,,Partnerystė turi sudaryti galimybę kartu spręsti pieno sektoriaus problemas”, - sako Žemės ūkio ministerijos sekretorius Vytautas Grušauskas

Data

2004 12 30

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ATSTOVĖ SPAUDAI

Informacija

2004 gruodžio 30 d.

Tel.: 23910-19;  Mob.: 8-686-07058;  Faks.: 2391-015;
http://www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

 ,,PARTNERYSTĖ TURI SUDARYTI GALIMYBĘ KARTU SPRĘSTI PIENO SEKTORIAUS PROBLEMAS”, - SAKO ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEKRETORIUS VYTAUTAS GRUŠAUSKAS

 

Pastaruoju metu Žemės ūkio ministerijos specialistai gauna daug paklausimų dėl pieno rinkos organizavimo. Apie pieno sektoriaus problemas kalbame su ministerijos sekretoriumi Vytautu Grušausku.

 

Pieno gamintojai skundžiasi, jog pieno perdirbimo įmonės nesilaiko Pieno supirkimo taisyklių nuostatų. Kokių priemonių ėmėsi ministerija, kad rinkos dalyviai laikytųsi nustatytos tvarkos?

Pieno pirkimo, sudėties bei kokybės vertinimo ir atsiskaitymo tvarka, superkant iš pieno gamintojų pieną, yra nustatyta žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 patvirtintose Pieno supirkimo taisyklėse. Jų pakeitimai, dažniausiai pačių gamintojų prašymu, daromi prireikus, pagal pasikeitusią situaciją. Dėl svarbiausių pieno rinkos organizavimo principų pakeitimų kolegialiai diskutuojama Pieno taryboje, į kurią deleguoti ir valdžios, ir gamintojų, ir perdirbėjų atstovai.

Pieno tyrimo sistemos priežiūrą nustatyta tvarka vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Kai kurių pieno supirkėjų pažeidimai taikant minėtų taisyklių nuostatas, buvo nagrinėti lapkričio mėnesį Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vykusiame Pieno žaliavos ir kokybės arbitražinės komisijos posėdyje. Žemės ūkio ministerija pažeidėjus taip pat perspėjo.

 

Nesutariama dėl pieno kainos formavimo metodikos – kuriai nors pusei ji visada atrodo neteisinga. Kaip sprendžiama ši problema?

Lapkričio mėn. vykusio Pieno tarybos posėdžio nutarimu sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta išnagrinėti ir įvertinti gamintojų ir perdirbėjų pateiktus du siūlymus, pasinaudoti informacija apie kai kurių ES šalių patirtį ir parengti supirkimo kainos formavimo metodikos projektą.. Darbo grupei vadovauja Agrarinės ekonomikos instituto specialistai. Šiuo metu dar nėra vieningos nuomonės dėl daugelio pieno kainos formavimo principų. Planuojama, jog vasario mėnesį vyksiančiame Pieno tarybos posėdyje bus svarstoma pieno kainos skaičiavimo metodika, tada jos taikymas priklausys nuo Pieno tarybos sprendimo.

Ministerija mano, kad tik pritaikius metodiką, reglamentuojančią aiškią pagrindinės kainos (už pieno sudėtį) ir priedų bei nuoskaitų sistemą, bus galima įgyvendinti vieną iš Vyriausybės programos tikslų - išlyginti skirtumus tarp žemės ūkio produktų supirkimo kainų, taikomų stambiesiems ir smulkiesiems gamintojams.

Procesai, vykstantys pieno sektoriuje, rodo, kad sprendžiant žemės ūkio ir kaimo plėtros ekonominius bei kitus klausimus, vis svarbesnis tampa socialinių partnerių abipusis pasitikėjimas, nes nuo to ypač priklauso, ar bus sėkmingi bendro darbo rezultatai. Partnerystė turi sudaryti galimybę kartu spręsti problemas, atsižvelgti į kiekvieno dalyvio interesus ir dalytis atsakomybe. Reikėtų ne ieškoti teisių ir neteisių, bet siekti susitarimo. Pieno gamintojų atstovai, būdami lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu sudarytos Pieno tarybos nariai, turi puikias prielaidas daryti įtaką Tarybos posėdžių sprendimams, kurių nuostatas siekiama įteisinti atitinkamais teisės aktais.

