Įvyko Kooperacijos plėtros koordinavimo tarybos posėdis

Data

2005 10 13

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-13

 

ĮVYKO KOOPERACIJOS PLĖTROS KOORDINAVIMO TARYBOS POSĖDIS

  

Spalio 12 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko Kooperacijos plėtros koordinavimo tarybos (toliau- tarybos) posėdis, kuriame buvo svarstyti kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) dalyvavimo Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonėse ir kiti kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) aktualūs klausimai.

Posėdžio dalyviams buvo pristatyti statistiniai duomenys apie kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) dalyvavimą Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonėse. ,,Per du paraiškų surinkimo etapus paraiškas iš viso pateikė 19 kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių bendra paraiškose prašoma paramos suma siekia beveik 17 mln. litų. Šie duomenys nėra galutiniai, nes  pagal kai kurias BPD priemones dar gali būti teikiamos paraiškos. Todėl kviečiame kooperatines bendroves (kooperatyvus) teikti paraiškas pagal tas BPD priemones, pagal kurias jas dar priima NMA“, - sakė Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento Infrastruktūros ir kooperacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Gintautas Pečiuliauskas.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis, pasibaigus I ir II paraiškų surinkimo etapams, daugiausia paraiškų kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) pateikė pagal BPD priemonę ,,Investicijos į žemės ūkio valdas. Pirmajame etape gautos 4, antrajame 8 paraiškos. Pateiktuose projektuose panaudodami paramą projektų vykdytojai numato plėsti ir modernizuoti pieno, mėsinės gyvulininkystės ir augalininkystės ūkius, planuoja įsigyti grūdų saugyklų ir specializuotos technikos.

Pagal BPD priemones „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ ir „Miškų ūkis“ gauta po 3 kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) paraiškas, o pagal BPD priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas“ pateikta 1 paraiška. Visas paraiškas pagal šias priemones kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) pateikė antrajame etape.

Be to, yra gauta paraiškų iš institucijų (ne kooperatinių bendrovių (kooperatyvų)), kurios planuoja organizuoti mokymo kursus kooperacijos klausimais.

Atsižvelgiant į tai, kad kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) dalyvavimas Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonių antrajame paraiškų surinkimo etape suaktyvėjo, Kooperacijos plėtros koordinavimo taryba nutarė siūlyti į pradėtą rengti Kaimo plėtros 2007-2013 metų planą įtraukti prioritetus ir nuostatas, kurios buvo numatytos kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonėse.

Tarybos posėdžio svarstytas ir kitas svarbus klausimas – vaisių-uogų sektoriaus kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) būklė ir problemos. Remiantis šių metų liepos 11-12 dienomis vykusio apsilankymo Lietuvoje veikiančiose uogų-vaisių sektoriaus kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose) (Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų duomenimis, tokių specializuotų uogų-vaisių kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) yra 8: ŽŪKB ,,Litera“, ŽŪK ,,Šiaurės Lietuvos uogynai“, ŽŪK ,,Arimaičių uoga“, ŽŪK ,,Šilauogė“, ŽŪK ,,Juodoji uoga“, ŽŪK ,,Juodasis serbentas“, ŽŪK ,,Avuoga“, ŽŪK ,,Uogakrūmis“) metu pagal surinktus duomenis išsiaiškinta, kad būtent uogininkų kooperatyvai turi nemažai problemų, kurios stabdo jų veiklos plėtrą.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Ekonomikos ir kooperacijos skyriaus vedėjas Zenonas Kieliauskas sakė, kad opiausia yra rinkos paieškos problema, kadangi daugelis kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) turi pakankamai produkcijos, tačiau neturi kur jos realizuoti. Jis pažymėjo, kad vyrauja didelis nepasitikėjimas vienų kitais, todėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) vis dar nesukuria bendros struktūros, pvz., kooperatyvo ar kooperatinės bendrovės, kuri būtų skirta bendroms visų atskirų uogų-vaisių sektoriaus kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) problemoms spręsti. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) atstovai pažymėjo, kad jiems labai svarbu kaina, kuri jiems taikoma už produkciją, ir kad dabar siūloma kaina už kilogramą uogų yra itin maža. Tarybos narys, žemės ūkio kooperatyvo „Juodoji uoga“ valdybos pirmininkas Adolfas Jasinevičius išreiškė viltį, kad uogų-vaisių sektoriaus kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) pajėgs susitarti ir įkurti ūkinę organizaciją bendroms su uogų pardavimu ir perdirbimu susijusioms problemos spręsti.

Remiantis posėdžio metu pateikta informacija, nutarta prašyti ŽŪR sudaryti specialistų komisiją, įtraukiant į ją ūkio subjektų, mokslo institucijų ir Žemės ūkio ministerijos atstovus, kuri parengtų siūlymus dėl kooperacijos uogų-vaisių sektoriuje plėtros.

Taip pat nutarta siūlyti Žemės ūkio ministerijai šių metų pabaigoje įvyksiančiame Vyriausybės strateginio planavimo komitete atstovauti pozicijai, kad vaisių-uogų sektoriui būtų taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas. Priimant šį nutarimą, atsižvelgta į tai, kad kai kuriose šalyse toks tarifas yra taikomas. Tai sudarytų vienodesnes konkurencijos sąlygas.

Kooperacijos plėtros koordinavimo tarybos posėdyje nutarta nerengti atskiros Kooperacijos plėtros žemės ir maisto ūkyje programos 2005-2008 metams, nes ji dubliuotų dabar įgyvendinamas BPD priemones, kurioms naudojamos ŽŪOGF lėšos, ir pradėtame rengti Kaimo plėtros 2007-2013 metų plane numatomas priemones, taip pat numatomą įgyvendinti Valstybės pagalbos kooperacijai plėtoti priemonę, finansuotiną iš Kaimo rėmimo programos lėšų, gavus Europos Komisijos pritarimą šiai priemonei, bei pateiktoje ministerijoms derinti Valstybinėje kaimo plėtros 2006-2008 metų programoje numatomas priemones.

Posėdyje, be į jį atvykusių Tarybos narių, taip pat dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, žemės ūkio kooperatyvo „Šiaurės Lietuvos uogynai“, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos plėtros komiteto atstovai.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt