Ant slenksčio – parama ūkio ir verslo plėtrai

Data

2019 10 30

Įvertinimas
2
writing-1149962_1280.jpg

Nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 31 d. bus kviečiama teikti paraiškas pagal tris Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis/veiklas: „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galima gauti iki 17 220 Eur išmoką verslo planui įgyvendinti. Parama skiriama fiziniams asmenims, nevykdžiusiems ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. gegužės 4 d. iki 2019 m. gegužės 4 d., taip pat naujai įsteigtiems (registruotiems ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo) privatiems juridiniams asmenims.

Parama teikiama ne žemės ūkio verslui kurti, kai pareiškėjas įsipareigoja tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, sukurti ir 3 metus išlaikyti ne mažiau kaip 1 darbo vietą, taip pat vykdyti pelningą ekonominę veiklą. Išmoka mokama 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (50 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (50 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Šios srities taisyklės pakeistos spalio 23 d. įsakymu 3D-582.

Pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ galima gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką verslo planui įgyvendinti. Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Paramos gali kreiptis ūkininkai, kurie 2018 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus ir kurių produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis paraiškos pateikimo dieną yra ne mažesnis kaip 4 tūkst. Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.

Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą. Išmoka mokama 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (20 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklės pakeistos spalio 11 d. įsakymu 3D-568. Svarbiausias pakeitimas – jei pareiškėjas yra gavęs paramą pagal šią veiklos sritį, pakartotinai parama galės būti skiriama tik kitai veiklai vykdyti. Taip pat atrankos kriterijai papildomi nauju kriterijumi – atrankos balai bus skiriami pareiškėjams, kurie nėra gavę paramos pagal priemonės veiklos sritį.

Pagal veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių. Vienai darbo vietai (1 etatui) sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 tūkst. Eur. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus. Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, yra tinkamas pareiškėjas, jeigu šio privataus juridinio asmens pagrindinis akcininkas yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Pareiškėjo – fizinio asmens – ataskaitiniais metais gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių. Pareiškėjo – juridinio asmens – pardavimo pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių. Jeigu projekte numatyta apgyvendinimo veiklos plėtra, ataskaitiniais metais pareiškėjo pajamos iš apgyvendinimo veiklos turi būti ne mažesnės nei 12 minimalių mėnesinių algų suma.

Veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės pakeistos spalio 11 d. įsakymu 3D-569.