Patvirtinta akcizo už gazolius grąžinimo tvarka

Data

2001 12 28

Įvertinimas
0

  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Atstovė spaudai

Tel.: 391 -  019;  Mob.: 8-286-07058;  Fax.: 391 - 015;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

Informacija 2001 m. gruodžio 28d.

PATVIRTINTA AKCIZO UŽ GAZOLIUS GRĄŽINIMO TVARKA

2001 metų gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1572 „Dėl Akcizo už gazolius ir (arba) jų pakaitalus grąžinimo tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1230 „Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo”, kurį parengė Finansų ministerija.

Kaip paaiškino Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Vygantas Katkevičius, nutarimu Vyriausybė patvirtino naują Akcizo už gazolius ir (arba) jų pakaitalus grąžinimo tvarką.

Atkreipiame dėmesį, kad žemės ūkio subjektai, nuo 2002 m. sausio 1 d. pirkdami dyzelinį kurą (gazolį) turi būtinai paprašyti, jog prekybos naftos produktais įmonės išrašytų sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras ir jose nurodytų, kokį akcizo tarifą taikant prekybos naftos produktais įmonės įsigijo gazolius ir (arba) jų pakaitalus.

Jeigu žemės ūkio subjektams išrašytose sąskaitose faktūrose arba PVM sąskaitose faktūrose akcizo tarifas nenurodytas, akcizas už įsigytus pagal tokius dokumentus gazolius ir (arba) jų pakaitalus žemės ūkio subjektams bus negrąžinamas.

Akcizas už gazolius ir (arba) jų pakaitalus, skirtus naudoti kaip degalai (variklių kuras) grąžinamas ūkininkų ūkiams, įregistruotiems Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin.,1999, Nr. 43-1358) nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotoms žemės ūkio bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), kitoms įmonėms ir žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigų mokomiesiems (bandymų) ūkiams, jeigu praėjusių metų pajamos iš prekinės žemės ūkio produkcijos gamybos ir paslaugų žemės ūkiui realizavimo sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų metinių pajamų, išskyrus iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir tikslinių programų gautas subsidijas. Taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkyste užsiimančioms įmonėms.

Akcizas už gazolius grąžinamas žemės ūkio subjektams pagal nuosavybės teise arba nuomos, panaudos ar subnuomos sutarčių pagrindais valdomą ir naudojamą, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka deklaruotą bendrą žemės ūkio naudmenų plotą (hektarų skaičių), o tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės įmonėms – pagal tvenkiniuose ir kituose vidaus vandenyse faktiškai sugautų ir realizuotų žuvų kiekį (tonomis).

Einamaisiais metais (iki pasibaigia einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimas) žemės ūkio subjektams akcizas už gazolius, grąžinimas remiantis praėjusių metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų duomenimis.

Rajonų žemės ūkio skyriai, patikrinę, ar žemės ūkio subjektai atitinka šioje tvarkoje nustatytus reikalavimus, sudaro žemės ūkio subjektų, kuriems gali būti grąžinamas akcizas už gazolius, sąrašus ir kiekvienam žemės ūkio subjektui, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatomis, apskaičiuoja gazolių kiekį, už kurį jam gali būti grąžinamas akcizas.

Praėjusiais metais žemės ūkio naudmenų nedeklaravusiems žemės ūkio subjektams akcizas už einamaisiais metais įsigytus gazolius gali būti grąžinamas tik pasibaigus einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimui.

Pasibaigus einamųjų metų žemės ūkio naudmenų deklaravimui, rajonų žemės ūkio skyriai, remdamiesi einamųjų metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų duomenimis, patikslina žemės ūkio subjektų, kuriems gali būti grąžintas akcizas už gazolius, sąrašus ir tikslina, jeigu einamųjų ir praėjusių metų deklaracijų duomenys skiriasi, gazolių kiekius, už kuriuos gali būti grąžinamas akcizas, pagal einamųjų metų deklaravimo duomenis.

Žemės ūkio subjektas, pageidaujantis susigrąžinti akcizą už įsigytus gazolius, rajono, kuriame jis įregistruotas, žemės ūkio skyriui privalo pateikti gazolio įsigijimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras arba sąskaitas-faktūras), kurie, rajono žemės ūkio skyriui pasidarius kopijas, grąžinami subjektui. Žemės ūkio subjektas turi teisę pageidauti grąžinti akcizą už gazolius, įsigytus per kalendorinį mėnesį ar bet kurį kitą kalendorinių mėnesių skaičių per tuos pačius kalendorinius metus. Dokumentai rajono žemės ūkio skyriui pateikiami iki kito kalendorinio mėnesio, einančio po laikotarpio, per kurį įsigyti gazoliai, 5 dienos.

Tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės įmonės, pageidaujančios, kad jiems būtų grąžinamas akcizas už įsigytus gazolius, pasibaigus pusmečiui iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 10 dienos pateikia Žuvininkystės departamentui prie Žemės ūkio ministerijos reikalingus dokumentus.

Rajono žemės ūkio skyriai patikrina žemės ūkio subjektų pateiktus dokumentus ir iki mėnesio 10 d. (tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės įmonės – iki pirmo pusmečio pabaigos mėnesio 20 dienios) pateikia apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms pateikia pažymą apie žemės ūkio subjektų įsigytus gazolių kiekius, už kuriuos prašoma grąžinti akcizą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos apskaičiuoja grąžintinas akcizų sumas ir per 5 darbo dienas perveda grąžintinas sumas į žemės ūkio subjektų sąskaitas arba mokėtojo prašymu įskaito mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti.

Akcizas už gazolius gali būti negrąžinamas, jeigu žemės ūkio subjektas neatitinka Tvarkoje numatytų reikalavimų, nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ploto, pateikė deklaracijoje klaidingus duomenis apie bendrą žemės ūkio naudmenų plotą, netvarko teisės aktų nustatytos buhalterinės apskaitos, yra likviduojamas arba nevykdo žemės ūkio veiklos.

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.