Reikalavimai ir darbai tiesioginėms išmokoms gauti

Data

2003 12 11

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2003 gruodžio 11 d.

 

Tel.: 2391-018, Faks. 2391-015;

http://www.old.zum.lt ;  el.paštas: [email protected]

 

REIKALAVIMAI IR DARBAI TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

          Lietuva, kaip ir kitos ES kandidatės, turėjo galimybę pasirinkti tiesioginių išmokų mokėjimo modelį. Pritarus daugumai suinteresuotų žemės ūkio institucijų atstovų, buvo pasirinkta vienkartinės išmokos už žemės ūkio naudmenas (supaprastinta tiesioginių išmokų teikimo bei administravimo) schema. Pagal ją parama bus skiriama už deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą, papildomai mokant už  ES remiamas kultūras  bei gyvulių augintojams už laikomą ar paskerstą gyvulį.

          Siekdama, kad mūsų šalies žemdirbiai galėtų vienodai konkuruoti su kitomis naujomis šalimis narėmis, Vyriausybė nutarė 2004 m. tiesiogines išmokas padidinti iki 55 proc. ES tiesioginių išmokų dydžio, o iš ES gaunama lėšų padengti 40 proc. ES lygio.

          Šiuo metu su Europos Komisija yra derinama tiesioginių išmokų priemokų skyrimo žemės ūkio subjektams tvarka. Deramasi dėl priemokų už ES remiamas kultūras ir priemokų už gyvulius, todėl toliau minimi skaičiai dar nėra galutiniai.

Tiesioginės išmokos bus mokamos atitinkamai pagal sektorius:

1) augalininkystės sektoriuje už ES remiamas kultūras bus mokama ir pagrindinė, ir papildoma išmokos – už grūdines, rapsus, ankštines, atitinkamai sudėjus visas išmokas bus 295 Lt/ha, o už pluoštinių linų pasėlius, kvotos ribose, bus mokama iki 100% ES lygio – 587 Lt/ha.

Už augalus, neremiamus ES, t.y. pašarinius šakniavaisius, bulves, daržoves, sodus, uogynus, bus mokama tik pagrindinė išmoka  – 116 Lt/ha.

Gyvulininkystės sektoriuje už pievas, ganyklas ir daugiametes žoles bus mokama pagrindinė išmoka iš ES,  kuri sudarys - 116 Lt/ha.

Papildomai bus mokama už gyvulius: karves žindenes (510 Lt), ėriavedes (30 Lt), išmokos už paskerstus bulius (614 Lt) ir telyčias (90 Lt). Skerdimo išmoka bus mokama tik galvijams, vyresniems nei 8 mėnesiai.

 

Tiesioginėms išmokoms tinkama žemė

Deklaruoti galima tik tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės neatsižvelgiant į tai, ar minėtą dieną šie plotai buvo naudojami gamybai ar ne. „Geros agrarinės būklės“ žemės ūkio naudmenų plotais laikytini tokie plotai, kuriuose visai nėra augančių medžių ir krūmų (išskyrus atvejus, kai krūmų ar medžių grupė, kaip atskiras plotas lauke, yra nenaikinama ir į plotą išmokai neįskaitoma) bei sustabarėjusios augmenijos (kiečių, pelynų, usnių ir kt.). Geros agrarinės būklės ir atitinkantis aplinkosaugos reikalavimus remtinas žemės ūkio naudmenų plotas Lietuvoje yra 2,288 mln. hektarų.

 

          Reikalavimai tiesioginėms išmokoms gauti

Pareiškėjas, norėdamas gauti tiesiogines išmokas už plotus, privalo laikytis šių reikalavimų:

1.       Ūkio subjekto valda turi būti registruota Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

2.       Būtina deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei augalų plotus pažymėti žemėlapiuose;

3.       Žemė turi būti prižiūrima ir atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus:

a)     dirvos apsauga nuo erozijos naudojant tinkamas priemones (pvz.: minimali dirvos danga; žemės pylimų saugojimas);

b)     dirvos organinės sandaros lygio išlaikymas, tinkama praktika (pvz.: sėjomaina);

c)     dirvos struktūros išlaikymas tinkamai naudojant mechanizmus;minimalaus priežiūros lygio užtikrinimas ir arealų nusidėvėjimo vengimas (pvz.: nuolatinės ganyklos apsauga, dirvos savybių išsaugojimas).

