Pagal EK pastabas atnaujintas Strateginis plano projektas

Strateginis pareiškimas

Su teisingesnio, veiksmingesnio, efektyvesnio ir tikslingesnio pajamų paramos paskirstymo tikslu susijusi apžvalga

Susietosios pajamų paramos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB ryšio apžvalga 

Su priemonėmis, kurios padeda užtikrinti nuoseklų ir integruotą rizikos valdymo metodą, susijusi apžvalga 

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartai

Kelių intervencinių priemonių bendri elementai:

Elementai, susiję su tiesioginėmis išmokomis

Techninė parama

Nacionalinis BŽŪP tinklas

EŽŪFKP ir kitų ES fondų, veikiančių kaimo vietovėse, koordinavimo, atskyrimo ir papildomumo apžvalga

Finansinės priemonės

Tiesioginės išmokos:

- Bazinės tiesioginės išmokos ir Papildoma perskirstymo pajamų parama tvarumui didinti

- Susietoji parama

- Ekoschemos:

- Kompleksinė ekoschema "Veiklos ariamojoje žemėje":

Daugiamečių žolių juostosKraštovaizdžio elementų priežiūra, Trumpaamžių medingųjų augalų juostos, Augalų kaita, Sertifikuotos sėklos naudojimas,   Tarpiniai pasėliai, Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos

- Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis

- Eroduotos žemės keitimas pievomis

- Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu

- Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)

- Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

Kaimo plėtros intervencijos:

- Jaunuolynų ugdymas

- Miško priežiūra ir apsauga

- Miško veisimas ir atkūrimas

- MPUV ir Natura2000

- Investicijos į žemės ūkio valdas

- Investicijos į bioekonomikos verslus

- Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas

- Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

- Smulkių ūkių plėtra ir kooperacija

- Smulkių-vidutinių ūkių plėtra ir kooperacija

- Trumpos tiekimo grandinės

- Investicijos į reguliuojamą drenažą

- Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinės priemonės)

- Bendruomenių inicijuota vietos plėtra LEADER

- Sumanieji kaimai

- Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje

- Parodomieji projektai ir informavimo veikla

- Profesinis mokymas ir įgūdžių įgijimas

- Konsultavimo paslaugos

Valdymo ir koordinavimo sistema

IAKS kaimo plėtros priemonių kontrolės ir nuobaudų sistemos (-ų) aprašymas

Modernizavimas: Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema ir skaitmeninimas

Pasėlių augalų ir gyvūnų draudima

Pasėlių augalų ir gyvūnų draudima

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-27