Įvyko žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdis

Data

2001 12 20

Įvertinimas
0

    
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių skyrius

Tel.: 391 -  017,  Fax.: 391 - 015;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: ausra@zum.lt

Informacija 2001 m. gruodžio 20d.

ĮVYKO ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KOLEGIJOS POSĖDIS

Gruodžio 20 dieną įvyko Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdis, kuriame svarstytas žemdirbių ir kaimo gyventojų informavimo rengiantis narystei Europos Sąjungoje programos projektas.

Kaip informavo Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamento prie Žemės ūkio ministerijos Informacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Sereičikas programos paskirtis yra sukurti informavimo sistemą, kuri atsižvelgiant į išaugusį informacijos ir jos efektyvaus valdymo poreikį, sudarytų galimybę koordinuoti vyriausybinių žemės ūkio institucijų ir žemdirbių nevyriausybinių organizacijų veiksmus, informuojant žemdirbius ir kaimo vietovių gyventojus, plėtojant sistemingą informacinę veiklą. Siekiant iš esmės pagerinti žemdirbių ir kaimo vietovių gyventojų informavimo situaciją, vyriausybės žemės ūkio institucijos, žemdirbių nevyriausybinės organizacijos, konsultavimo tarnybos privalo pradėti įgyvendinti aktyvią informavimo programą.

Žemdirbių ir kaimo vietovių gyventojų informavimo rengiantis narystei Europos Sąjungoje programoje akcentuojamas vyriausybinių žemės ūkio institucijų vaidmuo informuojant žemdirbius ir kaimo vietovių gyventojus, pabrėžiama koordinuotos veiklos ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis žemdirbių organizacijomis būtinybė ir programoje išvardintų informavimo kanalų panaudojimas.

Programa parengta remiantis Visuomenės informavimo ir švietimo rengiantis narystei Europos Sąjungoje strategija, patvirtinta LR Vyriausybės bei kitais Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą procesą reglamentuojančiais dokumentais.

Rengiant informavimo programą ypatingas dėmesys skirtas Lietuvos Respublikos įsipareigojimams derybinėje pozicijoje Nr. 7 “Žemės ūkis”, ES Acquis reikalavimams, kurių įgyvendinimui prireiks pereinamųjų laikotarpių, didelių žmogiškųjų ir finansinių resursų, žemės ūkio integracijos pasekmėms, taip pat atsižvelgta į 2000 m. LR Seimo patvirtintą Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją.

Žemės ūkio ministerijos kolegija nutarė iš esmės pritarti pateiktai Žemdirbių ir kaimo vietovių gyventojų informavimo, rengiantis narystei Europos Sąjungoje programai. Kolegijos metu nutarta, kad informavimo programoje dalyvaujančios institucijos iki 2002 m. sausio 4 dienos turi deleguoti atstovus į programos įgyvendinimo priežiūros komitetą, o iki 2002 m. sausio 11 d. pateikti detalaus programos įgyvendinimo planus 2002 m. pagal ketvirčius.

Parengė Aušra RAMOŠKAITĖ

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.