 

Žemdirbiai norėtų gauti daugiau informacijos apie pieno kvotų vykdymą. Kaip galima šiai sričiai suteikti daugiau viešumo?

Manau, jog pieno gamybos kvotų sistemai patobulinti ir atskirų grandžių veiklai suderinti dar reikės laiko ir visų dalyvių geranoriškų pastangų. Tobulinant Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisykles, gruodžio pabaigoje vykusiame Pieno tarybos posėdyje svarstėme atskirų straipsnių pakeitimą.

Pastaruoju metu buvo padidintas darbuotojų skaičius pieno gamybos kvotų administravimą vykdančios Nacionalinės mokėjimo agentūros padaliniuose, todėl tikimės, jog specialistai skirs daugiau laiko bendradarbiauti su pieno gamintojais. Agentūra yra įpareigota kuo greičiau informuoti gamintojus apie jiems nustatytos 2004-2005 pieno kvotos metų kvotos įvykdymą. Be to, gamintojams yra įteikti pranešimai apie jiems nustatytas kvotas, o duomenis apie parduoto pieno kiekį gauna iš supirkėjų. Kiekvienas pieno gamintojas šiuos duomenis mato pieno supirkimo knygelėje arba tvarkydamas Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti apskaitos žurnalą. Pagal lapkričio mėnesio duomenis galima prognozuoti, kad šiais kvotos metais Lietuva neviršys nustatytos nacionalinės pieno pardavimo perdirbti kvotos, tad mūsų šalies gamintojams neteks mokėti baudų, skiriamų už kvotos viršijimą.

Gamintojai pateikė apie 4 tūkst. paraiškų, prašydami skirti ateinantiems kvotos metams naujas ar papildomas kvotas iš nacionalinio rezervo. Agentūra šias paraiškas baigs nagrinėti sausio mėnesį ir nedelsdama informuos gamintojus apie jų prašymų tenkinimo rezultatus.

Ministerijos Viešųjų ryšių skyrius nuolat skleidžia pačią naujausią informaciją pieno kvotų klausimais.

 

Ateinančiais metais bus mokamos tiesioginės išmokos už kvotinį pieną. Kaip pieno gamintojų pajamos palaikomos šiais metais?

Šiemet pieno gamintojams tiesioginės išmokos buvo mokamos už karves - išmokėta 48,3 mln. Lt. Dar apie 82 mln. Lt jiems atiteks už 2004 m. augintų pašarinių kultūrų deklaruotus plotus. Paskaičiuota, kad 2003 m. tonai supirkto perdirbti natūralaus pieno teko 59 Lt, o 2004 m. teks 115 Lt tiesioginių išmokų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004-11-08 nutarimu Nr. 1391 nustatė, kad 2005 m. už pieną bus skiriamos 30 proc. Europos Sąjungos tiesioginių išmokų dydžio tiesioginės išmokos (taikoma vienkartinės tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų hektarą schema) ir iki 60 proc. Europos Sąjungos tiesioginių išmokų dydžio - papildoma išmoka už kvotinio pieno toną. Deja, 2005 m. valstybės biudžete lėšos papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už kvotinio pieno toną nenumatytos, todėl Žemės ūkio ministerija reikalaus, kad lėšos būtų numatytos tikslinant valstybės biudžetą.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras įpareigotas iki 2005 m. kovo 1 d. pasirengti vykdyti tiesioginių išmokų už pieno gamybos kvotas administravimo informacinės sistemos kūrimo ir tvarkymo, gamintojų paraiškų tiesioginėms išmokoms už pieno gamybos kvotas gauti tinkamumo vertinimo, gamintojams priklausančių išmokėti išmokų paskaičiavimo bei ataskaitų rengimo ir teikimo Agentūrai funkcijas. Ministerija jau parengė šių išmokų mokėjimo tvarkos projektą.

Dėkoju už atsakymus.

 

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.

Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.