Bus aptartas naujasis Kaimo plėtros 2007-2013 metų planas

Data

2005 11 17

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-11-17 

 

BUS APTARTAS NAUJASIS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PLANAS

 

Lapkričio 18 d. 9 val. Žemės ūkio ministerija „Karolinos“ konferencijų centre (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius) rengia viešą Kaimo plėtros programų aptarimą, kurio metu bus supažindinama su atliktais darbais ir pasiūlymais dėl naujojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų plano. Renginyje dalyvaus ministerijų, kitų institucijų atstovai bei socialiniai – ekonominiai partneriai. Šio aptarimo medžiaga yra skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto tinklapyje www.old.zum.lt, skyriuje „Parama pagal Kaimo plėtros 2007-2013 metų plano priemones“.

Europos Taryba 2005 m. spalio 21 d. išleido naują reglamentą, pagal kurį rengiami dokumentai paramai kaimo plėtrai 2007-2013 metais. Numatyta, kad parama kaimo plėtrai bus teikiama iš vieno šaltinio - Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės Virginijos Žoštautienės, naujasis Kaimo plėtros 2007-2013 metų planas yra sudarytas iš Nacionalinės kaimo plėtros strategijos ir jai įgyvendinti skirtos Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos.  

Šiam planui parengti Žemės ūkio ministerijos iniciatyva buvo sudarytos penkios darbo grupės iš įvairių ministerijų, kitų institucijų ir socialinių partnerių atstovų. Keturios iš šių grupių sudarytos pagal Europos Komisijos Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo paramos kaimo plėtrai reglamento projekte įvardijamas kryptis. Grupėse nagrinėjamos atskiroms kryptims priskirtos priemonės, jų tikslai, uždaviniai, teikiami siūlymai. Šių darbo grupių veiklai koordinuoti iš aukščiausių įvairių ministerijų ir institucijų pareigūnų, socialinių partnerių vadovų sudaryta penktoji, Koordinacinė darbo grupė.

Kaip informavo direktorė Virginija Žoštautienė, jau įvyko ne vienas šių penkių darbo grupių posėdis, kuriame priimti sprendimai dėl tikslų, uždavinių bei priemonių pagal kryptis. Lapkričio 18 dieną vyksiančio aptarimo metu viešam svarstymui bus pristatyti pasiekti rezultatai. Numatoma, kad į renginį atvyks apie 300 dalyvių iš įvairių suinteresuotų institucijų, nevyriausybinių organizacijų.

2007-2013 metams yra keliami  4 pagrindiniai kaimo plėtros strateginiai tikslai:

Plėtoti modernų, gebantį konkuruoti žemės, maisto ir miškų ūkį. Įgyvendinant šį tikslą bus  siekiama stiprinti žmoniškąjį potencialą; stiprinti ūkius bei skatinti inovacijų diegimą žemės, maisto ir miškų sektoriuje; įgyvendinti žemės ūkio gamybos standartus ir gerinti žemės ūkio produktų kokybę. Tai numatoma įgyvendinti per tokias priemones kaip mokymas, konsultavimo paslaugos ūkiams, jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimas, miškų ūkio plėtra, žemės ūkio valdų modernizavimas, kaimo infrastruktūros gerinimas, specializuotų gamintojų grupių įsikūrimas, žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų kūrimas, ūkininkų dalyvavimas maisto kokybės schemose.

Gerinti aplinką, kraštovaizdį, racionaliai naudojant žemės išteklius bei remiant tausojančio žemės ir miškų ūkio plėtrą. Šiuo tikslu siekiama padidinti konkurencingų ekologiškų ir natūralių produktų gamybą bei siekti didesnio jų populiarumo, taip pat remti naujų miškų įveisimą, pažeistų miškų atkūrimą ir miškų ekologinės bei rekreacinės vertės didinimą, skatinti bioįvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimą, ekologiškai svarbių vietovių apsaugą bei mažinti neigiamą klimato kaitos poveikį aplinkai ir palaikyti ūkinės veiklos tęstinumą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Visa tai bus siekiama įgyvendinti per agrarinės aplinkosaugos, mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais, parama NATURA 2000 vietovėms, žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku ir panašias priemones.

Gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų užimtumą kaimo gyvenamosiose vietovėse. Šis tikslas pasirinktas norint stiprinti žmoniškąjį potencialą, didinti užimtumo gebėjimus, remti kaimo turizmą, amatus bei kaimo paveldą. Tam, kad šis tikslas būtų įgyvendintas, bus remiamasi šiomis priemonėmis - mikroįmonių kūrimas ir plėtra, paslaugos žemės ūkiui, kaimo turizmo plėtojimas, kaimų atnaujinimas, amatų plėtra.

 Skatinti kaimo plėtrą vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu. Ketvirtasis tikslas skirtas skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus, telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu, rengti integruotas vietos plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą.

„Atsižvelgiant į 2004-2006 metų programos įgyvendinimo laikotarpiu kilusias problemas, 2007 – 2013 metais siūloma apriboti paramos sumą visam laikotarpiui, tai yra parama bus suteikta kartą per vienerius finansinius metus, nustatant maksimalią sumą – visam programos laikotarpiui 700 000 Lt vienam paramos gavėjui, sumą mažinant  anksčiau pagal SAPARD ir Bendrojo programavimo dokumento priemones gautos paramos dydžiu“, - sakė departamento direktorė Virginija Žoštautienė. Kreipiantis paramos turės būti įgyvendintas prieš tai vykdytas projektas. Lėšas numatoma paskirstyti kiekvieniems metams pagal priemones, sektorius ar veiklos sritis. Ekologinio ūkininkavimo išmoką ketinama susieti su gaminamos produkcijos apimtimi.

Dar šių metų pabaigoje numatoma pradėti neformalų Kaimo plėtros 2007-2013 metų plano derinimą su Europos Komisija. Sausio mėnesį planas bus pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, o kovo mėnesį, galutinai suderintas, jis bus oficialiai pateiktas Europos Komisijai.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16,  faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt