Kaip registruoti ūkininko ūkį?

Data

2003 03 19

Įvertinimas
3

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Atstovė spaudai
Tel.: 239 10 19;  Mob.: 8-686-07058;  Faks.: 239 10 15;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: [email protected]

2003 kovo 19 d. informacija

 

KAIP REGISTRUOTI ŪKININKO ŪKĮ?

 

            Į Žemės ūkio ministerijos Viešųjų ryšių skyrių kreipiasi kaimo žmonės, norintys registruoti ūkininko ūkius, todėl teiraujasi įvairios informacijos šiuo klausimu. 

          Kokių dokumentų reikia, norint registruoti ūkininko ūkį?

            Į klausimą atsako Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimantas Jarašūnas.

          2002 m gruodžio mėnesio 10 d. Seimas priėmė Ūkininko ūkio įstatymą, kuris įsigalios nuo šių metų balandžio 1 dienos. Šis įstatymas nustatė kiek kitas, negu galioja dabar, ūkininko ūkio registravimo sąlygas.

          Pagal šio įstatymo nuostatas, ūkininkas galės verstis žemės ūkio, miškininkyste ir kita įstatymais neuždrausta veikla nesteigdamas įmonės ir registruoti savo ūkį nuosavybės teise turėdamas arba nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudodamas žemės ūkio paskirties arba miško žemę neribojant minimalaus jos dydžio. Ūkius galės registruoti ir asmeninio ūkio žemės naudotojai, dar neįteisinę nuosavybės teisių į valstybės asmeniniam naudojimui suteiktą žemę. Ūkininkas (arba jo partneris) turės turėti profesinį pasirengimą ūkininkauti.

             Ūkininkas, besiversdamas žemės ūkio veikla kartu su kitais fiziniais asmenimis (sutuoktiniu, šeimos nariais arba kitais fiziniais asmenimis) turės sudaryti su jais jungtinės veiklos -  partnerystės sutartis (išskyrus sutuoktinį, jei nėra tarp jų sudaryta vedybų sutartis) arba samdos sutartis Darbo kodekso nustatyta tvarka.

              Nuo šių  metų balandžio 1 dienos ūkininko ūkis bus įregistruojamas ūkininkui pateikus šiuos dokumentus:

          1. prašymą, kuriame nurodomas  ūkininko žemės ūkio ir kaimo valdos identifikavimo kodas, registruojamo ūkio adresas, ūkio žemės plotas, ūkio veiklos pobūdį (pagrindinė, pagalbinės veiklos);

          2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

          3. žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, išduotų Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinės įmonės, kopijas, o tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybinės žemės ūkio paskirties žemę – apskrities viršininko administracijos rajono žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą, nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinusio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kuriuo suformuota šių žemėnaudų ribos, datą, numerį, naudojamų sklypų skaičių ir kitus kadastro duomenis;

          4. nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopiją arba ištrauką iš Žemės reformos žemėtvarkos projekto, kurioje nurodyti asmeniniam ūkiui suteikti žemės sklypai;

          5. dokumento, patvirtinančio ūkį registruojančio asmens arba jo partnerio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją;

          6. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  

          7. Valstybės rinkliavos, sumokėtos už ūkininko ūkio įregistravimą registre ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą, kvitą.

          Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su partneriais, papildomai reiks pateikti šiuos dokumentus:

          1. partnerių asmens tapatybes patvirtinančių dokumentų kopijos;

          2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu;

          3. partnerių bendrai veiklai įneštos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės, bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai įneša žemę;

           4. ūkininko sutuoktinio pageidavimu jo  prašymą įregistruoti jį partneriu, jei sutuoktiniai nėra sudarę vedybinės sutarties.

            Atkreipiame dėmesį, kad pateikiant partnerių asmens tapatybes patvirtinančių dokumentų ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas, kartu reikia pateikti ir jų originalus arba turi būti pateikiami dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro.

           Ūkis laikomas įregistruotu nuo duomenų įrašymo į registro duomenų bazę. Ūkį įregistravus, ūkininkui bus išduodamas Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas. Už ūkio įregistravimą ir Ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą ūkininkas turės mokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.   

           Ūkininkams, įregistravusiems savo ūkius iki Ūkininko ūkio įstatymo įsigaliojimo (2003-04-01) ir  registre nenurodžiusiems savo veiklos kartu su kitais ūkio nariais, perregistruoti ūkių nereikės, tačiau  tie   ūkininkai, kurie  registre yra  nurodę savo veiklą kartu su ūkio nariais, turės persiregistruoti, pateikdami asmens prašymą, parterių asmens tapatybes patvirtinančių dokumentų kopijas, partnerystės sutarties kopiją  ir partnerio bendrai veiklai įneštos žemės sklypo plano ar schemos kopiją. Šiuo atveju dokumentų, įrodančių jų profesinį pasirengimą ūkininkauti pateikti nereikės. Persiregistravimas bus savanoriškas, tačiau nepersiregistravę tokių ūkininkų ūkiai iš registro bus išbraukiami.

           Šiuo metu rengiama konkreti Ūkininkų ūkių registravimo ir persiregistravimo tvarka, kurio bus numatytos ūkio įregistravimo, perregistravimo ir išregistravimo taisyklės.

          Nors ir liko mažai laiko, tačiau pakomentuokite, kokių dokumentu reikia, norint registruoti ūkininko ūkį iki balandžio 1 dienos, tai yra iki tos datos, kai įsigalios naujasis Ūkininko ūkio  įstatymas?

          Pagal iki balandžio 1 d. galiojančią ūkininko ūkio registravimo tvarką, ūkį galima įregistruoti savivaldybės žemės ūkio skyriuje. Įregistravimui reikia pateikti:1) prašymą, kuriame būtų nurodytas ūkio adresas, ūkio žemės plotas (kartu su ūkio narių žeme), asmens kodas, gyvenamos vietos adresas, telefonas ir būsima ūkio veikla; 2) žemės nuosavybės arba žemės nuomos ar panaudos dokumentų, išduotų Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonės, kopijas; 3) ūkio narių, jeigu numatoma juos registruoti, sąrašą, nurodant jame ūkio narių adresus, gyvenamas vietas, asmens kodus su  jų parašai; 4) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Registruojant ūkį, ūkininkas turi pateikti nurodyto kadastro išduotą dokumentą, kad jis nuosavybės teise turi ne mažiau, kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų, o jai turi mažesnį žemės plotą, turi deklaruoti iš žemės ūkio veiklos gautas ne mažesnes kaip 40 MGL pajamas. 

Parengė  Vilma KAVALIAUSKIENĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.