4.       Paraiškoje deklaruotas bendras plotas ne mažesnis kaip 1 ha;

5.       Atskiras laukas turi būti mažiausiai 0,30 ha dydžio;

6.       Lauką gali sudaryti keli mažesni žemės sklypeliai (mažiausiai 0,10 ha dydžio kiekvienas), jei jie yra apriboti įvairiomis ribomis-kliūtimis, dėl kurių negalima sudaryti vientiso žemės ploto;

7.       Mažiausio lauko, skirto sėklininkystei ir moksliniams tyrimams, dydis yra 0,01 ha.

 

Paraiška paramai gauti

  1. Tiesioginėms išmokoms gauti ūkininkai privalo pilnai užpildyti Paraiškos formą ir laukų žemėlapį bei pateikti juos seniūnijose arba savivaldybėse iki 2004 m. birželio 1 dienos. Paraiškų pateikimo laikas prasideda 2004 m. kovo 1 d.
  2. Pavėlavus pateikti Paraišką, už kiekvieną darbo dieną pasibaigus terminui, paramos suma mažinama 1 proc., o pavėlavus 25 dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos, parama neteikiama.
  3. Pareiškėjo pavėluotai pateikta paraiška gali būti priimta, tačiau tik tuomet, jei pavėlavimas įvyko dėl nenumatyto atvejo. Visais kitais atvejais, pavėluotai pateiktos paraiškos administruoti  nepriimamos.
  4. Nenumatytą atvejį patvirtinantys ir atsakingą instituciją patenkinantys įrodymai raštiškai turi būti pateikti per 10 darbo dienų, nuo tada, kada pareiškėjas turi galimybę tai padaryti.
  5. Nenumatytais atvejais gali būti pripažintos tokios nenumatytos aplinkybės:

a)      pareiškėjo mirtis;

b)      pareiškėjo ilgalaikis profesinis nepajėgumas;

c)      sunki stichinė nelaimė, turinti stiprų poveikį žemės valdai.

  1. Paraiškoje turi būti nurodoma:

a)      pareiškėjo pagrindiniai duomenys (valdos nr., fizinio ar juridinio asmens duomenys, adresas, banko duomenys);

b)      duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir pasėlius;

c)      prie paraiškos pridedamas laukų žemėlapis, su jame pažymėtais laukais.

 

Išmokos skaičiavimas

Išmokos skaičiuojamos ir sankcijos taikomos pagrindinei ir papildomai išmokai atskirai. Išmokų iš abiejų fondų atvejais naudojami tie patys deklaruoti bei patikrų metu nustatyti duomenys.

 

Sankcijos

            Neteisingai nurodžius žemės ūkio naudmenų ir  pasėlių plotus bei nesilaikant geros agrarinės būklės,  bus taikomos sankcijos (t.y. ne tik už tą plotą nemokamos tiesioginės išmokos, bet ir sumažinama bendra tiesioginių išmokų suma). Jeigu bus nustatyti tyčiniai reikalavimų nesilaikymai – tiesioginės išmokos nebus mokamos.

Vėlavimo sankcija taikoma, kai paraiška pristatyta pavėluotai. Vėlavimas leidžiamas 25 kalendorines dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos . Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė išmokos suma bus sumažinama 1 proc.

Sankcijos netaikomos tuo atveju, jei ūkininkas deklaravo faktiškai teisingą informaciją arba jis gali įrodyti, kad klaida padaryta ne dėl jo kaltės.

Teisė į išmoką neprarandama, jei dėl nenumatyto atvejo ar išimtinių aplinkybių nebus įvykdyti nustatyti reikalavimai.

 

Išmokos mokėjimas

Tiesioginės išmokos bus mokamos nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. balandžio 30 dienos. Iki gruodžio 1 d. galimi avansiniai mokėjimai (iki 50 % sumos), jei dėl išskirtinių aplinkybių tam tikruose šalies dalyse/regionuose ūkininkai susiduria su finansiniais sunkumais.

 

 

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Rinkos reguliavimo programų departamento Tiesioginės paramos skyriaus Išmokų patvirtinimo poskyrio vyriausioji specialistė Aušra Čaplinskaitė, tel.: 2 68 39 39.

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.