Posėdžiavo Žemės ūkio ministerijos kolegija

Data

2005 09 16

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-09-16

 

POSĖDŽIAVO ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KOLEGIJA

 

Rugsėjo 16 d. vykusiame Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdyje apsvarstytas Linų ūkio plėtros 2005-2013 m. programos projektas, aptartos Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmų tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos, aiškintasi, kokius žemės reformos uždavinius reikės spręsti baigiamajame nuosavybės teisių atkūrimo etape.

Linų sektoriaus plėtros 2005-2013 metų programa

Linų sektoriaus plėtros 2005-2013 m. programos projektą pristatė žemės ūkio ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 39-191 sudarytos darbo grupės, narė, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus vedėja dr. Irena Kriščiukaitienė. Svarstant šį klausimą dalyvavo darbo grupės nariai, Žemės ūkio rūmų, Žemės ūkio bendrovių asociacijos, Ūkininkų sąjungos atstovai. Pagrindinis aptariamos programos projekte iškeltas tikslas – investicijomis, kitomis veiksmingomis struktūrinėmis priemonėmis bei vykdant racionalią pajamų palaikymo politiką didinti linų sektoriaus konkurencingumą. Siekiant šio tikslo, reikėtų spręsti tokius uždavinius: stiprinti žmogiškąjį kapitalą, organizuojant technologinį ir ekonominį mokymą, konsultuojant linų ūkio subjektus; gerinti linų auginimo technologijas ir ūkių struktūrą; modernizuoti linų pirminio perdirbimo įmones; palaikyti linų augintojų ir perdirbėjų pajamas. Programos rengėjai pateikė pasiūlymus tobulinti linų augintojų pajamų palaikymo priemones. Žemės ūkio ministerijos kolegija pritarė pagrindinėms programos nuostatoms, pasiūlė ją patikslinti atsižvelgiant į posėdyje pateiktus pasiūlymus ir pateikti svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui.

Dėl Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmų bendradarbiavimo

Prieš metus nusprendus atnaujinti 1997 m. pasirašytą bendradarbiavimo tarp Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmų susitarimą, žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.3D-279 sudaryta darbo grupė parengė tokio susitarimo projektą. Jį pristačiusi darbo grupės narė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė supažindino su pagrindinėmis dvišalio susitarimo nuostatomis. Juo turėtų būti įtvirtintas Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmų bendradarbiavimas rengiant strategijas, derinant teisės aktus, įvairiais paramos klausimais, organizuojant reguliarius susitikimus, kuriuose būtų keičiamasi abiem pusėms naudinga informacija. Pasak pranešėjos, tokio pobūdžio susitarimas reikalingas siekiant išvengti abiejų institucijų veiklos dubliavimo. Pasikeitus nuomonėmis nuspręsta susitarimo projektą tobulinti. Kolegijos pirmininkė žemės ūkio ministrė prof. habil. dr. Kazimiera Prunskienė akcentavo, kad toks dvišalis susitarimas jokiu būdu neturi pažeisti trečiųjų šalių teisių.

Žemės reformos uždaviniai baigiamajame nuosavybės teisių atkūrimo etape

Žemės reformos uždavinius baigiamajame nuosavybės teisių atkūrimo etape pristatė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktorius Silvestras Staliūnas. Jis informavo, kokių priemonių imasi Nacionalinė žemės tarnyba, kad nustatytu laiku – 2007 m. III ketvirtį būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 m. programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti įsipareigojimai užbaigti žemės ir kito nekilnojamojo turto grąžinimą bei išmokėti kompensacijas už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius. Supažindinta, su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduriama šiame procese bei kokių neatidėliotinų priemonių reikėtų imtis. Viena aktualiausių problemų, darančią neigiamą įtaką žemės reformos darbų spartai ir kokybei, Silvestras Staliūnas įvardijo labai prastą teritorinių žemėtvarkos skyrių finansavimą. Pranešėjas pasiūlė šią problemą neatidėliotinai spręsti rengiant 2006 m. valstybės biudžeto projektą. Žemės ūkio ministerijos kolegija nutarė iš esmės pritarti pateiktam protokolo projektui, tačiau pasiūlė jį patikslinti, atsižvelgus į jo svarstymo metu pareikštus pasiūlymus.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 66, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt