Europos Sąjungos cukraus sektoriaus reguliavimas

Data

2000 12 28

Įvertinimas
0
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių sekretoriatas

Tel.: 391 -  019,   391 - 018;     Fax.: 391 - 015;
www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt
Viešųjų ryšių sekretoriato viršininkė Vilma Kavaliauskienė

 Informacija 2000 m. gruodžio 28 d.

EUROPOS SĄJUNGOS CUKRAUS SEKTORIAUS REGULIAVIMAS

Pagal patvirtintą Žemės ūkio derybinio skyriaus pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje rengimo tvarką, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka žemės ūkio produktų, integruojantis į Europos Sąjungą, derybinių pozicijų įgyvendinimo pasekmių analizę.

Lietuvai įsijungus į vieningą ES rinką, pasikeis ir cukraus rinkos organizavimo politika. Kaip cukraus rinka tvarkoma Europos Sąjungoje, kalbame su Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktoriumi dr. doc. Donatu STANIKŪNU.

Europos Sąjunga yra stambiausia cukrinių runkelių augintoja ir cukraus gamintoja. Kaip šiuo metu Europos Sąjungoje organizuojama cukraus rinka?

Dabartiniu metu ES cukraus rėžimą reglamentuojanti tvarka yra pagrįsta cukraus kvotomis bei parama cukraus kainoms, nustatomoms kvotuojamai produkcijai. Kad būtų garantuojamos pajamos, kainos nustatomos aukštesnės už pasaulines cukraus kainas, o pačios kvotos A ir B yra nustatytos tokios, kad būtų išvengta perprodukcijos. Cukraus rėžimas, palyginus su kitų produktų reguliavimu, skiriasi tuo, kad per mokesčius šiame sektoriuje surenkamos lėšos panaudojamos to paties sektoriaus paramai.

Rudenį Europos Sąjungos šalyse vyko aštrūs svarstymai dėl cukraus rėžimo reformos. Įvertinant tai, kad 15 ES šalių vidutinė cukraus gamyba (apie 14,5 mln.t) viršija suvartojimą (12,75 mln.t) apie 1,5 mln. t, o eksporto subsidijos (pagal įsipareigojimus PPO) gali būti išmokėtos tik 1,27 mln. t, Europos Komisija nusprendė maksimalius tiekimo poreikius cukraus pramonei sumažinti pusiau, t.y. 115 tūkst. t, atsisakyti 60 tūkst. t gamybos mokesčio netaikymo išlygos chemijos pramonėje bei panaikinti cukraus saugojimo kaštų grąžinimą (už saugojimą buvo mokama 0,33 euro/100 kg). Taip pat nutarta 2002 metais parengti dvi studijas dėl cukraus sektoriaus: potencialaus poveikio cukraus sektoriui įvertinimas panaikinus cukraus kvotas bei koncentracijos laipsnio įvertinimas pagrindiniuose maisto sektoriuose (cukrus, mėsa, pienas, grūdai). Prognozuojama, kad cukraus rėžime kiekvienu atveju išliks pagrindinė nuostata – taupyti lėšas.

Kuo skiriasi Jūsų minėtos A ir B cukraus kvotos?

A ir B kvotoms nustatytos skirtingos minimalios kainos ir parama (realizuojant produkciją ES vidaus rinkoje ir (arba) kompensacijos už eksportą). Yra ir neapribota C kvota, - tai tiesiog produkcija, nerealizuotina ES vidaus rinkoje, kuri gali būti parduota už ES ribų be jokių kompensacijų, tai yra pasaulinėmis cukraus rinkos sąlygomis, per 6 cukraus rinkos metų mėnesius.

Tačiau taip pat yra galimybė C kvotos cukrų transformuoti į A kvotos cukrų toje pačioje ES šalyje po to, kai jis saugomas 1 metus ir tik tokiu atveju, jeigu jo apimtis neviršija 20 proc. A kvotos cukraus apimties. Tačiau šis transformavimas atitinkamu dydžiu sumažina einamųjų metų A cukraus kvotą.

Kvotos yra nustatytos kiekvienai ES šaliai: baltam cukrui (tai paprasčiau, negu nustatyti tokias kvotas per cukrinių runkelių derlių), izogliukozei (ji sudaro tik 2 proc. nuo ES cukraus rinkos) ir nuo 1994 metų – inulino sirupui (jis gaunamas iš cikorijos).

Europos Komisija yra pareiškusi, kad sutinkamai su įsipareigojimais PPO, subsidijuojamam cukrui kvotos nuo 2001 metų turėtų sumažėti 400 - 600 tūkstančiais tonų. Šiuo metu ES cukraus režimas numato bendrą A ir B cukraus kvotą - 14.6 mln. t cukraus.

Kalbėjote apie pagaminto pagal kvotas cukraus kainas. Kokios jos?

Kainos - tai antrasis pagal svarbą cukraus rėžimo elementas. Cukraus kainų sistemoje yra tikslinė (orientacinė), intervencinė, bazinė kainos.

Tikslinė (orientacinė) kaina – tai nominali kaina, kuri nustatoma cukrui, ir įmonėms privalu jos laikytis su ne didesne kaip 5 % nuokrypa, esant normaliai (subalansuotai) cukraus rinkai. Intervencinė kaina – tai žemiausia kaina (95 proc. tikslinės kainos), kuria nacionalinės agentūros įpareigotos pradėti supirkinėti kvotinį cukrų. Ši kaina taikoma standartinės kokybės baltajam cukrui ir žaliaviniam cukrui. Iš cukraus intervencinės kainos paskaičiuojama bazinė cukrinių runkelių supirkimo kaina. Pagal šią kainą nustatomos minimalios A ir B kvotų cukrinių runkelių kainos, kurias įsipareigoja sumokėti cukraus perdirbėjai cukrinių runkelių augintojams pagal išankstines tarpusavio sutartis.

ES cukraus politikos pagrindas yra užtikrinti kainų stabilumą vidaus rinkoje. Cukraus realizavimo iš fabrikų kainos yra 5 proc. didesnės už intervencinę kainą, kuri jau keletą metų yra pastovi. Nuo A ir B kvotų minimalių kainų atskaitomas 2 proc. gamintojo mokestis. Tada minimali A grupės kvotinių cukrinių runkelių kaina tampa lygi 98 proc. bazinės kainos, o B kvotos cukrinių runkelių kaina tampa lygi 68 proc. bazinės kainos, nes B kvotos cukrinių runkelių kaina yra 30 proc. mažesnė už bazinę kainą.

Kai kuriose šalyse, kuriose cukraus poreikis yra didesnis už gamybą (Airija, Italija, Portugalija ir Didžioji Britanija), intervencinė cukraus kaina yra padidinta, kad būtų skatinama cukraus gamyba tose šalyse (formuojama išvestinė intervencinė kaina). Aukštesnės minimalios bazinės kainos šioms šalims yra apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp ES intervencinės kainos ir išvestinės intervencinės kainos, skirtumą dauginant iš koeficiento 1.3. Vienetinė ar mišri kainų sistema yra taip pat šalyse, kuriose pasiekti susitarimai tarp gamintojų ir perdirbėjų. Tokiais atvejais yra naudojamas dviejų A ir B kainų svertinis vidurkis. Tokia galimybė naudojama gana retai, išskyrus Belgiją ir Olandiją.

Vykdant reformą Europos Komisija numato atsisakyti cukraus saugojimo finansavimo sistemos ir pakeisti perdirbėjams reikalavimą dėl “minimalių atsargų”. Apskaičiuota, kad tai leis sutaupyti apie 300 mln. eurų per metus.

Dėkoju už pokalbį.

Vilma Kavaliauskienė

 

Viešųjų ryšių sekretoriatas
Cituojant pranešimus, prašome nurodyti šaltinį.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.