Europos įmonės, miestai, regionai ir mokslininkai galės greičiau ir paprasčiau gauti ES lėšų

Data

2012 10 29

Įvertinimas
0

Neseniai įsigaliojus naujajam Finansiniam reglamentui Komisija priėmė naujas išsamias jo taikymo taisykles. Nuo 2013 m. sausio 1 d. dėl supaprastintų procedūrų ES lėšos įmonėms, NVO, mokslininkams, studentams, savivaldybėms ir kitiems gavėjams bus teikiamos geriau. Dėl naujojo teisės akto didėja skaidrumas ir su ES lėšomis dirbančių asmenų atskaitomybė. Be kita ko, mažesnių sumų atvejais bus galima plačiau naudotis vienkartinėmis išmokomis ir nustatyto dydžio sumomis, panaikintas reikalavimas kiekvieną kartą kreipiantis dėl ES lėšų įrašinėti tuos pačius duomenis, nustatoma galimybė pildyti paraiškas internetu ir daug kitų naujovių.

„Naujuoju reglamentu sudaromos palankesnės sąlygos visiems ES lėšų gavėjams. Sėkmingai sumažinome Sąjungos lėšų gavėjų administracinę naštą, todėl gauti lėšų iš Sąjungos biudžeto bus paprasčiau ir tam reikės mažiau laiko. Dėl naujų taisyklių ES ištekliai bus naudojami veiksmingiau. Tai svarbu kiekvienam Europos piliečiui, nes krizės laikotarpiu ES biudžetas yra svarbus kuriant darbo vietas ir skatinant augimą. Viena iš svarbiausių man pagal įgaliojimus tekusių užduočių – siekti, kad ES lėšos būtų prieinamesnės ir kartu didinti šias lėšas valdančių asmenų atskaitomybę,“ – pasakė už biudžetą ir finansinį programavimą atsakingas Europos Komisijos narys Janušas Levandovskis.

Paprastinimas

Peržiūrėtas Finansinis reglamentas smarkiai patobulintas ir dėl to Sąjungos lėšų gavėjų gyvenimas taps paprastesnis. Sutrumpės laikotarpis nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki dotacijų susitarimų pasirašymo, be to, sutrumpės mokėjimo terminai. Dotacijų sistemoje daugiau dėmesio bus skiriama ne reikalavimams kompensuoti sąnaudas, bet mokėjimams už pasiektus rezultatus dažniau naudojant vienkartines išmokas, nustatyto dydžio sumas, vieneto įkainius. Dažnesnis apdovanojimų, mokėtinų konkursų nugalėtojams, radusiems nustatytos problemos sprendimą, (skatinamųjų apdovanojimų) naudojimas taip pat padės supaprastinti administracines procedūras ir sustiprinti į rezultatus nukreiptą ES finansavimą. ES lėšų gavėjai nebeprivalės atidaryti atskirų palūkaninių banko sąskaitų. Be to, net ir tuo atveju, kai uždirbamos palūkanos, jų nereikės grąžinti į ES biudžetą ir jos nebus laikomos projekto pajamomis. Taip sprendžiamas dotacijų gavėjams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams (pirmiausia atstovaujantiems mokslinių tyrimų ir NVO bendruomenėms) labai rūpimas klausimas, kuris buvo iškeltas per 2009 m. viešas konsultacijas, surengtas prieš pateikiant 2010 m. Komisijos pasiūlymą.

Daugiau atskaitomybės ir didesnė Europos piliečių apsauga

Dėl naujų taisyklių padidės ES mokesčių mokėtojų pinigus valdančių asmenų atskaitomybė. Tai taikoma ir valstybėms narėms, kurios įgyvendina didelę ES biudžeto dalį, įskaitant ES regioninę politiką. Ateityje ES lėšas valdančios valstybių narių institucijos turės pasirašyti ir pateikti Komisijai metines deklaracijas, kuriomis patvirtinama, kad ES lėšos buvo panaudotos tinkamai.

Patobulinti finansinių klaidų ištaisymo mechanizmai, taikytini atvejais, kai lėšų gavėjai padaro pažeidimų, kurie nustatomi atliekant auditą: kaip atgrasomąją priemonę Komisija skelbs sprendimus, kuriais skiriamos sankcijos dėl netinkamo ES lėšų naudojimo.

ES lėšų veiksmingumo skatinimas naudojant naujoviškus finansavimo mechanizmus

Ateityje įvairios finansinės priemonės, pvz., paskolos, kapitalas arba garantijos bus naudojamos užtikrinant ES lėšų veiksmingumą ir taip padidės jų finansinis poveikis. Sukurtos naujos galimybės lanksčiau įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės nuostatas, į kurias įtraukti Europos pramonės suinteresuotųjų subjektų, kurie yra šių partnerysčių dalyviai, prašymai.

Išorės veiksmų srityje ES galės steigti ES patikos fondus sujungdama savo nuosavus išteklius su valstybių narių ir kitų paramos teikėjų ištekliais, kad geriau koordinuotų ir teiktų išorės paramą ir didintų jos matomumą.

Komisija pasiryžusi toliau siekti paprastinimo darbotvarkės tikslų

Priėmus naująjį Finansinį reglamentą taisyklių ir procesų paprastinimas nesustos. Komisija pateikė daug pasiūlymų dėl paprastinimo ir ji toliau sieks, kad jie būtų įtvirtinti naujos kartos programose (2014–2020 m.), dėl kurių dabar vyksta ES Tarybos ir Europos Parlamento derybos.

Pagrindiniai faktai

Finansinis reglamentas yra pagrindinis ES finansinių taisyklių sąvadas. Jame nustatyti ES biudžeto principai ir reglamentuojama, kaip išleidžiamos ES biudžeto lėšos. 2002 m. buvo priimta dabar galiojanti redakcija, kuri buvo iš dalies pakeista 2010 m., kad būtų taikoma sukurtai Europos išorės veiksmų tarnybai. Komisija pradėjo šios išsamesnės peržiūros teisėkūros procedūrą 2010 m. gruodžio mėn., kai Komisijos pasiūlymu dėl Finansinio reglamento peržiūros buvo sprendžiami svarbiausi ES lėšų gavėjų iškelti klausimai. Nustačius naujas taisykles bus galima paprasčiau bei greičiau gauti lėšų ir kartu padidinti ES mokesčių mokėtojų pinigus valdančių asmenų atskaitomybę.

Spalio 25 d. Finansinis reglamentas buvo oficialiai priimtas ir paskelbtas ES oficialiajame leidinyje; jis įsigaliojo 2012 m. spalio 27 d.

Šiandien Komisija priėmė naujojo Finansinio reglamento naujas taikymo taisykles, kuriose išdėstytos išsamios finansinio valdymo taisyklės, kurios Finansinį reglamentą papildo. Per artimiausius du mėnesius Europos Parlamentas ir ES Taryba gali pareikšti prieštaravimus arba pateikti pastabų dėl šių Komisijos pasiūlytų taikymo taisyklių. Kai naujos taikymo taisyklės bus paskelbtos Oficialiajame leidinyje ir įsigalios 2012 m. gruodžio mėn. pabaigoje, jos bus taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d. kartu su naujuoju Finansiniu reglamentu.

Nuoroda į MEMO/12/795.