Nuo Naujųjų metų visi galvijai privalės turėti galvijų pasus

Data

2005 12 22

Įvertinimas
0

 

Viešųjų ryšių skyrius

2005-12-22

NUO NAUJŲJŲ METŲ VISI GALVIJAI PRIVALĖS TURĖTI GALVIJŲ PASUS 

Vadovaujantis Europos Tarybos reglamentu Nr. 1760/2000/EB, kuriame sakoma, kad norint atsekti galvijų judėjimą, galvijų tapatybė nustatoma pagal ausies įsagą ir pasą. Galvijų pasai yra Europos Sąjungoje privaloma maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistemos dalis, leidžianti nustatyti visas ankstesnes konkretaus galvijo laikymo vietas, tam kad būtų galima užkirsti užkrečiamų ligų protrūkius ir apsaugoti maisto produktų vartotojus. Reglamente nurodoma, kad pasas turi būti išduodamas kiekvienam galvijui, į kurio ausis įsegami įsagai. Pagal Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, galvijų prieauglį suženklinti privaloma per 7 dienas nuo gimimo, todėl pranešant apie gyvulio gimimą, rekomenduojama užsisakyti ir galvijo pasą.

Vykdant prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus, kurie patvirtinti 2004 m. balandžio 20 d. VMVT direktoriaus įsakymu Nr. B1-349, bei vykdant 2005 m. lapkričio 22 d. VMVT direktoriaus įsakymą Nr. B1-630 nuo 2006 m. sausio 1 d. draudžiamas galvijų judėjimas iš vienos laikymo vietos į kitą ar skerdyklą be galvijo paso.

Galvijo pasas išduodamas galvijo laikytojui arba jo įgaliotam asmeniui pateikus raštišką prašymą teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniui arba tiesiogiai į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (ŽŪIKVC) adresu: V. Kudirkos  g. 18, LT 03105, Vilnius arba faksu (8-(5) 266 06 09, tel.: 8(5)264 88 76 arba 8(5)266 06 27. Prašymo pavyzdį galima gauti pas teritoriją aptarnaujantį veterinarijos gydytoją arba teritorinėje Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

Turintiems tiesioginį kompiuterinį ryšį ir teisę prisijungti prie Gyvulių registro duomenų bazės, užsisakyti galvijo pasą galima suvedus duomenis į tam tikslui ŽŪIKVC parengtą programą.

ŽŪIKVC per 7 darbo dienas nuo duomenų įvedimo galvijo pasą išsiunčia laikytojo nurodytu adresu arba pristato jį kitu patikimu būdu. Galvijo laikytojas, gavęs pasą, privalo įrašyti duomenis paso dalyje „Galvijo laikytojai ir bandos” ir saugoti pasą visą galvijo laikymo savo ūkyje laikotarpį.

Žemės ūkio ministerija ragina galvijų laikytojus nedelsti ir užsisakyti galvijų pasus.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt