Mokslo pasiekimai turi tarnauti visuomenei

Data

2005 12 08

Įvertinimas
0

 Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-12-08

  

MOKSLO PASIEKIMAI TURI TARNAUTI VISUOMENEI

 

Žemes ūkio ministerijoje šiandien, gruodžio 8 d., vyko Žemės ūkio mokslo tarybos išplėstinis posėdis „Taikomojo žemės ūkio mokslo kryptys 2006-2008 m., prioritetai, aktualumas ir finansavimas“, kuriame buvo pristatytos taikomųjų tyrimų ir jų rezultatų diegimo principinės nuostatos.

Žemės ūkio ministerija 2006-2008 m. taikomuosius tyrimus ir jų diegimo programas finansuos pagal strateginius žemės ūkio ir kaimo plėtros prioritetus: žemės ir maisto ūkio konkurencingumo didinimas; žemės išteklių valdymas ir aplinkosauga; ekonominės veiklos įvairinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas.

ŽŪM Kaimo plėtros departamento Mokslo ir mokymo skyriaus vedėja Elena Narušytė, pristatydama numatomų taikomųjų tyrimų programas, pažymėjo, kad pagal vykdymo trukmę, jos skirstomos į ilgalaikes (iki 3 metų), vidutinės trukmės (1-2 metai) ir trumpalaikius projektus (nuo 1 mėn. iki 1 metų).

Pasiūlymus taikomiesiems tyrimams pateikė ŽŪM struktūriniai padaliniai, Žemės ūkio rūmų asocijuotos organizacijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Ilgalaikiai projektai skiriami svarbioms tarpinstitucinėms problemoms spręsti, kurioms būtinos kompleksinės įvairių mokslo sričių tyrėjų pajėgos (pvz., mėsinių galvijų auginimo technologijų parengimas įvairaus dydžio ūkiuose, modernios sodininkystės ir daržininkystės technologinė plėtra ir pan.).

Vidutinės trukmės programos skiriamos naujoms technologijoms ar produktams kurti, gamybos procesams tobulinti, taikomiesiems tyrimams, kurių rezultatai turi praktinę vertę, vykdyti (pvz., bulvininkystės plėtros programa, linų sektoriaus funkcionavimo optimizavimas, avininkystės technologinė ir rinkos plėtra ir pan.).

Trumpalaikiai projektai – tai dažniausiai ŽŪM struktūrinių padalinių operatyvius poreikius tenkinančios studijos, tyrimai, apklausos, programų, metodikų, taisyklių, priemonių, prognozių rengimas (pvz., pieno kvotų administravimo taisyklių pakeitimo mokslinis įvertinimas ir pan.).

ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė, apibendrindama šios dienos Žemės ūkio mokslo tarybos posėdį, sakė, kad „galutinis sprendimas dėl taikomojo žemės ūkio mokslo krypčių 2006-2008 m. bus priimtas šių metų pabaigoje, kai Vyriausybė patvirtins Kaimo rėmimo programos (KRP) sąmatą. Žinodami, kiek lėšų skirta KRP, galėsime skelbti viešą konkursą ir parinkti programų vykdytojus. Kviesime visas mokslo institucijas ir visus mokslininkus, kad kuo platesnis akademinės bendruomenės ratas prisijungtų prie mūsų darbų, kad būtų sukurtas inovatyvus rezultatas, naudingas ir ūkininkams, ir visai visuomenei“.

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt