir partneriai,  norintys gauti paramą pagal veiklos sritį,  vykdydami trumpos grandinės veiklą, galės investuoti į statinių, naudojamų ir susijusių su žemės ūkio produkcijos gamyba ir sandėliavimu, statybos arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektus bei infrastruktūros sutvarkymą, įsigyti  fasavimo, pakavimo arba perdirbimo ir paruošimo realizacijai įrangos, būtinos trumpos tiekimo grandinės veiklai vykdyti, taip investuoti į steigiamas prekybos vietas, į internetinės parduotuvės ar svetainės sukūrimą ir palaikymą, skirti lėšų savo veiklos populiarinimui ir rinkodarai, kurie skatintų gaminamos produkcijos pardavimus ir pirkėjų į prekybos vietas pritraukimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms priskirtos išlaidos, kurios susijusios su prekyba ar pardavimų vykdymu, tam kad žemės ūkio ir maisto produktai  trumpiausiu keliu iš gamintojų ir perdirbėjų pasiektų vartotoją ne tik kaimo vietovėse, bet ir miestuose.

Siekiant supaprastinti paramos teikimą, veiklos srityje numatyta taikyti supaprastinto išlaidų apmokėjimo mechanizmą. Tuo tikslu nustatyti fiksuotieji įkainiai, kurių pagrindu bus apskaičiuojama tinkamų finansuoti išlaidų vertė ir paramos suma. 

Didžiausia paramos suma  vienam projektui – 120 tūkst. Eur be PVM. Paramos intensyvumas nustatomas atsižvelgus į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, t. y. 60 proc. paramos intensyvumas taikomas verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, o 100 proc. paramos intensyvumas nustatytas projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, įskaitant einamąsias projekto įgyvendinimo išlaidas ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Projektų atranką numatyta vykdyti pagal 6 atrankos kriterijus, taikant 100 balų sistemą. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 30 balai. Projektų pirmumo atrankos kriterijai, lyginant su praėjusiais metais, iš esmės pakeisti ir patikslinti, atsižvelgiant į siekį labiau populiarinti veiklos sritį ir suteikti platesnes galimybes ūkininkams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio ir maisto produktų gamyba, perdirbimu ir rinkodara steigti prekybos vietas savo produkcijos realizavimui, skatinti pasirinkti keletą prekybos vykdomo būdų, suteikiant net 40 atrankos balų, paskatinti grandinės dalyvius į rinką tiekti kuo platesnio asortimento produktus ir t.t.

Išsamiau paramos teikimo sąlygos ir reikalavimai nurodyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos srities ,,Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklėse, taikomose nuo 2019 metų, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2019-02-27 įsakymu Nr. 3D-107.

Nauja tai, kad ūkininkai galės vienu metu pretenduoti į dvi paramos priemones. Teiksiantys paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ tuo pačiu galės dalyvauti ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veikloje ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ arba priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srityje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Siekiantys investuoti į žemės ūkio valdas projektui galės gauti iki 50 tūkst. Eur. Iš viso investicijoms įgyvendinti skirta 25 mln. Eur paramos lėšų.

Didžiausia išmokos suma, kurią galės gauti smulkieji ūkininkai,  verslo planui įgyvendinti – 15 tūkst. Eur.  Šiam paraiškų priėmimui skirta 10 mln. Eur Europos Sąjungos ir valstybės paramos.

Nuoroda į taisykles yra čia.