Patvirtintas paraiškų surinkimo 2011 metais grafikas

Data

2010 12 31

Įvertinimas
0

 

Žemės ūkio ministro gruodžio 29 d. įsakymu (Nr. 3D-1129) patvirtintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones surinkimo 2011 metais grafikas.

 

 

Eil. Nr.

 

Priemonė

 

Paraiškų surinkimo pradžia

 

Paraiškų surinkimo pabaiga

 

1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“

1.1

Profesinio mokymo ir informavimo veikla:

 

 

1.1.1

 

Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas:

 

 

1.1.1.1

1 mokymo kryptis

2011-01-31

2011-04-29

1.1.1.2

2 mokymo kryptis:

 

 

1.1.1.2.1

Formaliojo mokymo programos

2011-04-01

2011-09-01

2011-05-31

2011-10-31

1.1.1.2.2

Neformaliojo mokymo programos

2011-04-01

2011-05-31

1.1.2

 

Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida

2011-02-28

2011-04-31

1.2

 

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

 

2011-01-31

2011-12-30

1.3

 

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

 

2011-05-30

2011-07-29

1.4

 

Pusiau natūrinis ūkininkavimas

 

2011-01-31

2011-03-25

1.5

Žemės ūkio valdų modernizavimas:

 

 

1.5.1

 

Pirmoji veiklos sritis

 

2011-03-01

2011-04-29

1.5.2

Antroji veiklos sritis:

 

 

1.5.2.1

 

Projektams, kurių prašoma paramos suma iki 150 000 Lt

 

2011-03-01

2011-04-29

1.5.2.2

 

Projektams, kurių prašoma paramos suma didesnė negu 150 000 Lt

2011-03-01

2011-04-29

1.5.3

 

Trečioji veiklos sritis

 

2011-03-01

2011-04-29

1.6

Miškų ekonominės vertės didinimas

 

 

1.6.1

 

Projektams, kurių prašoma paramos suma iki 150 000 Lt

 

2011-03-01

2011-04-29

1.6.2

 

Projektams, kurių prašoma paramos suma didesnė negu 150 000 Lt

2011-03-01

2011-04-29

1.7

 

Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra:

 

 

1.7.1

 

Žemės ūkio vandentvarka

 

2011-01-31

2011-03-25

1.7.2

Žemės konsolidacija

2011-05-02

2011-07-29

1.7.3

 

Miškų infrastruktūros gerinimas

 

2011-03-01

2011-04-29

1.7.4

 

Gyvulių ir naminių paukščių prekinės vertės didinimas

 

2011-03-01

2011-04-29

1.8

 

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas:

 

 

1.8.1

Pirmoji veiklos sritis:

 

 

1.8.1.1

Projektams, kuriems prašoma paramos suma iki 150 000 Lt

2011-04-01

2011-07-01

2011-04-29

2011-07-29

1.8.1.2

 

Projektams, kuriems prašoma paramos suma didesnė negu 150 000 Lt

2011-04-01

2011-07-01

2011-04-29

2011-07-29

1.9

 

Dalyvavimas maisto kokybės schemose

 

2011-01-31

2011-12-30*

2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“

2.1

Agrarinės aplinkosaugos išmokos**:

____

____

2.2

 

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

 

2011-03-07

2011-04-29

2.3

 

Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

2011-03-07

2011-04-29

2.4

 

Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas

2011-01-31

2011-03-25

2.5

 

Pelno nesiekiančios investicijos miškuose

 

2011-05-02

2011-07-01

2.6

 

Miškų aplinkosaugos išmokos**

 

____

____

2.7

 

Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos**

____

____

2.8

Natura 2000 išmokos**

____

____

2.9

 

Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves**

____

____

3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“

3.1

Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos

 

 

3.1.1.

Projektams, kurių prašoma paramos suma iki 260 000 Lt

2011-03-01

2011-12-30*

3.1.2.

Projektams, kurių prašoma paramos suma didesnė negu 260 000 Lt

2011-03-01

2011-12-30*

3.2

Parama verslo kūrimui ir plėtrai

 

 

3.2.1.

Projektams, kurių prašoma paramos suma iki 260 000 Lt

2011-08-01

2011-09-30

3.2.2.

Projektams, kurių prašoma paramos suma didesnė negu 260 000 Lt

2011-08-01

2011-09-30

3.3

Kaimo turizmo veiklos skatinimas:

 

 

3.3.1

Projektams, kurių prašoma paramos suma iki 150 000 Lt

2011-05-02

2011-08-31

3.3.2

Projektams, kurių prašoma paramos suma didesnė negu 150 000 Lt

2011-05-02

2011-08-31

4 KRYPTIS „LEADER metodo įgyvendinimas“

4.1

Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas:

 

 

4.1.1.

Teritorinio bendradarbiavimo projektai

2011-02-01

2011-12-30

4.1.2.

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2011-02-01

2011-12-30

4.2

Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti:

 

 

4.2.1

 

Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti

2011-02-28

2011-07-29

4.2.2

 

Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti

2011-02-28

2011-07-29

5. Techninė pagalba

 

 

5.1

Nacionalinis kaimo tinklas (toliau – Tinklas):

 

 

5.1.1

Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos I–IV kryptis:

 

 

5.1.1.1

Projektiniai pasiūlymai

2011-02-01

2011-02-18

5.1.1.2

 

Paraiškos

 

2011-04-04

2011-04-31

5.1.2

Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos V-VI kryptis

2011-02-01

2011-03-18

5.1.3

Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos VII kryptį

2011-02-01

2011-12-30

 

* Paraiškos renkamos  iki metų pabaigos arba iki bus gauta paraiškų, kurių prašomos paramos suma bus lygi nustatytai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ar jos veiklos sritį metinei sumai.

 

** Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ paraiškos 2011 m. bus renkamos tuo pačiu metu kaip ir tiesioginių išmokų paraiškos.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija