Patvirtinta Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities po 2013 m.

Data

2012 10 29

Įvertinimas
0

Š. m. spalio 24 d. Vyriausybėje buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities po 2013 m. Ši pozicija su detaliomis nuostatomis pagal atskirus pagrindinių BŽŪP reformą reglamentuojančių teisės aktų projektus buvo suformuluota atsižvelgiant į socialinių partnerių (Žemės ūkio rūmų, įvairių žemdirbių savivaldos organizacijų) ir suinteresuotų valstybės institucijų nuomones.

2010 m. lapkričio 18 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Bendroji žemės ūkio politika artėjant 2020 m.“, kuriame buvo numatytos pagrindinės esminės nuostatos ir gairės tolimesnėms diskusijoms dėl BŽŪP ateities. 2010 m. kovo 31 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė pozicijai dėl BŽŪP ateities parengti, kurioje dalyvavo ministerijos ir socialinių partnerių atstovai. Darbo grupės posėdžiuose buvo parengta ir svarstoma Lietuvos pozicija dėl BŽŪP ateities bei Europos Komisijos Komunikato nuostatos. Lietuvos pozicija su bendromis nuostatomis dėl BŽŪP ateities buvo patvirtinta Vyriausybėje 2010 m. gruodžio 6 d.

2011 m. kovo 17 d. ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje buvo pateiktas tvirtinti ES Tarybos išvadų dėl komunikato „BŽŪP artėjant 2020 m.“ projektas. Šiomis išvadomis buvo siekiama išreikšti valstybių narių politinę valią dėl komunikato esminių nuostatų. Lietuva akcentavo, kad kalbant apie tiesioginės paramos skirstymą, išvadose minimas „labiau sąžiningas“ (angl. more fair) ar „labiau teisingas“ (angl. more equitable) principas nėra geras, todėl negalėjo pritarti išvadų projektui. Suvienijus Baltijos valstybių pajėgas ir prisijungus kitoms valstybėms narėms šios išvados buvo patvirtintos tik kaip pirmininkaujančios valstybės narės išvados.

2011 m. spalio 12 d. Europos Komisija paskelbė reglamentų, kuriais įgyvendinamos Komisijos komunikato „BŽŪP artėjant 2020“ nuostatos, projektus:

  • Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės (Tiesioginių išmokų reglamentas);
  • Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkos organizavimas (Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas);
  • Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis;
  • Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos (Horizontalusis reglamentas).

 

Paskelbus teisės aktų dėl BŽŪP ateities projektus, Lenkijos ir Danijos pirmininkavimo ES Tarybai metu įvairiuose ES instituciniuose lygmenyse vyko aiškinamieji susitikimai bei diskusijos. Intensyvios diskusijos dėl BŽŪP ateities po 2013 m. nuostatų tęsiamos ir šiuo metu. Planuojama, kad ES Taryboje iki šių metų pabaigos (lapkričio mėn. arba gruodžio mėn. Ministrų Tarybos susitikime) turėtų būti patvirtintas dalinis bendras požiūris dėl BŽŪP reformos pasiūlymų. Numatoma, kad baigiamosios derybos dėl BŽŪP po 2013 m. įvyks Airijos pirmininkavimo metu 2013 m. I  pusmetį.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija