Tobulinamas ministerijos 2007 m. strateginis veiklos planas

Data

2006 12 19

Įvertinimas
0

Žemės ūkio ministerija


2006-12-19

 

TOBULINAMAS MINISTERIJOS 2007 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

Gruodžio 18 d. įvykusiame Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdyje buvo pristatytas ministerijos 2007 m. strateginio veiklos plano projektas.

Kaip informavo ŽŪM Ekonomikos departamento direktorius Vygantas Katkevičius, šiuo metu planas tikslinamas ir tobulinamas. Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui jis bus pristatytas iki 2007 m. sausio 3 d.

Pasak žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės, ŽŪM strateginis tikslas – formuoti ir įgyvendinti sektoriaus struktūrinę politiką, stiprinant administracinius gebėjimus, užtikrinant ilgalaikiai konkurencingo žemės ir maisto ūkio plėtrą, skatinant įvairinti ekonominę veiklą kaime bei aplinkos apsaugą ir kraštovaizdį puoselėjantį ūkininkavimą.

„Rengiant planus, sunkiausia yra įvertinti tuos kriterijus, kuriais matuojame veiklos rezultatą. Anksčiau efekto kriterijai buvo trys, dabar siūlome taikyti penkis“, – sakė V.Katkevičius. Tai – bendrosios pridėtinės vertės, sukurtos žemės ir maisto ūkyje, pokytis, palyginus su ankstesniais metais, taip pat darbo našumo šakoje ir žemės ūkio bei maisto produktų eksporto pokyčiai. Labai svarbūs ir kaimo gyventojų užimtumo ne žemės ūkyje bei sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių ploto didėjimo kriterijai.

Ministerijos 2007 m. strateginiame veiklos plane numatyta, kad bus vykdomos 24 programos: 15 iš jų įgyvendins ministerija, 9 – jai pavaldžios institucijos (Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Žuvininkystės departamentas prie ŽŪM, Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba). Dauguma šių programų yra tęstinės, visiškai naujos tik trys – Specialioji tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimo programa, Specialioji Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programa ir Specialioji paramos teikimo žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolius dėl hidrometeorologinių reiškinių, programa.

Ateinančiais metais prasideda naujas programavimo laikotarpis. Siekiant pasinaudoti ES parama kaimo plėtrai, bus pradėta įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa. Numatoma, kad palaikant žemdirbių pajamas tiesioginėmis išmokomis, pajamos, skaičiuojant vienam dirbančiajam ir lyginant su 2006 m., padidės iki 10 proc. Įgyvendinant svarbius šio laikotarpio uždavinius – plėtoti kooperaciją, kaimo bendruomenių veiklą, stiprinti smulkaus ūkio modernizavimą ir gyvybingumą – iki 40 proc. ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų dalyvaus įvairiose švietimo priemonėse. Gerinant ūkių struktūrą, numatomas vidutinio valdos dydžio augimas. Prognozuojama, kad biodegalų kiekis, skaičiuojamas nuo bendro šalies rinkoje esančio benzino ir dyzelino kiekio, skirto transportui, sudarys apie 3,5 proc. Išaugs ir Lietuvos gamintojų dalis šalies žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje. Padaugės žemės ūkio naudmenų, kuriuose laikomasi aplinkosaugos apribojimų. Neabejojama, kad kursis vis daugiau ekologinių ūkių, o sertifikuotas žemės plotas, lyginant su 2006 m., padidės apie 30 procentų.

Rengiant strateginį veiklos planą, įvertinti ir neigiami veiksniai. „Įgyvendinti numatytus rezultatus gali trukdyti ūkio subjektų nuosavų finansinių išteklių stoka bendram projektų finansavimui, taip pat vis dar smulkiems ūkininkams sudėtingas paramos teikimo mechanizmas. Negalime neatsižvelgti ir į dėl globalios klimato kaitos galimus nepalankius žemės ūkiui hidrometeorologinius reiškinius“, – pabrėžė V.Katkevičius.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8~5) 239 10 16; el. paštas
spauda@zum.lt